Obavještenja

Konkurs za izbor u zvanje višeg asistenta za Islamsku filozofiju

Na osnovu člana 96. Zakona o visokom obrazovanju, prečišćeni tekst (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 42/13),  Odluke Vijeća  Fakulteta broj: 03-03-5-584/17 od 10.05.2017. godine, Odluke o davanju saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu 01-4494/17 od 27.06.2017. godine, te saglasnosti Rijaseta br: 05-08-2-3210-2/17 od 05.07.2017. godine, Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu, objavljuje

 

KONKURS

za izbor višeg asistenta na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu

  • Naučna oblast: Islamska filozofija - 1 saradnik u zvanju viši asistent, puno radno vrijeme

               
Uvjeti za izbor utvrđeni su u članu 89. Zakona o visokom obrazovanju – Prečišćeni tekst (''Službene novine Kantona Sarajevo''  broj: 42/13 i 13/15.) i članom 156. Statuta Univerziteta u Sarajevu.

Uz   prijavu na konkurs potrebno je dostaviti:

  • Diplome o odgovarajućoj stručnoj spremi (original ili ovjerene kopije),
  • Dokaze o referencama i uvjetima za izbor u skladu sa članom 89. Zakona
  • Biografiju;
  • Bibliografiju;
  • Izvod iz matične knjige rođenih – original ili ovjerenu fotokopiju;
  • Uvjerenje o državljanstvu – original ili ovjerenu fotokopiju.

Dokumenti se ne vraćaju.
Nepotpune i neblagovremene prijave se ne razmatraju.
Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnoj štampi, na web stranici Univerziteta u Sarajevu i Fakulteta islamskih nauka  Univerziteta u Sarajevu.
Obrazac Prijave može se preuzeti sa WEB adrese Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu: www.fin.unsa.ba (LINK).

Prijave sa traženom dokumentacijom dostavljaju se isključivo putem pošte sa naznakom „PRIJAVA NA KONKURS i koje mjesto u roku od 15 dana od dana objavljivanja na adresu:
Fakultet islamskih nauka u Sarajevu, Ćemerlina 54, 71000 Sarajevo.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

DEKANAT FAKULTETA ISLAMSKIH NAUKA U SARAJEVU

DATUM OBJAVE 13. JUL 2017. GODINE, OSLOBOĐENJE