Obavještenja

Konkurs za izbor nastavnika i višeg asistenta

 

 

Na osnovu člana 96.,103.,119. i 135. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17), člana 92. i 162. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Odluke Vijeća  Fakulteta broj: 03-03-14-1126/17 od 18.10.2017. godine, Odluke o davanju saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu br: 01-8173/17 od 29.11.2017. godine, te saglasnosti Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini br: 05-8-2-5777-3/17 od 17.11.2017. godine, Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu, objavljuje

                                                  

KONKURS

za izbor

1.   Nastavnik (sva zvanja) za predmet: Engleski jezik   1 izvršilac
2.   Viši asistent naučna oblast: Tefsir                          1 izvršilac

       Za  navedene  pozicije  zainteresirani  kandidati  dužni  su  dostaviti:  
·      Diplomu o stečenom naučnom stepenu doktora nauka ili Diplomu o završenom III. ciklusu studija – original ili ovjerenu fotokopiju (za pozicije pod rednim brojem 1),
·      Diplomu o završenoj odgovarajućoj visokoj stručnoj spremi (VSS) ili Diplome o završenom I. i II. ciklusu studija sa Dodatkom diploma - original ili ovjerenu fotokopiju (za sve pozicije);
·      Prijevod/i gore navedene/ih diplome/a – original/e ili ovjerenu/e fotokopiju/e  (za sve pozicije);
·      Uvjerenje o položenim ispitima sa ocjenama iz pojedinih predmeta za VSS - original ili ovjerenu fotokopiju (za poziciju  pod rednim brojem 2)
·      Rješenje/a o nostrifikaciji gore navedene/ih diplome/a – original/e ili ovjerenu/e fotokopiju/e (za sve pozicije);
·      Dokaze o referencama i uvjetima za izbor u skladu sa članom 96. Zakona
·      Biografiju (CV) (za sve pozicije);
·      Bibliografiju u štampanoj i elektronskoj formi (za sve pozicije);
·      Dokaz o minimumu pedagoškog obrazovanja ako se kandidat prvi put bira u nastavno-naučno zvanje docenta, u skladu sa Zakonom i Statutom – original ili ovjerenu fotokopiju (za poziciju pod rednim brojem 1);
·      Izvod iz matične knjige rođenih – original ili ovjerenu fotokopiju (za sve pozicije);
·      Uvjerenje o državljanstvu – original ili ovjerenu fotokopiju (za sve pozicije);
Kandidati zasnivaju radni odnos u skladu sa Odlukom o izboru u akademsko zvanje Senata Univerziteta u Sarajevu.
Kandidati su dužni da pored navedene dokumentacije dostave i ostalu potrebnu dokumentaciju kojom dokazuju da ispunjavaju uslove za izbor u skladu sa Zakonom i Statutom.

 

U skladu sa članom 114. Zakona o visokom obrazovanju (Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 33/17.), uslovi za izbor kandidata u naučnonastavna zvanja utvrđeni su u članu 94, 96, 100, 101, 102. i 102. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17.) i članom 156, 158, 159, 160. i 161. Statuta Univerziteta u Sarajevu.
Kandidati koji budu izabrani na navedenu poziciju dužni su dostaviti Uvjerenje da protiv njih nije potvrđena optužnica kod nadležnog Općinskog i Kantonalnog suda i Uvjerenje o zdravstvenom stanju i radnoj sposobnosti.
Dokumenti se ne vraćaju.
Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnoj štampi, na web stranici Univerziteta u Sarajevu i Fakulteta islamskih nauka  Univerziteta u Sarajevu.
Obrazac Prijave (LINK)  može se preuzeti sa WEB adrese Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu: www.fin.unsa.ba.

Prijave sa traženom dokumentacijom dostavljaju se isključivo putem pošte sa naznakom „PRIJAVA NA KONKURS“ u roku od 15 dana od dana objavljivanja na adresu:
Fakultet islamskih nauka u Sarajevu, Ćemerlina 54, 71000 Sarajevo.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

DEKANAT FAKULTETA ISLAMSKIH NAUKA U SARAJEVU

Datum objave: 7. decembar 2107. godine.

 

 

«
»