Prvi ciklus - oglasna ploča

Prof. dr. Zemir Sinanović - OBAVIJEST ZA VANREDNE STUDENTE AKADEMSKA 2017-2018

Naziv predmeta: Osnovi sociologije obrazovanja
Odgovorni nastavnik: Prof. dr. Zemir Sinanović
Akademska godina: 2017/2018.

 

ODSJEKA  ZA ISLAMSKU VJERONAUKU  I  RELIGIJSKI ODGOJ
V - semestar

 

PREDMET: Obavijest o održavanju konsultativne/instruktivne nastave za vanredne studenate
                    iz nastavnog predmeta: Osnovi sociologije obrazovanja

 

Obavještavamo vanredne studente da će se (zbog ranije objektivne spriječenosti predmetnog nastavnika) konsultativna/instruktivna nastava za vanredne studente iz nastavnog predmeta: Osnovi sociologije obrazovanja,  akademska 2017/2018. godina (zimski semestar), održati dana 18.12.2017 godine u 13,00 sati u prostorijama Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu.

Druga konsultativna/instruktivna nastava za vanredne studente iz nastavnog predmeta: Osnovi sociologije obrazovanja,  akademska 2017/2018. godina (zimski semestar), održat će se prema zvaničnom rasporedu: dana 25.12.2017. u  14:30  sati u prostorijama Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu (kad će biti test Parcijalni – I).

Testovi i konsultativna/instruktivna nastava za vanredne studente iz nastavnog predmeta: Osnovi sociologije obrazovanja,  akademska 2017/2018. godina (zimski semestar), održat će se prema zvaničnom rasporedu: dana 27.01.2018. g. u  14:30  sati u prostorijama Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu.

Shodno Zakonu o visokom obrazovanju KS, Zaključku Vijeća Fakulteta od 2. 10. 2017. i Pravilima studiranja za prvi ciklus studija na Fakultetu islamskih nauka, iz predmeta Osnovi sociologije obrazovanja studenti su dužni uraditi:
Seminarski rad koji nosi 20 bodova. Za temu se javiti prof. dr. Zemiru Sinanoviću, na e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. najkasnije do 25. decembra 2017. godine a poslati rad u elektronskoj formi na isti e-mail i printanoj formi (donijeti u kabinet ili poslati poštom) najkasnije do 27. januara 2018. Seminarski rad nisu dužni raditi studenti koji su obnovili upis studijske godine ili predmeta Osnovi sociologije obrazovanja, a prethodne akademske (2016/17.) godine ostvarili su iz seminarskog rada 11 bodova i više.  O tome trebaju obavijestiti prof. dr. Zemiru Sinanoviću,na e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. najkasnije do 25. decembra 2017. godine.
Parcijalni ispit I: Parcijalni ispit I nosi 35 bodova. Studenti trebaju pripremiti:  (1) Filozofske i sociokulturne odrednice nastanka sociologije. Sociologija: nauka koja hoće da razumije i tumaèi društveno djelovanja; (2) Uspon i struktura društvenog: zajednica i društvo; (3) Društvena samokarakterizacija: kultura i civilizacija; (4) Religiozno i društveno: religijski fenomen i društvena; (5) Religijaiprocesisavremenogsvijeta:   izgradnjaEvropekršćanstvo, muslimanskadruštvaiizazovievropeizacijeiamerikanizacije, religijskifundamentalizmi, stereotipioislamuimuslimansketjeskobe. Literatura: Sociološketemeiperspektive / Hrestomatija, priredio Hilmo Neimarlija, Fakultet islamskih nauka, Sarajevo 2005.; Religijaidruštvo / Hrestomatijapriredio Hilmo Neimarlija, Fakultet islamskih nauka , Sarajevo 2006.; Jusuf Žiga i dr., Sociologija, (poglavlje o odgoju i obrazovanju), JU BKC Sarajevo, Sarajevo 2004.; Entoni Gidens, Sociologija (poglavljeoobrazovanju), Beograd 2003; Michael Haralambos i Robin Heald, Uvodusociologiju (poglavljeoobrazovanju), Zagreb 1989.
Na parcijalni ispit I nisu dužni izaći studenti koji su obnovili upis studijske godine ili predmeta Osnovi sociologije obrazovanja a prethodne akademske (2016/17.) godine ostvarili su na polusemestralnom ispitu 20 bodova i više.  O tome trebaju obavijestiti prof. dr. Zemiru Sinanoviću,na e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Završni ispit (parcijalni ispit II): Parcijalni ispit II nosi 35 bodova. Studenti trebaju pripremiti: (6) Sociološki pristup obrazovanju; obrazovanje i pitanje  svjesnog društvenog opstojanja; (7) Obrazovanje  kao modus socio-kulturne reprodukcije i veze između  pojedinca i društva u   sociološkom pristupu funkcionalizma  i liberalizma; (8) Povezanost  razvoja modernog  sistema obrazovanja  i  procesa industrijalizacije u zapadnoevropskim društvima; društveni elitizam  tradicionalne i demokratski univerzalizam moderne ekonomije znanja u obrazovanju; (9) Savremeno sociološko tematiziranje usklađenosti individualnog i društvenog interesa u  školskim sistemima obrazovanja. Problemi i raspuća obrazovanja kao  osposobljavanja za život u društvu, kao prilike  za bolji život i kao samosvrhovitog stjecanja znanja; (10) Obrazovanje u  vremenu nove komunikacijske tehnologije i uspostavljanja informacijskog  društva kao globalnog civilizcijskog poretka;  globalizacija, lokalizacija i  provincijalizacija obrazovanja; (11) Aktualni prijepori  demokratije i prava na   jednak tretman  ispolnih, etničkih,  klasnih,  religijskih  razlika i prava na identitet u  sistemima i procesima obrazovanja. Obrazovanje za  multikulturalnost i multikulturalno obrazovanje; (12) Kulturno-povijesna obilježja klasičnog sistema islamskog obrazovanja, njegove moderne reforme i aktualni problemi  islamskog obrazovanja muslimana na Zapadu. 

Studenti za parcijalni ispit II pripremaju: Literatura: Sociološke teme i perspektive / Hrestomatija, priredio Hilmo Neimarlija, Fakultet islamskih nauka, Sarajevo 2005.; Religija i društvo / Hrestomatija,  priredio Hilmo Neimarlija, Fakultet islamskih nauka , Sarajevo 2006.; Jusuf Žiga i dr., Sociologija, (poglavlje o odgoju i obrazovanju), JU BKC Sarajevo, Sarajevo 2004.; Entoni Gidens, Sociologija (poglavlje o obrazovanju), Beograd 2003; Michael Haralambos i Robin Heald, Uvod u sociologiju (poglavlje o obrazovanju), Zagreb 1989.

 

Prof. dr. Zemir Sinanović

«
»