Pravila fakulteta

بســــــــــــــــــــم الله الرحمــن الرحيــــــم
ISLAMSKA ZAJEDNICA U BOSNI I HERCEGOVINI
UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA U SARAJEVU

Na osnovu člana 172. Pravila Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu Upravni odbor Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu na sjednici održanoj dana  5. 6. 2008., usvojio je

K U Ć N I   R E D
FAKULTETA ISLAMSKIH NAUKA U SARAJEVU

I BORAVAK U ZGRADAMA FAKULTETA

 1. U zgradama Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu (u daljnjem tekstu: Fakultet) dopušten je boravak studentima i drugim korisnicima fakultetskih usluga, zaposlenicima Fakulteta, osobama pozvanim na Fakultet i strankama koje rješavaju pitanja u vezi s djelatnošću Fakulteta. Ostalim osobama dopušteno je boraviti na Fakultetu samo po odobrenju odgovornih osoba Fakulteta.
 2. Osobe koje nisu studenti, odnosno korisnici fakultetskih usluga i zaposlenici, dužne su se prilikom ulaska u zgrade Fakulteta prijaviti na recepciju - portirnicu,  i izvijestiti o osobi koju posjećuju i razlogu posjete.
 3. O osobama koje ulaze u zgrade Fakulteta, a nisu studenti, odnosno korisnici fakultetskih usluga i zaposlenici, odgovorna osoba na recepciji vodi pisanu evidenciju.
 4. Zabranjen je ulaz u zgrade Fakulteta naoružanoj osobi.
 5. Naoružana civilna, odnosno uniformirana osoba (pripadnik OS BiH  ili policije, ili sličnih službi i organizacija) smije boraviti u zgradi Fakulteta ako odloži oružje na za to određenom mjestu (kod odgovorne osobe na recepciji Fakulteta).
 6. U obavljanju službene dužnosti naoružani policajac može boraviti u zgradi Fakulteta s posebnim odobrenjem dekana.
 7. Zaštitari mogu obavljati odgovarajući posao na Fakultetu noseći oružje u skladu sa zaključenim ugovorom. 
 8. Naučni skupovi, studentske tribine i sl. u kojima učestvuju ili kojima prisustvuju i osobe izvan Fakulteta, mogu se održavati u zgradi Fakulteta samo po odobrenju dekana.
 9. U prostorima Fakulteta zabranjeno je svako političko djelovanje, održavanje skupova političkih stranaka radi promocije ili sličnih stranačkih aktivnosti.
 10. Zadužena ili odgovorna osoba na Fakultetu ima u svakome trenutku pravo provjeriti identitet osoba koje borave na Fakultetu i tražiti od njih objašnjenje za boravak na Fakultetu.
 11. Zgrada Fakulteta, odnosno njezin glavni ulaz otvoren je od ponedjeljka do petka od 7,00 do 15,00 sati. Službeni ulaz se, po potrebi, otvara svakim danom od 7.00 do 22,00.  O vremenskome ograničavanju boravka na Fakultetu odlučuje dekan posebnom odlukom.
 12. U toku obavljanja namaza nije dopušteno zadržavanje u hodnicima i atrijima Fakulteta, kao ni pružanje restoranskih usluga.

 

II REDOVNO RADNO VRIJEME

 1. Pod redovnim radnim vremenom podrazumijeva se vrijeme održavanja nastave prema satnici koju određuje Fakultet, vrijeme predviđeno za održavanje ispita i drugih nastavnih aktivnosti, vrijeme potrebno za naučno-istraživačku djelatnost, vrijeme utvrđeno za rad sa studentima i strankama, vrijeme održavanja službenih sastanaka, skupova i sličnih aktivnosti s tačno utvrđenim vremenom početka i završetka rada.
 2. Redovno radno vrijeme Fakulteta je od 8.00 do 15.00 sati.
 3. Redovno je radno vrijeme studentske službe za rad sa studentima svakog radnog dana od 9,00 do 14,00 sati.
 4. Redovno je radno vrijeme administrativne službe za rad sa strankama svakog radnog dana od 9,00 do 14,00 sati.
 5. Pod strankom podrazumijeva se osoba koja nije zaposlenik Fakulteta.
 6. Dnevna pauza za sve zaposlenike, studente, saradnike i nastavnike na Fakultetu jeste u vremenu od 9.45 do 10.15.            
 7. U vremenu od 11.50 do 12.30 u zimskom periodu, odnosno od 12,50 do 13,30 u ljetnom periodu ne primaju se stranke i ne pružaju se usluge trećim licima radi obavljanja podne-namaza.
 8. O promjeni redovnog radnog vremena odlučuje dekan posebnom odlukom.

