Obavještenja

Konkurs za smještaj studenta u dom Studentskog centra IZ u BiH

Na osnovu odredbi članova 24. i 38. Pravila Studentskog centra Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i saglasnosti Rijaseta Islamske zajednice u BiH broj: 05-08-2-3499-2/18 od 14. ševvala 1439. h.g., odnosno 28. juna 2018. godine, Studentski centar IZ u BiH raspisuje

K O N K U R S
za prijem studenata u dom Studentskog centra IZ u BiH
 u akademskoj 2018/2019. godini

I

Studentski centar Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini primit će 200 studenata u studentski dom na adresi Logavina  br. 75, u akademskoj 2018/2019. godini.
Pravo na smještaj imaju redovni studenti Fakulteta islamskih nauka i drugih fakulteta upisani na prvi i drugi ciklus visokoškolskog obrazovanja.
Studentski centar prima i studente sa obezbjeđenim subvencijama kantona, općina, entiteteta i Distrikta, kao i studente po principu samofinansiranja.

II

Studentski centar u domu za korisnike pruža sljedeće usluge:
-     Smještaj u klimatiziranim dvokrevetnim, trokrevetnim i četverokrevetnim sobama sa kupatilom, uz cjelodnevno korištenje energenata,
-     Usluge ishrane 3 obroka dnevno,
-     Korištenje interneta,
-     Korištenje mesdžida, čitaonice, biblioteke i multimedijalne sale,
-     Korištenje kafeterije i prostorija studentskog kluba,
-     Korištenje sportskog terena,
-     Učešće u programima i sadržajima edukativnog karaktera,
-     Učešće u programima vjerskog, društvenog, kulturnog, sportskog i humanog karaktera,
-     Korištenje prostorija, terena i kompleksa Studentskog centra za druge aktivnosti.

III

Uz prijavu na konkurs potrebno je dostaviti sljedeće dokumente:
1.   Prijavu za prijem u studentski dom Studentskog centra IZ u BiH, (Obrazac prijave dostupan je na web-stranicama: Islamske zajednice u BiH, Studentskog centra i Fakulteta islamskih nauka. Popunjena prijava sa dokumentacijom dostavlja se lično ili poštom na naznačene adrese), (LINK)
2.   Uvjerenje visokoškolske ustanove da je kandidat za prijem u dom redovni student,
3.   Kopiju lične karte i originalnu cipsovu prijavu  (ne stariju od 3 mjeseca).
Kandidati mogu dostaviti i dodatna dokumenta radi bodovanja:
1.   Uvjerenje o zajedničkom domaćinstvu (kućna lista),
2.   Uvjerenje o ukupnim primanjima članova porodice (plaće, penzije i druga primanja),
3.   Potvrdu - uvjerenje o ostvarenim rezultatima tokom srednjoškolskog i visokoškolskog obrazovanja i na takmičenjima (kantonalnog, entitetskog, državnog i međunarodnog nivoa)
4.   Potvrdu o učešću roditelja/staratelja u Armiji RBiH.
Navedena dokumenta (originali ili ovjerene kopije) moraju biti izdata od nadležnih institucija i ne mogu biti starija od šest mjeseci.
Rangiranje kandidata obavit će Konkursna komisija na osnovu kriterija i zbira bodova koji se utvrđuju  na osnovu dostavljenih dokumenata.

IV

Lista primljenih kandidata bit će objavljena na web-stranici Studentskog centra i Fakulteta islamskih nauka.
Studenski centar će nakon prispjeća i obrade svih aplikacija odrediti uvjete i dinamiku useljavanja, raspored korištenja smještajnih kapaciteta i druge elemente u vezi sa smještajem studenata, te informacije objaviti na web-stranici Studentskog centra i Fakulteta islamskih nauka.
Studenti koji ostvare pravo na smještaj u domu Studentskog centra koriste usluge u periodu od 15.09. 2018. do 15.07.2019. godine, i za ovaj period redovno i u cjelosti izmiruju svoje obaveze.
Međusobni odnosi Studentskog centra kao davaoca usluga i studenata korisnika usluga uredit će se posebnim ugovorom koji će precizirati prava i obaveze ugovornih strana za naznačeni period. Korisnici usluga dostavljaju ovjerenu Izjavu o saglasnosti na zabranu dijela plaće/primanja jemca za eventualno neizmirene obaveze studenta proistekle na osnovu korištenja usluga Studentskog centra.
Cijena korištenja smještaja i usluga doma Studentskog centra IZ u BiH je na nivou cijena drugih studentskih centara i domova.
Potvrdu o upisu na fakultet studenti prve godine dostavljaju prilikom prijema u Studentski centar, a drugi studenti najkasnije do 1.11.2018. godine.
Prednost pri prijemu u dom Studentskog centra imaju kandidati koji ranije dostave prijave i studenti su Fakulteta islamskih nauka i maturanti medresa koji studiraju na drugim fakultetima/ univerzitetima.

V

Konkurs ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja.
Prijave na konkurs dostavljaju se lično ili poštom na adresu:
Studentski centar IZ u BiH (Zelenih beretki 17, 71 000 Sarajevo) i Fakultet islamskih nauka (studentska služba ili Ćemerlina 54, 71 000 Sarajevo) sa naznakom, Prijava za smještaj u domu Studentskog centra IZ u BiH.

Zahvaljujemo se aplikantima na povjerenju koje ukazuju Studentskom centru prijavom na ovaj Konkurs.

«
»