Doktori

Doktori

KATEDRA KUR'ANA, TEFSIRA I ARAPSKOG JEZIKA

Mr. Džemal Latić
Odbranio je doktorsku disertaciju pred komisijom u sastavu: prof. dr. Omer Nakičević, predsjednik komisije,  prof. dr. Jusuf Ramić, član, prof. dr. Enes Karić, član, prof. dr. Mustafa Cerić, član i prof. dr. Fahrudin  Rizvanbegović, član, dana 8.12.1999. godine pod naslovom: Stil kur'anskog izraza

Mr. Mehmed Kico
Odbranio je doktorsku disertaciju pred komisijom u sastavu: prof. dr. Adnan Silajdžić, predsjednik komisije, prof. dr. Rešid Hafizović, član, prof.dr. Muhamed Ždralović, član, doc. dr. Naila Hebib-Valjevac, član i prof. dr. Jusuf Ramić, član, dana 26.6.2002. godine pod naslovom: Općelingvistička utemeljenja i specifična određenja arapske jezikoslovne znanosti.

Mr. Hfz. Fadil Fazlić
Odbranio je doktorsku disertaciju pred komisijom u sastavu: prof. dr. Fehim Nametak, predsjednik komisije, prof. dr.Jusuf Ramić,, član, doc. dr. Džemal Latić, član i prof. dr. Enes Karić, mentor i član, dana 22. 6. 2004. godine pod naslovom: Mushaf Fadil-paše Šerifovića.

Mr. Mustafa  Jahić
Odbranio je doktorsku disertaciju pred komisijom u sastavu: doc. dr. Mehmed Kico,  predsjednik komisije, prof. dr. Jusuf Ramić, mentor i član, prof. dr. Enes Karić, član, prof. dr. Muhamed Ždralović, član, dana 9. 11. 2005.  godine pod naslovom: Arapska gramatika u djelu Mustafe Ejubovića "Al-Fawa'id al'abdiyya".

Mr. Xhabir Himiti
Odbranio doktorsku disertaciju pred Komisijom u sastavu: dr. Adnan Silajdžić, redovni profesor, predsjednik, dr. Rešid Hafizović , redovni profesor, član, dr. Ismet Bušatlić, vanredni profesor, , član, dr. Ismail Ahmedi, redovni profesor, član, i dr. Enes Karić, redovni profesor, mentor i član dana 09.04.2008. godine pod naslovom: Tradicija tumačenja Kur'ana kod Albanaca u XX stoljeću.

Mr. Almir Fatić
Odbranio je doktorsku disertaciju pred Komisijom u sastavu: dr Mehmed Kico, vanredni profesor, predsjednik, prof. dr. Jusuf Ramić, profesor emeritus, član, dr. Enes Karić, redovni profesor, član, Hasnija Muratagić-Tuna, redovni profesor, član i prof. dr. Džemal Latić, vanredni profesor, mentor i član dana 03.07.2008. godine pod naslovom: Kontekstualno značenje kur'anske leksike (na primjeru djela Nuzhat al-a'yun al-nawāzir fī 'ilm al-wudžūh wa al-nazā'ir Abū Faradža Ibn al-Džawziya).

Mr. Sead Seljubac
Odbranio je doktorsku disertaciju pred Komisijom u sastavu: dr. Rešid Hafizović, redovni profesor, predsjednik , dr. Omer Nakičević, profesor emeritus, član, dr. Mehmed Kico, vanredni profesor, član, dr. hfz. Fadil Fazlić, docent, član i dr. Enes Karić, redovni profesor, mentor i član dana 24.12.2008. godine pod naslovom: Allamekova kritika Bedavijevog metoda tumačenja Kur’ana.

Mr. Hfz. Dževad Šošić
Odbranio je doktorsku disertaciju pred Komisijom u sastavu: prof. dr. Mehmed Kico (predsjednik), prof. dr. Enes Karić (mentor i član), prof. dr. Džemaludin Latić (član) i doc. dr. Fadil Fazlić (član) dana 16.11.2009. godine pod naslovom: Kira’eti u tefsiru el-Džami’ li ahkami’l-Kur’an, imama el-Kurtubija“

Mr. Ahmed Adilović
Odbranio je doktorsku disertaciju pred Komisijom u sastavu: prof. dr. Mehmed Kico (predsjednik), prof. dr. Enes Karić (mentor i član), prof. dr. Džemaludin Latić (član) i doc. dr. Fadil Fazlić (član) dana 19.04.2010. godine pod naslovom MASA'IL NAFI' IBN AL-AZRAQ ("Manje poznati izrazi u Kur'anu")

Mr Amrudin Hajrić
Odbranio je doktorsku disertaciju pred Komisijom u sastavu: Dr. Enes Karić, redovni profesor, predsjednik, prof. emeritus Jusuf Ramić, član, Doc. dr. Elma Dizdar, član, Doc. dr. Mejra Softić, član, dr. Mehmed Kico, vanredni profesor, mentor, član, dana 19. 10. 2011., pod naslovom: Kur'an kao standard arapskog jezika.

 

KATEDRA HADISA I HADISKIH ZNANOSTI

Mr. Zuhdija Hasanović
Odbranio je doktorsku disertaciju pred komisijom u sastavu: prof. dr. Adnan Silajdžić, predsjednik komisije,  prof. dr. Omer Nakičević, mentor i član, prof. dr. Jusuf Ramić, član, prof. dr. Fuad Sedić, član i doc. dr. Ismet  Bušatlić,član, dana 6.7.2004. godine pod naslovom:  Rad h. Mehmed-ef. Handžića na polju hadiskih znanosti s  posebnim osvrtom na djelo "Izharul-behadže bi šerh sunen Ibn Madže".

