Organi upravljanja

Organi upravljanja

Upravni odbor

Upravni odbor Fakulteta je najviši organ upravljanja na Fakultetu.
Upravni odbor broji pet članova od kojih su dva predstavnici nastavnika i tri člana koje delegira Rijaset.
Predsjednika i članove Upravnog odbora imenuje Rijaset.
Predstavnike nastavnog i drugog osoblja u Upravni odbor biraju članovi Nastavno-naučnog vijeća.
Predstavnike Rijaseta delegira Rijaset Islamske zajednice iz reda svojih članova i uglednih muslimanskih javnih radnika.
Mandat članova Odbora traje četiri godine.
Radom Odbora rukovodi predsjednik.
Sekretar Fakulteta brine o pripremanju rada sjednice Odbora i prikupljanju dokumentacionog materijala.

Upravni odbor:

- donosi Plan i program razvoja Fakulteta i prati njegovo ostvarivanje;
- donosi Pravila Fakulteta i druga normativna akta;
- predlaže finansijski plan prihoda i rashoda Fakulteta Rijasetu na usvajanje;
- potvrđuje izbor dekana i prodekana nakon pribavljene saglasnosti Rijaseta Islamske zajednice i po
istom postupku vrši njihovo razrješenje;
- utvrđuje broj redovnih i vanrednih studenata koji se mogu upisati u toku jedne akademske godine.
Upravni odbor radi u sjednicama i može odlučivati ako je prisutno najmanje dvije trećine članova, a odluke donosi većinom glasova ukupnog broja članova.

Nastavno-naučno vijeće

Nastavno-naučno vijeće je stručno vijeće koje čine svi redovni i vanredni profesori, docenti i predavači,
te izabrani predstavnik asistenata i dva izabrana predstavnika studenata. U radu i odlučivanju Nastavno-naučnog vijeća, kad se raspravlja o studentskim pitanjima, kad biraju se dekan i prodekani i kad ih dekan pozove na sjednicu, sudjeluju dva predstavnika redovnih studenata Fakulteta.
Predstavnici studenata se biraju na rok od godinu dana.

Nastavno-naučno vijeće prati nastavu, naučno-istraživačku i stručnu djelatnost na poljima islamskih i s njima povezanih znanosti na Fakultetu i izvan njega, brine o njezinu napretku, razmatra važnija pitanja
koja se tiču nastavnika, saradnika, znanstvenika, studenata i Fakulteta kao cjeline i usmjerava nastavu, naučno-istraživački i stručni rad na Fakultetu te odlučuje o svim važnijim poslovima Fakulteta.

Dekan

Dekan predstavlja i rukovodi Fakultetom prema odredbama Pravila Fakulteta, prema odlukama Nastavno-naučnog vijeća i odlukama Rijaseta islamske zajednice. Dekan u granicama svojih ovlaštenja može ovlastiti prodekane i druga lica da zastupaju Fakultet u određenim poslovima. Sadržaj i opseg punomoći određuje dekan. Dekan može imenovati stalnu i privremenu komisiju za obavljanje poslova iz svoga djelokruga.

Prodekani Fakulteta

Dekanu u radu izravno pomažu prodekani. Broj prodekana i njihove obaveze određuju se Pravilnikom o radu Nastavno-naučnog vijeća i dekana.
Ako je dekan odsutan ili spriječan u obavljanju svoje službe, u svemu ga zamjenjuje i ima iste ovlasti prodekan stariji po službi.
Dekan može, s pristankom Nastavno-naučnog vijeća, povjeriti prodekanima dio redovnih poslova iz svog djelokruga.

Upravni odbor:

Mr. Vahid Fazlović, predsjednik
Prof. dr. Nusret Isanović, član
Prof. dr. Adnan Silajdžić, član
Prof. dr. hfz. Dževad Šošić, član
Doc. dr. Amrudin Hajrić, član

Dekan Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu:

Prof. dr. Zuhdija Hasanović
Telefon: +387 33 232 982
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Prodekani Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu:

Prof. dr. Ahmet Alibašić, prodekan za nastavu
Telefon: + 387 33 251 025
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli., Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Prof. dr. Mustafa Hasani, prodekan za finansije
Telefon: + 387 33 251 026
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli., Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Dr. hfz. Kenan Musić, koordinator za međunarodnu saradnju
Telefon: + 387 33 251 052
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Doc. dr. Zehra Alispahić, koordinatorica za naučno-istraživački rad
Telefon: +387 33 251 036
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli., Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Sekretar Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu:

 

Emina Muderizović, dipl.pravnik
Telefon: + 387 33 251 013
Fax: + 387 33 251 044
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli., Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.