Obavještenja

Konkurs za izbor višeg asistenta

 

Na osnovu člana 96. Zakona o visokom obrazovanju, prečišćeni tekst (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 42/13),  Odluke Vijeća  Fakulteta broj: 03-03-2-198/17 od 08.02.2017. godine, Odluke o davanju saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu 01-1450/17 od 22.02.2017. godine, Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu, objavljuje

                                                  

KONKURS

RASPISUJE SE KONKURS

za izbor višeg asistenta  na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu

  1. Viši asistent za naučnu oblast: Akaid, tesawuf  i uporedne religije  - 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

 

Kandidati za izbor višeg asistenta dostavljaju:
· Prijavu za koje mjesto višeg asistenta konkuriše uz obavezu navođenja priložene dokumentacije,
· Biografiju/životopis,
· Ovjerene kopije diploma matičnog fakulteta - odgovarajućeg studija za oblast na koju konkuriše (visoke stručne spreme i naučnog stepena magistra ili ovjerena kopija diplome I (prvog) i II (drugog) ciklusa studija) ili Rješenja o priznavanju visokoškolske kvalifikacije, ako je stečena u inostranstvu),
· Ovjerenu kopiju uvjerenja o položenim ispitima na diplomskom i dodiplomskom studiju, odnosno dodatak diplomi I (prvog) i II (drugog) ciklusa studija,
· Naučne, naučno-popularne i stručne radove,
· Dokaz o poznavanju jednog svjetskog jezika.

Minimalni uvjeti za izbor u nastavnička i asistentska zvanja utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju – prečišćeni tekst (Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 42/13 i 13/15) i Statutom Univerziteta u Sarajevu, koji kandidati trebaju ispunjavati i potvrditi dokumentacijom zavisno od zvanja za koje se prijavljuju.
Svi kandidati, pored navedenih dokaza, dostavljaju originalni izvod iz matične knjige rođenih i uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine ili ovjerene kopije navedenih dokumenata, koja nisu starija od šest (6) mjeseci.
Svi listovi Prijave sa priloženom dokumentacijom, osim radova, udžbenika, knjiga, monografija i sl. moraju biti čvrsto uvezani, sa numerisanim stranicama i parafirani od strane kandidata.
Napomena: Biografiju/životopis i bibliografiju treba dostaviti u elektronskoj formi na CD-u.
Dokumenti se prilažu u originalu ili u formi ovjerenih kopija.
Dokumenti se ne vraćaju.
Nepotpune i neblagovremene prijave se ne razmatraju.

 

Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnoj štampi, na web stranici Univerziteta u Sarajevu i Fakulteta islamskih nauka  Univerziteta u Sarajevu.
Obrazac Prijave  može se preuzeti sa WEB adrese Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu: www.fin.unsa.ba. (LINK)
Sa izabranim kandidatom zaključuje se Ugovor o radu na period na koji je kandidat izabran.

Prijave sa traženom dokumentacijom dostavljaju se isključivo putem pošte sa naznakom „PRIJAVA NA KONKURS i koje mjesto u roku od 15 dana od dana objavljivanja na adresu:
Fakultet islamskih nauka u Sarajevu, Ćemerlina 54, 71000 Sarajevo.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

                              DEKANAT FAKULTETA ISLAMSKIH NAUKA U SARAJEVU


OSLOBOĐENJE
Konkurs je objavljen 11. 3. 2017. godine  i ostaje otvoren do 27. 3. 2017. godine.