Obavještenja

Konkurs za izbor višeg asistenta, naučna oblast: Hadis

Na osnovu člana 96.,103.,119. i 135. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17), člana 92. i 162. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Odluke Vijeća  Fakulteta broj: 03-03-14-1126/17 od 18.10.2017. godine, Odluke o davanju saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu 01-9016/17 od 27.12.2017. godine, te saglasnosti Rijaseta br: 05-08-2-6656-3/17 0d 07.12.2017. godine, Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu, objavljuje

 

KONKURS

za izbor

Viši asistent naučna oblast: Hadis
                                             1 izvršilac, puno radno vrijeme
Uz   prijavu na konkurs potrebno je dostaviti:
·      Diplomu o završenoj odgovarajućoj visokoj stručnoj spremi (VSS)
·      Diplomu o završenom II. ciklusu studija sa Dodatkom diplomi - original ili ovjerena fotokopija
·      Prijevod/i gore navedene/ih diplome/a – original/e ili ovjerenu/e fotokopiju/e 
·      Uvjerenje o položenim ispitima sa ocjenama iz pojedinih predmeta za VSS - original ili ovjerenu fotokopiju
·      Rješenje/a o nostrifikaciji gore navedene/ih diplome/a – original/e ili ovjerenu/e fotokopiju/e
·      Dokaze o referencama i uvjetima za izbor u skladu sa članom 96. Zakona
·      Biografiju (CV)
·      Bibliografiju u štampanoj i elektronskoj formi;
·      Izvod iz matične knjige rođenih – original ili ovjerenu fotokopiju;
·      Uvjerenje o državljanstvu – original ili ovjerenu fotokopiju
Kandidati zasnivaju radni odnos u skladu sa Odlukom o izboru u akademsko zvanje Senata Univerziteta u Sarajevu.
Kandidati su dužni da pored navedene dokumentacije dostave i ostalu potrebnu dokumentaciju kojom dokazuju da ispunjavaju uslove za izbor u skladu sa Zakonom i Statutom.
U skladu sa članom 114. Zakona o visokom obrazovanju (Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 33/17.), uslovi za izbor kandidata u naučnonastavna zvanja utvrđeni su u članu 94, 96, 100, 101, 102. i 102. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17.) i članom 156, 158, 159, 160. i 161. Statuta Univerziteta u Sarajevu..
Kandidati koji budu izabrani na navedenu poziciju dužni su dostaviti Uvjerenje da protiv njih nije potvrđena optužnica kod nadležnog Općinskog i Kantonalnog suda i Uvjerenje o zdravstvenom stanju i radnoj sposobnosti.

 

Dokumenti se ne vraćaju.
Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnoj štampi, na web stranici Univerziteta u Sarajevu i Fakulteta islamskih nauka  Univerziteta u Sarajevu.
Obrazac Prijave  može se preuzeti sa WEB adrese Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu: www.fin.unsa.ba.

Prijave sa traženom dokumentacijom dostavljaju se isključivo putem pošte sa naznakom „PRIJAVA NA KONKURS“ u roku od 15 dana od dana objavljivanja na adresu:
Fakultet islamskih nauka u Sarajevu, Ćemerlina 54, 71000 Sarajevo.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

                              DEKANAT FAKULTETA ISLAMSKIH NAUKA U SARAJEVU

 

Datum objave: 08. januar 2018. godine OSLOBOĐENJE

«
»