Novosti

Lista uvjetnih predmeta akad. 2016-17.

FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA UNIVERZITETA U SARAJEVU
NASTAVNI PLAN I PROGRAM I CIKLUSA STUDIJA

Uvjetni predmeti
(Odobreno na sjednici Vijeće Fakulteta, 12.10.2016.)

Studijski program Islamske teologije

 

1. SEMESTAR

 
   

Uvjetni predmet

1.

Terminologija tefsira

Nijedan

2.

Terminologija hadisa

Nijedan

3.

Osnovi islamskog vjerovanja (usuluddin)

Nijedan

4.

Etika

Nijedan

5.

Učenje Kur'ana (Kiraet) I

Nijedan

6.

Arapski jezik I

Nijedan

     
 

2. SEMESTAR

 

1.

Historija šerijatskog prava

Nijedan

2.

Uvod u studij religije

Nijedan

3.

Uvod u filozofiju

Nijedan

4.

Uvod u metodologiju istraživanja

Nijedan

5.

Učenje Kur'ana (Kiraet) II

Učenje Kur'ana (Kiraet) I

6.

Arapski jezik II

Arapski jezik I

     
 

3. SEMESTAR

 

1.

Rane škole kelama

Nijedan

2.

Historija i metodologija tefsira

Nijedan

3.

Uvod u studije islamske civilizacije

Nijedan

4.

Učenje Kur'ana (Kiraet) III

Učenje Kur'ana (Kiraet) I i II

5.

Arapski jezik III

Arapski jezik I i II

6.

Engleski jezik

Nijedan

     
 

4. SEMESTAR

 

1.

Uvod u sufizam (Tesavvuf)

Nijedan

2.

Dimenzije Sunneta

Nijedan

3.

Metodologija šerijatskog prava (Usuli fikh)

Nijedan

4.

Historija islamske civilizacije I

Nijedan

5.

Učenje Kur'ana (Kiraet) IV

Učenje Kur'ana (Kiraet) I, II i III

6.

Arapski jezik IV

Arapski jezik I, II i III

     
 

5. SEMESTAR

 

1.

Klasične škole tefsira

Nijedan

2.

Hermeneutika hadisa

Nijedan

3.

Teološka epistemologija

Nijedan

4.

Islamsko obredoslovlje (Ibadat)

Nijedan

5.

Kulturna historija Bosne i Hercegovine

Nijedan

6.

Izborni predmet

Nijedan

     
 

6. SEMESTAR

 

1.

Savremene škole tefsira

Nijedan

2.

Šerijatsko personalno pravo

Nijedan

3.

Historija islamske civilizacije II

Nijedan

4.

Pedagogija

Nijedan

5.

Klasična islamska filozofija

Nijedan

6.

Izborni predmet

Nijedan

     
 

7. SEMESTAR

 

1.

Šiizam

Nijedan

2.

Šerijatsko građansko i vakufsko pravo

Nijedan

3.

Islamsko vodstvo i govorništvo (Imamet i hatabet)

Nijedan

4.

Moderna i savremena islamska filozofija

Nijedan

5.

Socijalna psihologija

Nijedan

6.

Rječnik Kur'ana

Nijedan

     
 

8. SEMESTAR

 

1.

Islamsko djelovanje (Da'va)

Nijedan

2.

Metodologija hadisa

Nijedan

3.

Osnovi učenja judaizma i kršćanstva

Nijedan

4.

Islamska umjetnost

Nijedan

5.

Didaktika sa metodikom vjerske nastave

Nijedan

6.

Izborni predmet

Nijedan

     
 

IZBORNI

 

1.

Savremene akaidske teme

Nijedan

2.

Savremeni religijski pokreti

Nijedan

3.

Uvod u arabistiku

Nijedan

4.

Konverzacija na arapskom jeziku

Nijedan

5.

Religija i pravo

Nijedan

6.

Filozofija kulture

Nijedan

7.

Moderna i savremena zapadna filozofija

Nijedan

8.

Starogrčka i srednjovjekovna filozofija

Nijedan

9.

Hadiski tekstovi

Nijedan

10.

Metodologija pronalaženja i evaluacije hadisa

Nijedan

11.

Pedagoško djelovanje Muhammeda, a.s

Nijedan

12.

