Obavještenja

Naknadni konkurs za upis u prvu godinu I ciklusa 2017-2018.

FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA UNIVERZITETA U SARAJEVU
NAKNADNI KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA
Plan upisa za akademsku 2017/2018. god.

 

STUDIJSKI PROGRAM

 

Predviđeno trajanje prvog ciklusa studija, godine i (E)CTS

BROJ STUDENATA

Redovni studij- troškove studija snosi osnivač

Redovni studij- troškove studija snose sami studenti

Vanredni  studij

DL studij

Strani državljani

Ukupno

Islamska teologija 

VIII semestara
240 ECTS

-

1

4

-

6

11

Islamska vjeronauka i religijska pedagogija

VIII semestara
240 ECTS

-

-

-

-

3

3

Program za imame, hatibe i muallime

VI semestara
180 ECTS

-

15

-

-

5

20

Posebni uvjeti
1)   Islamska teologija: završena medresa sa odličnim ili vrlo dobrim uspjehom;
2)   Islamska vjeronauka i religijska pedagogija: završena četverogodišnja srednja škola sa odličnim ili vrlo dobrim uspjehom;
3)   Program za imame, hatibe i muallime: završena medresa.
Prijemni ispit na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu polaže se za Program za imame, hatibe i muallime.
Rangiranje
Rangiranje kandidata i prijem studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija vršit će se u skladu sa „Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata za upis u prvu godinu prvog ciklusa i integriranog studija (prvog i drugog ciklusa) na Univerzitetu u Sarajevu u studijskoj 2017/2018.  godini“, a na osnovu sljedećih kriterija:
1)  Islamska teologija
1. Općeg uspjeha iz sva četiri razreda srednje škole (maks. 20 bodova),
2. Ostvarene prosječne ocjene iz sljedećih predmeta u srednjoj školi (maks. 80 bodova):

·    Maternji jezik
·    Kiraet
·    Tefsir
·    Hadis
·    Akaid
·    Fikh
·    Ahlak
·    Historija islama
·    Arapski jezik

3.   Rezultata ostvarenih na takmičenjima učenika srednjih škola iz predmeta relevantnih za studij,
4.   Odličan (5,0) uspjeh iz svih nastavnih predmeta i primjerno vladanje u toku cjelokupnog srednjoškolskog obrazovanja,
5.   Hifz cijelog Kur'ana (5 bodova).

 

2)   Islamska vjeronauka i religijska pedagogija
1.   Općeg uspjeha iz sva četiri razreda srednje škole (maks. 80 bodova),
2.   Ostvarene prosječne ocjene iz sljedećih predmeta u srednjoj školi (maks. 20 bodova):
·    Maternji jezik
·    Vjeronauka/Ahlak
·    Historija

3.   Rezultata ostvarenih na takmičenjima učenika srednjih škola iz predmeta relevantnih za studij,
4.   Odličan (5,0) uspjeh iz svih nastavnih predmeta i primjerno vladanje u toku cjelokupnog srednjoškolskog obrazovanja,
5.   Hifz cijelog Kur'ana (5 bodova).

3)   Program za imame, hatibe i muallime
1.   Općeg uspjeha iz sva četiri razreda srednje škole (maks. 20 bodova),
2.   Ostvarene prosječne ocjene iz sljedećih predmeta u srednjoj školi (maks. 40 bodova):

·    Maternji jezik
·    Kiraet
·    Tefsir
·    Hadis
·    Akaid
·    Fikh
·    Ahlak
·    Historija islama
·    Arapski jezik

3.   Prijemnog ispita koji će se održati u srijedu 21. AUGUSTA 2017. g. u 11:00 h (maks. 40 bodova).
4.   Rezultata ostvarenih na takmičenjima učenika srednjih škola iz predmeta relevantnih za studij,
5.   Odličan (5,0) uspjeh iz svih nastavnih predmeta i primjerno vladanje u toku cjelokupnog srednjoškolskog obrazovanja,
6.   Hifz cijelog Kur'ana (5 bodova).

Za prijavu na konkurs za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija kandidat je dužan predati sljedeće dokumente:
·    popunjen prijavni list za konkurs (preuzima se na web stranici),
·    originalna svjedočanstva o završenim razredima srednje škole završene u Bosni i Hercegovini u četverogodišnjem trajanju odnosno odgovarajuće nostrificirane dokumente za kandidate koji srednju školu nisu završili u Bosni i Hercegovini (ukoliko su dokumenti u postupku nostrifikacije, prilažu se prevedeni i od sudskog tumača ovjereni dokumenti),
·    originalnu diplomu o završenoj srednjoj školi,
·    izvod iz matične knjige rođenih,
·    uvjerenje o državljanstvu,
·    kopija CIPS prijave,
·    kopija lične karte,
·    druge relevantne dokumente (potvrde o pripadnosti porodici šehida/poginulog borca, dijete RVI, dijete borca branitelja BiH, dijete dobitnika ratnog vojnog priznanja, dijete bez oba roditelja...).
Prijave poslati poštom na adresu Fakultet islamskih nauka u Sarajevu, Ćemerlina 54,
71 000 Sarajevo, sa naznakom Konkurs za upis studenata.
Konkurs za upis studenata traje od 04. - 18. 08. 2017. godine.
Prijave podnesene poslije utvrđenog roka kao i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.
VAŽNA NAPOMENA: Upozoravaju se kandidati da prije predaje originalnih dokumenata (svjedočanstva, diplome, rodni list...) izvrše njihovo kopiranje i ovjeru, jer će podizanje originalnih dokumenata na revers biti omogućeno tek nakon usvajanja konačnih rang lista i upisa.

Plan aktivnosti
·    Prijemni ispit za program za imame, hatibe i muallime: 21. 8 2017. g. u 11 sati.
·    Objava Preliminarne rang liste: 22. 8. 2017. god. u 16 sati.
·    Žalbeni rok: 22-25. 8. 2017. god.
·    Objava Konačne rang liste: 25. 8. 2017. god. u 16 sati.

Cijena studija
·    Redovni studij: 100,00 KM/jedna godina
·    Redovan-samofinansirajući studij: 1.200,00 KM/jedna godina
·    Vanredan studij: 900,00 KM/jedna godina

Djeca šehida i palih branitelja i djeca bez oba roditelja koji prvi put upisuju prvu ili odgovarajuću godinu studija po starom ili bolonjskom sistemu studiranja oslobođeni su obaveze plaćanja upisnine u iznosu od 100,00 KM (stotinu konvertibilnih maraka).

«
»