Obavještenja

Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija

 FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA UNIVERZITETA U SARAJEVU

KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA

Posebni uvjeti

  • Islamska teologija: završena medresa sa odličnim ili vrlo dobrim uspjehom;
  • Islamska vjeronauka i religijska pedagogija: završena medresa, gimnazija, ekonomska ili medicinska škola sa odličnim ili vrlo dobrim uspjehom;
  • Program za imame, hatibe i muallime: završena medresa.

Prijemni ispit na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu se  polaže za Program  za imame, hatibe i  muallime
Rangiranje
Rangiranje kandidata i prijem studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija vršit će se u skladu sa „Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata za upis u prvu godinu prvog ciklusa i integriranog studija (prvog i drugog ciklusa) na Univerzitetu u Sarajevu u studijskoj 2017/2018. godini“, a na osnovu sljedećih kriterija:
1)   Islamska teologija
1. Općeg uspjeha iz sva četiri razreda srednje škole (maks. 20 bodova),
2. Ostvarene prosječne ocjene iz slijedećih predmeta u srednjoj školi (maks. 80 bodova):

·    Maternji jezik
·    Kiraet
·    Tefsir
·    Hadis
·    Akaid
·    Fikh
·    Ahlak
·    Historija islama
·    Arapski jezik

3.   Rezultata ostvarenih na takmičenjima učenika srednjih škola iz predmeta relevantnih za studij,
4.   Odličan (5,0) uspjeh iz svih nastavnih predmeta i primjerno vladanje u toku cjelokupnog srednjoškolskog obrazovanja,
5.   Hifz cijelog Kur'ana (5 bodova).

 

2)   Islamska vjeronauka i religijska pedagogija
1.   Općeg uspjeha iz sva četiri razreda srednje škole (maks. 80 bodova),
2.   Ostvarene prosječne ocjene iz slijedećih predmeta u srednjoj školi (maks. 20 bodova):
·    Maternji jezik
·    Vjeronauka / Ahlak
·    Historija

3.   Rezultata ostvarenih na takmičenjima učenika srednjih škola iz predmeta relevantnih za studij,
4.   Odličan (5,0) uspjeh iz svih nastavnih predmeta i primjerno vladanje u toku cjelokupnog srednjoškolskog obrazovanja,
5.   Hifz cijelog Kur'ana (5 bodova).

3)   Program za imame, hatibe i muallime
1.   Općeg uspjeha iz sva četiri razreda srednje škole (maks. 20 bodova),
2.   Ostvarene prosječne ocjene iz slijedećih predmeta u srednjoj školi (maks. 40 bodova):

·    Maternji jezik
·    Kiraet
·    Tefsir
·    Hadis
·    Akaid
·    Fikh
·    Ahlak
·    Historija islama
·    Arapski jezik

3.   Prijemnog ispita koji će se održati u srijedu 12. jula 2017. g. u 11:00h (maks. 40 bodova).
4.   Rezultata ostvarenih na takmičenjima učenika srednjih škola iz predmeta relevantnih za studij,
5.   Odličan (5,0) uspjeh iz svih nastavnih predmeta i primjerno vladanje u toku cjelokupnog srednjoškolskog obrazovanja,
6.   Hifz cijelog Kur'ana (5 bodova).

Za prijavu na konkurs za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija kandidat je dužan predati slijedeće dokumente:
·    popunjen prijavni list (LINK) za konkurs (preuzima se na web stranici ili lično na fakultetu),
·    originalna svjedočanstva o završenim razredima srednje škole završene u Bosni i Hercegovini u četverogodišnjem trajanju odnosno odgovarajuće nostrificirane dokumente za kandidate koji srednju školu nisu završili u Bosni i Hercegovini (ukoliko su dokumenti u postupku nostrifikacije, prilažu se prevedeni i od sudskog tumača ovjereni dokumenti),
·    originalnu diplomu o završenoj srednjoj školi,
·    izvod iz matične knjige rođenih,
·    uvjerenje o državljanstvu,
·    kopija CIPS prijave,
·    kopija lične karte,
·    druge relevantne dokumente (potvrde o pripadnosti porodici šehida/poginulog borca, dijete RVI, dijete borca branitelja BiH, dijete dobitnika ratnog vojnog priznanja, dijete bez oba roditelja...).
Prijave se mogu predati svakim radnim danom od 09,00 do 15,00 sati u studentsku službu Fakulteta islamskih  nauka.  Konkurs za upis studenata traje do 10. jula 2017. godine do 15,00 sati.
Prijave podnesene poslije utvrđenog roka kao i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.
VAŽNA NAPOMENA: Upozoravaju se kandidati da prije predaje originalnih dokumenata (svejedočanstva, diplome, rodni list...) izvrše kopiranje i ovjeru istih jer će podizanje originalnih dokumenata na revers biti omogućeno tek nakon usvajanja konačnih rang lista i upisa.

 

Plan  aktivnosti
·    Prijemni  ispit za program za imame, hatibe i muallime: 12. 7. 2017. g. u 11 sati.
·    Objava Preliminarne  rang liste: 13. 7. 2017. god. u 16 sati.
·    Žalbeni rok: 13-16. 7. 2017. god.
·    Objava Konačne  rang liste: 18. 7. 2017. god. u 16 sati.

 

Cijena studija
·    Redovni studij: 100,00 KM/jedna godina
·    Redovan-samofinansirajući studij: 1.200,00 KM/jedna godina
·    Vanredan studij: 900,00 KM/jedna godina

Djeca šehida i palih branitelja i djeca bez oba roditelja koji prvi put upisuju prvu ili odgovarajuću godinu studija po starom ili bolonjskom sistemu studiranja oslobođeni su obaveze plaćanja upisnine u iznosu od 100,00 KM (stotinu konvertibilnih maraka).

 

Prilog:

PRIJAVNI LIST NA KONKURS ZA UPIS U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA

Plan upisa UNSA 2017/2018

Saglasnost Ministarstvo obrazovanja nauke (juli 2017)

KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA I INTEGRIRANOG STUDIJA (PRVOG i DRUGOG CIKLUSA) NA UNIVERZITETU U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2017/2018. GODINI

Odluka o broju i strukturi studenata koji se mogu upisati u prvu godinu I i II ciklusa studija te integrisanog studija na Univerzitetu u Sarajevu u studijskoj 2017/2018. godini.