Magistri

Magistri

KATEDRA KUR'ANA, TEFSIRA I ARAPSKOG JEZIKA

Hfz. Fadil Fazlić
Magistrirao je 16.12.1998. g. na temu: Komparacija između Hafsovog i Waršovog kira'eta

Ibrahim Džafić
Magistrirao je 1.3.2000. g. na temu: Glosa Ibrahima Opijača na uvod Beydawinog tefsira

Sead Seljubac
Magistrirao je 5.11.2001. g. na temu. Semantička razina filološke metodologije u Allamekovoj glosi na Širvanijev komentar sure El-Feth

Ferid Dautović
Magistrirao je 29. 11. 2001. g. na temu: Šukrija Alagić: doprinos islamskim znanostima s posebnim osvrtom na tefsir

Hfz. Džemail Ibranović
Magistrirao je 5. 2. 2002. g. na temu: Porodica Korkut i njen doprinos našoj kulturnoj baštini

Ahmet Adilović.
Magistrirao je 17. 4. 2002. g. na temu: Rukopis Mehmeda Handžića: "Tefsir ayat al-ahkam min surah al-Nisa"

Ejub Dautović
Magistrirao je 18. 6. 2002. g. na temu: Analiza tefsirskog mišljenja Husein-ef- Ðoze u VIS-ovom komentaru Kur'ana

Mustafa Prljača
Magistrirao je 11. 3. 2003. g. na temu: Nastanak i prosvjetno-pedagoško djelovanje pokreta "Ihvanu-l-muslimin" u Egiptu i njegove refleksije na Bosnu i Hercegovinu do 1945. godine

Hfz. Dževad Šošić
Magistrirao je 29. 9. 2004. g.  na temu: Veza između kira'eta i Osmanove ortografije Kur'ana

Almir Fatić
Magistrirao je  30. 11. 2005. g. na temu: Tefsirske rasprave Hasana Kjafija Pruščaka

Hfz. Enes Beganović
Magistrirao je 12.03.2008. godine na temu: Abdulah Bošnjak i amaliza ajeta u tefsirskim Risalama.

Hfz. Safet Husejnović
Magistrirao je 6.7. 2009. g. na temu: Izučavanje tedžvida u Bosni i Hercegoviniod 1878.-1978

Đevdet Šošić
Magistrirao je 10.10.2011. g. na temu: Islamska pedagoška misao i praksa Derviš-ef. Spahića

Hfz. Edin Peštalić
Magistrirao je 11.01.2012. g. na temu: Tradicionalističko tumačenje Kur'ana u Hikjmetu (Tefsirske rasprave)

Mensur hfz. Malkić
Magistrirao je  09.07.2012. g. na temu: Život i djelo hafiza Ćamil-ef. Silajdžića (doprinos izučavanju kur’anskih nauka)

 

KATEDRA HADISA

Zuhdija Hasanović
Magistrirao je 26. 5. 1999. g. na temu: Muhaddis Mustafa Pruščaka i metode odgoja u djelu "Er-Radi li -l-murtedi šerhu'l-hadi li'l-muhtedi"

Muhamed Mehanović
Magistrirao je 10.5.2001. g. na temu: Ličnost Ahmeda Mujezinzade kao muhaddisa u djelu "Enisu'l-va'izin" uz osvrt na njegovu ličnost kao mufessira, sufije i pedagoga

Hfz . Kenan Musić
Magistrirao je 29. 6. 2009. g. na temu: Džihad u djelu Mustafe Pruščaka „Radost gazija": Studija hadiskog aspekta djela

Hfz. Đevad Hrvačić
Magistrirao je 21. 4. 2010. g. na temu: Fenomen baštinjenja idžazetname s posebnim osvrtom na hadiske idžazetname Bošnjaka

Mustafa Gobeljić
Magistrirao je 08.06.2011. g. na temu: Hadis u kulturi Bošnjaka, lični i porodični život

Salih Indžić
Magistrirao je 08. 12. 2011. g. na temu: Doprinosu bošnjačke uleme razmatranju mustalehul-hadisa

Midhat hfz. Beganović
Magistrirao je 05.07.2012. g. na temu: Sunnet u djelu Husein-ef. Đoze

 

KATEDRA AKAIDA

Muharem Omerdić
Magistrirao je 23.11.2000. g. na temu: Doprinos Ahmeda Bejadi-zadeta razvoju akaidske nauke- Iman, spoznaja i znanje u njegovim djelima: "El-Usulu'l-munifa"i "Išaratu'l-meram min ibarati'l-imam"

Nedžad Grabus
Magistrirao je 5.6.2001. g. na temu: Doprinos šejha Juje tumačenju bitnih odrednica kaside "Al-Amali"

Samir Beglerović
Magistrirao je 20.4.2005. g. na temu: Fejzulah efendija Hadžibajrić - njegov život i borba za povratak tekija u okrilje Islamske zajednice

Čemo Kenan
Magistrirao je 21. 3. 2005. g. na temu: Savršeni čovjek i duhovni pol u Ibn Arabijevu mišljenju

Ivica Križ
Magistrirao je 07. 5. 2012. g. na temu: Predstavljanje islama katolicima kod dr. Tomislava Jablanovića (1921.-1986.)