Životopis Muhammeda a.s. (Sira)

Nijedan

13.

Historija Osmanske države

Nijedan

14.

Islamska kultura na Balkanu

Nijedan

15.

Islamske institucije

Nijedan

16.

Muslimanski doprinos civilizaciji

Nijedan

17.

Studije genocida

Nijedan

18.

Domski odgoj

Nijedan

19.

Porodični odgoj

Nijedan

20.

Pedagoška komunikologija

Nijedan

21.

Razvojna psihologija

Nijedan

22.

Psihologija komunikacija

Nijedan

23.

Historija kur'anskoga teksta

Nijedan

24.

Kur'anski pravopis

Nijedan

25.

Povijest tumačenja Kur'ana u BiH

Nijedan

Studijski program Islamske vjeronauke i religijske pedagogije

 

1. SEMESTAR

 
   

Uvjetni predmet

1.

Terminologija tefsira

Nijedan

2.

Terminologija hadisa

Nijedan

3.

Osnovi islamskog vjerovanja (usuluddin)

Nijedan

4.

Uvod u šerijatsko pravo

Nijedan

5.

Učenje Kur'ana (Kiraet) I

Nijedan

6.

Arapski jezik I

Nijedan

     
 

2. SEMESTAR

 

1.

Teme Kur'ana

Nijedan

2.

Životopis Muhammeda, a.s. (Sira)

Nijedan

3.

Uvod u metodologiju istraživanja

Nijedan

4.

Učenje Kur'ana (Kiraet) II

Učenje Kur'ana (Kiraet) I

5.

Arapski jezik II

Arapski jezik I

6.

Engleski jezik

Nijedan

     
 

3. SEMESTAR

 

1.

Teološka antropologija

Nijedan

2.

Uvod u studij islamske civilizacije

Nijedan

3.

Islamsko obredoslovlje (Ibadat)

Nijedan

4.

Kur'anska kazivanja

Nijedan

5.

Učenje Kur'ana (Kiraet) III

Učenje Kur'ana (Kiraet) I i II

6.

Arapski jezik III

Arapski jezik I i II

     
 

4. SEMESTAR

 

1.

Pregled historije islamske civilizacije

Nijedan

2.

Uvod u studij religije

Nijedan

3.

Savremene fikhske teme

Nijedan

4.

Filozofija moralnog odgoja

Nijedan

5.

Tematski hadis

Nijedan

6.

Arapski jezik IV

Arapski jezik I, II i III

     
 

5. SEMESTAR

 

1.

Kur'anski koncept odgoja

Nijedan

2.

Pedagogija

Nijedan

3.

Opća psihologija sa psihologijom ličnosti

Nijedan

4.

Teorije odgoja: islamska perspektiva

Nijedan

5.

Muslimanski doprinos civilizaciji

Nijedan

6.

Izborni predmet

Nijedan

     
 

6. SEMESTAR

 

1.

Sunnetski koncept odgoja

Nijedan

2.

Razvojna psihologija

Nijedan

3.

Didaktika

Nijedan

4.

Učenje i podučavanje u predškolskom odgoju

Nijedan

5.

Religijski odgoj i okultna kultura

Nijedan

6.

Izborni predmet

Nijedan

     
 

7. SEMESTAR

 

1.

Kulturna historija Bosne i Hercegovine

Nijedan

2.

Religijska pedagogija

Nijedan

3.

Psihologija religioznosti

Opća psihologija sa psihologijom ličnosti

4.

Porodični odgoj

Nijedan

5.

Metodika vjerske nastave I

Nijedan

6.

Izborni predmet

Nijedan

     
 

8. SEMESTAR

 

1.

Pedagoška psihologija

Opća psihologija sa psihologijom ličnosti

2.

Socijalna pedagogija

Nijedan

3.

Metodika religijskog odgoja

Nijedan

4.

Metodika vjerske nastave II

Nijedan

5.

Izborni predmet

Nijedan

6.

Izborni predmet

Nijedan

     
 

IZBORNI

 
     

1.

Pregled ranog muslimanskog mišljenja

Nijedan

2.

Učenje judaizma i kršćanstva

Nijedan

3.

Savremeni religijski pokreti

Nijedan

4.

Religija i pravo

Nijedan

5.

Metodologija šerijatskog prava (Usuli fikh)

Nijedan

6.