 

 III PONAŠANJE U ZGRADAMA FAKULTETA

 1. U predavaonicama, amfiteatru, mesdžidu, biblioteci, atrijima, hodnicima i restoranu Fakulteta ne smije se stvarati buka, niti koristiti uređaji koji stvaraju buku ako nisu u funkciji nastave.
 2. Predavaonice i amfiteatar smiju se koristiti samo za nastavu i učenje. U ostale svrhe mogu se koristiti samo uz odobrenje dekana Fakulteta.
 3. Strogo je zabranjeno unošenje ili distribuiranje literature i časopisa, u štampanoj ili elektronskoj formi, koji su prema principima islamskog morala nemoralni i nepristojni.
 4. Dolazak i prisustvo na Fakultetu u odjeći koja izlazi izvan granica pristojnog odijevanja, također, jeste strogo zabranjeno.
 5. Ophođenje i kontakti među studentima, saradnicima, nastavnicima i zaposlenicima Fakulteta koji nisu dopušteni po šerijatskim propisima najstrožije su zabranjeni u svim fakultetskim prostorima.
 6. Zabranjeno je nepristojno sjedenje i neprimjereno ponašanje u zgradama Fakulteta.
 7. Obaveza je svih studenata, uposlenih i gostiju da vode brigu o higijeni u zgradama Fakulteta.
 8. Svi studenti, uposleni i gosti su obavezni da lične stvari nose sa sobom ili da ih  ostave samo na za to posebno određenim mjestima.

 

 IV OGLAŠAVANJE

 1. Plakati i druge obavijesti Fakulteta smiju se stavljati na samo za to određena mjesta u fakultetskim prostorima.
 2. Plakati i druge obavijesti vanjskih subjekata (pravnih ili fizičkih) mogu se stavljati na određena mjesta u fakultetske prostore samo uz dopuštenje dekana ili prodekana.

  

V KORIŠTENJE RADNOG PROSTORA

 1. U radnim prostorima  izvan restorana nije dopušteno pripremanje toplih napitaka ili hrane.
 2. U prostorima na Fakultetu nije dopušteno igranje igara na sreću, kartanje, kao ni posjećivanje internet-stranica sa sramnim sadržajima.

 

VI KONZUMIRANJE OPOJNIH TVARI

 1. Strogo je zabranjeno konzumiranje, unošenje i distribuiranje opojnih droga i tvari u svim prostorima Fakulteta te boravak osobama koje su pod njihovim utjecajem.
 2. Zabranjeno je konzumiranje, unošenje i distribuiranje alkohola u prostorima Fakulteta te boravak osobama koje su pod utjecajem alkohola.
 3. Fakultet može tražiti od studenata i uposlenih za koje se opravdano sumnja da koriste opojna sredstva podvrgavanje adekvatnom medicinskom testiranju.
 4. Zabranjeno je pušenje u svim prostorima Fakulteta.

 