Rifet Šahinović
Magistrirao je 09. 5. 2012. g. na temu: Tenzih i tešbih u Nasrovoj teologiji prirode

Vahid Fazlović
Magistrirao je 23. 5. 2012. g. na temu: Akaidske teme u djelu Abdurahmana Adila Čokića

Orhan Jašić
Magistrirao je 28. 6. 2012. g. na temu: Religioznost i njen utjecaj na kvalitet života studentske populacije

 

KATEDRA FIKHA I ŠERIJATSKOPRAVNIH NAUKA

Mustafa Hasani
Magistrirao je 14. 11. 2001. g. na temu: Uloga muftije i fetve u društvenom i vjerskom životu muslimana Bosne i Hercegovine

Nusret Abdibegović
Magistrirao je 10. 7. 2002. g. na temu: Neki šerijatskopravni aspekti u djelima Mustafe Pruščaka

Hfz. Čajlaković Muhamed
Magistrirao je 5. 9. 2006. g. na temu: Vakufska pitanja u fetvama savremenih šerijatskih pravnika

Aziz Hasanović
Magistrirao je 3. 9. 2007. g. na temu: Rasprave o hutbi u kontekstu pristupanja Bosne i Hercegovine europskom kulturnom i političkom krugu

Senad Ćeman
Magistrirao je 16.01.2008. godine na temu: Vakufi i fondacije: komparativna studija o položaju vakufa i fondacija u šerijatskom pravu i pozitivnim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini.

Nedim Begović
Magistrirao je 11.01.2011. g. na temu: Sloboda religije u islamskom pravu i sistemu ljudskih prava Ujedinjenih nacija

Ahmed Purdić
Magistrirao je 06.06.2011. g. na temu: Akademije islamskog prava i njihove odluke-komparativna studija o najznačajnijim akademijama islamskog prava i njihovim fetvama, rezolucijama i preporukama

Husein Kavazović
Magistrirao je 10. 05. 2012. g. na temu: Kodifikacija šerijatskog porodičnog prava Muhamed Kadri-paše u poređenju s Osmanlijskim porodičnim zakonikom

Zehra Čajlaković
Magistrirala je 30. 05. 2012. g. na temu: Post u fetvama savremenih šerijatskih pravnika

Mirsad Arnautalić
Magistrirao je 19. 12. 2012. g. na temu: Halal-standard – stanje i perspektive

 

KATEDRA ISLAMSKE KULTURE I CIVILIZACIJE

Muharem Dautović
Magistrirao je 23. 11. 2005. g. na temu:  Uloga "El-Hidaje" u društvenom i vjersko-prosvjetnom životu Bošnjaka (1936-1945. godina)

hafiz Elvir Duranović
Magistrirao je 28. 05. 2009. g. na temu: Tragovi staroslavenske tradicije u praksi bosansko-hercegovačkih muslimana

hafiz Mevludin Dizdarević
Magistrirao je 03. 06. 2009. g. na temu: Mustafa Busuladžić i njegovo razumijevanje suodnosa islama i zapada

Alma Omanović-Veladžić
Magistrirala je 6.7. 2009. g. na temu: Sarajevo u hronici Muhameda Enverija Kadića u periodu 1839.-1878.

Dževad Pleh
Magistrirao je 3.2. 2010. g. na temu: ''Bosanska kuća i savremeno stanovanje u islamskoj tradiciji''

Fikret Pašanović
Magistrirao je 12.10.2011. g. na temu: Muhamed Prozorac i djelo Plan društvenog poretka u islamu

Fatima Žutić
Magistrirala je 28.12.2011. g. na temu: Uticaj ideje Tevhida na oblikovanje motiva na bosanskom ćilimu i vezu

Abdulgafar Velić
Magistrirao je 25. 01. 2012. g. na temu: Evropa u djelima Bošnjaka u periodu austrougarske uprave nad Bosnom i Hercegovinom 1878-1918

 

KATEDRA PEDAGOGIJE I PSIHOLOGIJE

Dina Sijamhodžić-Nadarević
Magistrirala je 1.7. 2009. g. na temu: Samovredonovanje odgojno-obrazovnog rada u medresama

Amra Imamović
Magistrirala je 2.2. 2010. g. na temu: Priroda potrebe za religioznošću kod mladih

Remzija Hurić-Bećirović
Magistrirala je 04.06.2011. g. na temu: Školovanje muslimanki u Bosni i Hercegovini pod austrougarskom vlašću (1878.-1918.)

Medina Jusić- Sofić
Magistrirala je 17.10.2011. g. na temu: Odgojne vrijednosti priča za djecu sa posebnim osvrtom na prijevode sa perzijskog jezika

Enisa Gazija-Pajt
Magistrirala je 08.02.2012. g. na temu: Elči Ibrahim-pašina medresa u Travniku