Knjižni fond biblioteke

Knjižni fond biblioteke

U Inventarne knjige biblioteke Fakulteta uneseno je 17400 svezaka knjiga na evropskim i orijentalnim jezicima i 1800 svezaka periodičnih publikacija.

Od toga je 9000 naslova monografskih publikacija (knjiga) i 135 naslova periodičnih publikacija (godišnjaka, časopisa i sl.).

Pored osnovne literature na bosanskom i orijentalnim jezicima, u biblioteci je smješten veliki broj naslova o islamu na engleskom jeziku. Biblioteka, također posjeduje literaturu na turskom, albanskom, francuskom, njemačkom i manji broj knjiga na drugim svjetskim jezicima.

REFERENTNA ZBIRKA


Biblioteka Fakulteta posjeduje bogatu referentnu zbirku, od najbitnijih naslova mogu se navesti:

* The Encyclopaedia of Islam, new ed., Leiden, Brill, 1986.
* Encyclopaedia of Sufism, edited by Masood Ali Khan, New Delhi, 2003.
* Mircea Eliade, The Encyclopedia of Religion, London, 1987.
* The new Encyclopaedia Britanica, 15th ed., Chicago [etc.], 2003.
* Islam ansiklopedisi, Istanbul, 1994.
* Hadži Halifa Mustafa Ibn 'Abdullah, Kešfu-z-Zunun, Bejrut, [s. a.]
* Encyclopaedia Judaica, Jerusalem, 1978.
* Ibn Manzur, Lisanu-l-'Areb, Bejrut, 1993.

POSEBNE ZBIRKE
Od značajnih privatnih zbirki biblioteka Fakulteta posjeduje:

* biblioteku Ahmed ef. Bureka (1875.-1948.),
* biblioteku Kasim ef. Dobrače (1910.-1979.).

Posjeduje i manje zbirke iz biblioteka:

* prof. Husejn ef. Đoze,
* prof. Ibrahima ef. Džananovića,
* hafiza Mustafe ef. Sahačića,
* prof. Ismeta Kasumovića,
* prof. Adnana Silajdžića i
* prof. Yahya Coopera iz Engleske.