Moderna i savremena zapadna filozofija

Nijedan

7.

Starogrčka i srednjovjekovna filozofija

Nijedan

8.

Uvod u filozofiju

Nijedan

9.

Pedagoško djelovanje Muhammeda, a.s

Nijedan

10.

Tradicijske odgojne teme

Nijedan

11.

Islamska kultura na Balkanu

Nijedan

12.

Studije genocida

Nijedan

13.

Islamske institucije

Nijedan

14.

Domski odgoj

Nijedan

15.

Pedagoška komunikologija

Nijedan

16.

Socijalna psihologija

Nijedan

17.

Osnovi sociologije obrazovanja

Nijedan

18.

Školska pedagogija

Nijedan

19.

Edukometrija

Nijedan

20.

Historija kur'anskoga teksta

Nijedan

21.

Povijest tumačenja Kur'ana u BiH

Nijedan

22.

Kur'anski pravopis

Nijedan


Studijski program za imame, hatibe i muallime

 

1. SEMESTAR

 
   

Uvjetni predmet

1.

Kiraet I

Nijedan

2.

Uvod u osnove islamskog vjerovanja

Nijedan

3.

Uvod u šerijatsko pravo

Nijedan

4.

Sira

Nijedan

5.

Uvod u studije islamske civilizacije

Nijedan

6.

Fonetika i morfologija arapskog jezika

Nijedan

     
 

2. SEMESTAR

 

1.

Kiraet II

Kiraet I

2.

Uvod u tefsir

Nijedan

3.

Uvod u hadis

Nijedan

4.

Ibadat

Nijedan

5.

Sintaksa arapskog jezika

Fonetika i morfologija arapskog jezika

6.

Engleski jezik i (ili neki drugi evropski)

Nijedan

     
 

3. SEMESTAR

 

1.

Kiraet III

Kiraet I i II

2.

Uvod u izučavanje kelama

Nijedan

3.

Ahlak

Nijedan

4.

Imamet

Nijedan

5.

Arapski tekstovi

Fonetika i morfologija arapskog jezika¸
Sintaksa arapskog jezika

6.

Psihologija za imame

Nijedan

     
 

4. SEMESTAR

 

1.

Kiraet IV

Kiraet I, II i III

2.

Šerijatsko porodično pravo

Nijedan

3.

Tematski tefsir I

Nijedan

4.

Dimenzije sunneta

Nijedan

5.

Hatabet i vaz

Nijedan

6.

Judaizam i kršćanstvo

Nijedan

     
 

5. SEMESTAR

 

1.

Savremene akaidske teme

Nijedan

2.

Šerijatsko nasljedno i vakufsko pravo

Nijedan

3.

Pregled historije islama

Nijedan

4.

Pedagogija za imame

Nijedan

5.

Menadžment za imame

Nijedan

6.

Izborni predmet

Nijedan

     
 

6. SEMESTAR

 

1.

Historija BiH i institucije IZ u BiH

Nijedan

2.

Imam i društvo: praktikum

Nijedan

3.

D'ava – islamska misija

Nijedan

4.

Metodika mektepske nastave

Nijedan

5.

Izborni predmet

Nijedan

6.

Izborni predmet

Nijedan

     
 

IZBORNI

 

1.

Kiraet V

Nijedan

2.

Konverzacija na arapskom jeziku

Nijedan

3.

Normativni hadisi

Nijedan

4.

Pregled učenja tesavvufa

Nijedan

5.

Psihologija religioznosti

Nijedan

6.

Religija i društvo

Nijedan

7.

Religija i pravo

Nijedan

8.

Savremene fikhske teme

Nijedan

9.

Savremeni religijski pokreti

Nijedan

10.

Studije genocida

Nijedan

11.

Tematski hadis

Nijedan

12.

Tematski tefsir II

Nijedan

13.

Uvod u filozofiju

Nijedan

 

Nastavno-naučno vijeće Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu usvojilo je na sjednici održanoj 12.10.2016. Listu uvjetnih predmeta. Uvjetni predmeti ne mogu se prenijeti u narednu godinu.

Lista uvjetnih predmeta vrijedi za sve studente upisane u I godinu u 2016/17. akad. god. bez obzira da li su upisani prvi put ili obnavljaju godinu.

«
»