Obavještenja

Obavijest o preliminarnim listama

FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA UNIVERZITETA U SARAJEVU
Komisija za provođenje konkursa za prijem studenata

Broj: 881/18
Datum: 2.7.2018. god.

Na osnovu članova 78. do 86. Zakona o visokom pbrazovanju Knatona Sarajevo i odluke dekana Fakulteta islamskih nauka br. 01-02-868/18 od 29.6.2018. godine, Komisija za provođenje konkursa za prijem studenata donosi

O D L U K U

Usvaja se preliminarna rang-lista kandidata po objavljenom i provedenom konkursu za upis studenata u prvu godinu I i II ciklusa studija na Fakultetu islamskih nauka u akademskoj 2018/19. godini.

 

Uvid u liste moguće je ostvariti na oglasnoj ploči Fakulteta ili pozivom na broj tel. 033 251 011.

Pravna pouka:
Nezadovoljni kandidati imaju pravo prigovora u pisanoj formi Vijeću u roku od tri (3) dana od dana objavljivanja liste.

 

                                         
Komisija za provođenje konkursa za prijem studenata

«
»