VII ČITAONICA

 1.  Korisnici čitaonice su: studenti, saradnici, nastavnici i ostali zaposleni na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu. Korištenje biblioteke drugim licima može dopustiti rukovodilac biblioteke samo u posebno opravdanim slučajevima.
 2. čitaonica je za korisnike otvorena svakim radnim danom od 9.00  do 21.00  sat.  
 3. čitaonica korisnicima služi za učenje, korištenje bibliotečke građe, izradu pisanih radova na računaru i pretraživanje interneta isključivo u svrhe studija na Fakultetu.
 4. U prostoru čitaonice nije dopušteno remetiti mir (glasnim razgovorom, telefoniranjem, prečestim izlascima i ulascima i sl.).
 5. Prilikom ulaska u čitaonicu potrebno je javiti se dežurnoj osobi kojoj se ostavlja iskaznica za vrijeme dok se boravi u čitaonici. 
 6. U čitaonicu se ulazi isključivo sa stvarima potrebnim za rad u čitaonici. Odjeću i ostale lične stvari potrebno je ostaviti u garderobi. 
 7. Korisnici se u čitaonici mogu služiti cjelokupnim fondom biblioteke.
 8. Građu za korištenje u čitaonici korisniku donosi dežurna osoba.
 9. Periodika se korisniku donosi u svescima (ne donose se brojevi pojedinačno). 
 10. Korisnici su dužni brižljivo postupati s građom koja im je data na korištenje.
 11. Nakon korištenja građe u čitaonici, korisnik svu korištenu građu donosi dežurnom studentu radi razduženja. Korisnicima nije dopušteno da sami vraćaju građu na police.
 12. Korisnici biblioteke bibliotečku građu koriste u čitaonici. U opravdanim slučajevima nastavnici i saradnici Fakulteta bibliotečku građu mogu koristiti i izvan čitaonice, u svojim kabinetima. Odjednom je moguće posuditi dvije knjige na rok od petnaest dana. Za knjige koje nisu vraćene u propisanom roku naplaćuje se zakasnina u iznosu od 3,00 KM po jednom danu za jednu knjigu.
 13. U čitaonici se ne smije jesti, piti, pušiti, niti zadržavati bez potrebe.
 14. Izmirenje svih obaveza prema biblioteci Fakulteta uvjet je za ovjeru ljetnog semestra, odnosno za prijavu magistarskog ili doktorskog rada. 

 

VIII INTERNET KLUB 

 1. Računare u internet klubu mogu koristiti isključivo studenti, saradnici, nastavnici i ostali zaposlenici Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu.
 2. Pristup računarima u internet klubu je privilegija, a ne pravo pojedinaca.
 3. Računari u klubu služe za korištenje elektronski čitljive bibliotečke građe, izradu pisanih radova, te pretraživanje mrežnih stranica koje služe isključivo u svrhu studija na Fakultetu i stručno usavršavanje.
 4. Internet klub je na usluzi korisnicima svakim radnim danom od 9.00  do 21.00 sat.  
 5. Student je dužan zabilježiti svoje ime i prezime, godinu studija, te datum i vrijeme u kojem je koristio računar, na posebnom formularu koji stoji uz svaki računar. (Prilog br. 1.)
 6. Student je dužan da na zahtjev osobe zadužene za internet klub pokaže identifikacijsku ispravu (indeks ili ličnu kartu).
 7. Izričito se zabranjuje: U klubu se ne smije jesti, piti, pušiti, niti zadržavati bez potrebe.
  • instaliranje bilo kakvih programa bez dopuštenja
  • preuzimanje s interneta sadržaja koji bi materijalno i moralno oštetili Fakultet
  • ostavljanje bilo kakvih podataka na disku bez dopuštenja
  • bez dopuštenja mijenjanje instalacija pojedinih programa
  • ugrožavanje sigurnosti računarskog sistema na bilo koji način
 • Studenti ne smiju pretpostavljati da smiju učiniti nešto samo zato što to mogu učiniti.
 • Nikakvo prespajanje žica nije dopušteno.
 • Zabranjeno je priključivanje bilo kakvih uređaja na računare bez izričite dozvole.
 • Zabranjeno je unošenje i iznošenje bilo kakve opreme iz internet kluba.
 • Oprema je skupa i nije lahko nadoknadiva. Svaku štetu počinitelj plaća sam, odnosno podliježe disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti.

  

 IX

Tehnička oprema koja se nalazi u zgradama Fakulteta  (televizori, videi, projektori, notebook računari) mogu se koristiti samo u službi nastavnih sadržaja. Svako drugo opravdano korištenje mogu  odobriti prodekani i sekretar Fakulteta.

 

X

Protiv studenta, saradnika, nastavnika te zaposlenika Fakulteta koji se ne pridržava odredbi ovoga Kućnog reda pokrenut će se disciplinski postupak u skladu s odredbama Pravilnika o disciplinskoj odgovornosti.

 

XI

Ovaj Kućni red objavljen je na oglasnoj ploči Fakulteta 5. 6. 2008. i primjenjuje se danom objave.

 

Predsjednik Upravnog odbora:


       Dr. Hilmo Neimarlija

Prilozi:

{highslide type="item" itemid=401 outlineType="rounded-white" width=800 height=600 captiontext="Prilog br. 1" } Prilog br. 1 - Formular za korišćenje interneta kluba {/highslide}

«
»