Zbornik radova

Zbornik radova 12

Preuzmite cijelo izdanje ZBORNIKA RADOVA 12.

SADRŽAJ

Zbornik radova Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu, Fakultet islamskih nauka u Sarajevu, Sarajevo, 2008, br. 12.

UVODNA RIJEČ

TEFSIR I HADIS

Dr. Džemal LATIĆ, vanredni profesor
IDIOMATSKI GLAGOLSKI OBLICI U KUR'ANU

Dr. hfz. Fadil Fazlić, docent
TEDŽVID H. HAFIZA ASIMA-EF. SIRĆE

Dr. Zuhdija HASANOVIĆ, docent
INSTITUCIONALNO IZUČAVANJE HADISA U MUSLIMANSKIM ZEMLJAMA

Mr. hfz. Dževad ŠOŠIĆ, viši asistent
UZAJAMNA POVEZANOST KUR’ANSKIH DIJELOVA I CJELINA ( TENASUBU’L-QUR’AN - تناسب القرآن )

Mr. Almir FATIĆ, viši asistent
‘‘TELKHISU'L-MIFTAH’’ - DJELO O ZNANOSTI KOJA RASKRIVA ASPEKTE KUR'ANSKOG I'DŽAZA

Mr. Ferid DAUTOVIĆ, asistent
KAZIVANJA - UMNIMA POUKA

Hfz. Kenan MUSIĆ, asistent
SUNNET I BID'AT U KUR'ANU I HADISU

ISLAMSKA PRAVNA MISAO

Mr. Mustafa HASANI, predavač
PROBLEM GUŽVE NA MINI ZA VRIJEME HADŽDŽA

Nedim BEGOVIĆ, asistent
KA ISLAMSKOM EKOLOŠKOM PRAVU

ZBILJA I DUHOVNOST

Dr. Omer NAKIČEVIĆ, profesor emeritus
RAVNOTEŽA IZMEĐU DUHOVNE POBUDE
I ZAKONSKE ODREDBE U ISLAMU

Mr. hfz. Aid SMAJIĆ, viši asistent
"DRUGI" U PRAVOSLAVNIM I KATOLIČKIM VJERONAUČNIM UDŽBENICIMA ZA OSNOVNE ŠKOLE U BiH

Mr. Samir BEGLEROVIĆ, viši asistent
Mr. Kenan ČEMO
MULLA SADRIN KOMENTAR PREDAJE „BIJAH SKRIVENA RIZNICA“

POVIJEST I KULTURA

Dr. Ismet BUŠATLIĆ, vanredni profesor
ŠKOLE KIRAETA U AL-ANDALUSU

JEZIK I KNJIŽEVNOST
Dr. Jusuf RAMIĆ, profesor emeritus
ANALIZA NAŠIH PRIJEVODA KUR'ANA URAĐENIH POSREDSTVOM DRUGIH JEZIKA

Dr. Mehmed KICO, docent
SPECIFIČNOSTI ARAPSKOGA JEZIKA I TEŠKOĆE U PREVOĐENJU

Dr. Murat DIZDAREVIĆ, docent
DŽONATAN SVIFT U SRPSKO-HRVATSKOJ KNJIŽEVNOJ KRITICI (OD 1884-1940)

Mr. Amrudin HAJRIĆ, viši asistent
ARAPSKI JEZIK U BOSNI I HERCEGOVINI DANAS

Mr. Zehra Alispahić, viši asistent
O ARAPSKOM RJEČNIKU I NJEGOVOM NASTAJANJU

أ.د./ عبد الهادي حامد مرزوق
في أصول بعض كلمات القرآن الكريم

LJETOPIS

Firdevsa Jelovac
LJETOPIS

SADRŽAJ

«
»