Mr. Musa Vila
Odbranio je doktorsku disertaciju pred komisijom u sastavu: prof. dr Adnan Silajdžić, predsjednik, prof. dr Fuad Sedić, član, prof. dr Ismet Bušatlić, član, doc. dr Zuhdija Hasanović, komentor, član, dana 18. 05. 2011. godine pod naslovom: Rad Ahmeda ibn hasana ibn Ali Kalešija na polju hadiskih nauka s posebnim osvrtom na djelo: „Kanz al-‘irfān fī aúādīt nabiyy āhir az-zamān“ (Riznica spoznaje u predajama Vjerovjesnika Kraja vremena)
 

 

KATEDRA FIKHA I ŠERIJATSKOPRAVNIH ZNANOSTI

Mr. Enes Ljevaković
Odbranio je doktorsku disertaciju pred komisijom u sastavu: prof. dr. Adnan Silajdžić, predsjednik komisije, prof. dr. Rešid Hafizović, član,  prof. dr. Fikret Karčić, član i prof. dr. Enes Karić, mentor i član, dana 8. 5. 2002. godine pod naslovom:  Analogija (qiyas) u teorijskopravnim djelima Mustafe Ejubovića - Šejha Juje.

Mr. Ibrahim Džananović
Odbranio je doktorsku disertaciju pred komisijom u sastavu: prof. dr. Jusuf Ramić, predsjednik komisije, prof. dr. Ismet Dautbašić, član, prof. dr. Adnan Silajdžić, član i prof. dr. Omer Nakičević, mentor i član, dana 1. 7. 2002. godine pod naslovom:  Primjena šerijatskog porodičnog prava kroz praksu Vrhovnog šerijatskog suda (1914-1946).

Mr. Mustafa Hasani
Odbranio je doktorsku disertaciju pred komisijom u sastavu: Dr. Džemal Latić, vanredni profesor, predsjednik, dr. Fikret Karčić, redovni profesor, član, dr. Ismet Bušatlić, vanredni profesor, član, dr. Enes Durmišević, redovni profesor, član, dr. Enes Ljevaković, vanredni profesor, mentor, član, dana 17. 01. 2011. godine pod naslovom: Tumačenje i primjena normi šerijatskog prava o mješovitim brakovima u Bosni Hercegovini u periodu 1930-1940. godine

 

KATEDRA AKAIDA

Mr. Nusret Isanović
Odbranio je doktorsku disertaciju pred komisijom u sastavu: prof. dr. Adnan Silajdžić, predsjednik komisije, prof. dr. Ibrahim Krzović, član, prof. dr. Rešid Hafizović, mentor i član i prof.  dr. Ismet Bušatlić, član, dana 19. 9. 2006. . godine pod naslovom:  Osobenosti islamske arhitekture i njen izraz u arhitekturi i kaligrafiji.

Samir Beglerović
Odbranio je doktorsku disertaciju pred Komisijom u sastavu: dr. Ismet Bušatlić, vanredni profesor, predsjednik, dr. Rešid Hafizović , redovni profesor, član, dr. Enes Karić, redovni profesor, član i dr. Adnan Silajdžić, redovni profesor, mentor i član, dana 30.06.2008. godine pod naslovom: Abdul Kadir Gejlani i derviški red kaderija.

Mr. hfz. Džemail Ibranović
Odbranio je doktorsku disertaciju pred Komisijom u sastavu: dr. Enes Karić, redovni profesor, predsjednik, Adnan Silajdžić, redovni profesor, član, dr. Ismet Bušatlić, vanredni profesor, , član i dr. Rešid Hafizović , mentor i član.dana 02.07.2008. godine pod naslovom: Nakšibedni- hafi tarik i njegov utjecaj u Bosni.

Mr. Nedžad Grabus
Odbranio je doktorsku disertaciju pred Komisijom u sastavu: dr. Adnan Silajdžić, redovni profesor, predsjednik, dr. Mustafa Cerić, reisu-l-ulema, mentor i član; dr. Enes Karić, redovni profesor, član, prof. dr. Samir Arnautović i . dr. Hilmo Neimarlija, član dana 06.10.2008. godine pod naslovom: Teorija spoznaje u akaidu.

Mr. Kenan Čemo
Odbranio je doktorsku disertaciju pred Komisijom u sastavu: dr. Ismet Bušatlić vanredni profesor, predsjednik, dr. Adnan Silajdžić , redovni profesor, član, dr Džemal Latić, vanredni profesor, član, dr. hfz. Fadil Fazlić, docent, član i dr. Rešid Hafizović, redovni profesor, mentor i član dana 26.11.2008. godine pod naslovom Duhovna staništa (mekāmi) u Ibn Arebijevu mišljenju.

Mr. Orhan Bajraktarević
Odbranio je doktorsku disertaciju pred Komisijom u sastavu: dr. Enes Karić, redovni profesor, predjsednik, dr. Rešid Hafizović, redovni profesor, član, dr. Adnan Silajdžić, redovni profesor, mentor, član, pod naslvom: Utjecaj ibn Rušda na razvoj moderne arapsko-islamske filozofije.