Drugi ciklus - oglasna ploča

Napomena za pedagošku grupu predmeta

U okviru polusemestralne provjere znanja na pedagoškim predmetima: Didaktika, Učenje i podučavanje u predškolskom odgoju, Edukometrija, Metodika religijskog odgoja, Metodika vjerske nastave II, Metodika mektebske nastave, Didaktika sa metodikom vjerske nastave i Kreativnost u vjerskoj nastavi, nisu predviđeni parcijalni testovi. Parcijalna provjera znanja se realizira kroz druge oblike procjene znanja (npr. kolokviranje šire literature, istraživački zadaci, projekti, nastavne pripreme itd.) Studenti detaljna uputstva o ispitnim obavezama imaju u ažuriranim silabusima na web-stranici Fakulteta islamskih nauka.

Doc. dr. Dina Sijamhodžić-Nadarević

«
»