Dodiplomski studij

Postdiplomski studij

Postdiplomski studij na Fakultetu islamskih nauka otvoren je akademske 1994./1995. godine. Od tada do ove godine Fakultet je postdiplomski studij organizirao tri puta, akademske 1995./6., 1997./8. i 2001./2002. godine. Nakon izvršenih temeljitih reformi dodiplomskog studija, od strane Upravnog odbora Fakulteta 26. 12. 2003. usvojen je i reformirani program postdiplomskog studija. U skladu sa novim odnosno reformiranim programom Fakultet islamskih nauka je u akademskoj 2004./2005. godini organizirao postdiplomski studij (Teološki smjer i Smjer religijske pedagogije) pod naslovom Islam i modernost.

U namjeri da ovaj magistarski program koncepcijski i sadržajno i dalje razvijamo i na taj način stvaramo preduvjete za otvaranje redovnoga poslijediplomskog magistarskog odnosno poslijediplomskog doktorskog studija, koga školski programi najvećeg broja univerzitetskih centara u našemu bližem i daljnjem okruženju već podrazumijevaju (posjeduju), Fakultet islamskih nauka odlučio je 2007/2008. akademske godine organizovati postdiplomski magistarski studij iz oblasti Savremenih islamskih studija.

Postdiplomski studij Savremene islamske studije na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu traje dvije akademske godine, tj. četiri semestra, a izvode ga nastavnici Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu, kao i gosti predavači s bosanskohercegovačkih i inostranih univerziteta. Nastava traje godinu i pol dana ili tri semestra. Prva tri semestra obuhvataju ukupno 30 studijskih sedmica, tj. svaki semestar obuhvata 10 studijskih sedmica. U prva tri semestra polaznici postdiplomskog studija pohađaju nastavu (predavanja, seminare, rasprave, vježbe), pišu eseje ili seminarske radove, polažu ispite. U četvrtom semestru postdiplomci se bave samostalnim istraživačkim radom na odabranoj magistarskoj temi, redovno se konsultiraju sa izabranim mentorom i pišu svoju magistarsku radnju obima između 70 i 120 stranica dvostrukog proreda (jedna stranica 1800 znakova).
 

 

«
»