Prvi ciklus - oglasna ploča

Dokumenti potrebni za upis u I (obnova godine) te II, III i IVgodinu I ciklusa studija za 2018-19.

Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu
Služba za rad sa studentima

DOKUMENTI POTREBNI ZA UPIS
u I (obnova godine) te II, III i IVgodinu I ciklusa studija (prvi upis i obnova godine) u akademskoj 2018/2019. godini

1.   Upisni list
2.   Dva ŠV-20 obrasca za akademsku 2017/2018. godinu (čitko popuniti)
3.   Jedan semestralni list (čitko popuniti)
4.   Uplatnica za upisninu
Instrukcije za uplatu:

Redovni studij (troškove studija snosi Osnivač)
Iznos:   100,00 KM za studente koji prvi put upisuju godinu
200,00 KM za studente koji obnavljaju godinu
Primalac: Rijaset Islamske zajednice u BiH
Transakcijski račun kod Vakufske banke - Sarajevo
Broj računa: 1602005500015065
Svrha uplate: Upisnina 2018/2019.

Redovni studij (troškove studija snosi student)
Iznos:   1.200,00 KM za studente koji prvi put upisuju godinu*
80,00 KM po nepoloženom ispitu za studente koji obnavljaju godinu*
Primalac: Rijaset Islamske zajednice u BiH
Transakcijski račun kod Vakufske banke - Sarajevo
Broj računa: 1602005500015065
Svrha uplate: Upisnina 2018/2019.

Vanredni studij
Iznos:   900,00 KM za studente koji prvi put upisuju godinu*
60,00 KM po nepoloženom ispitu za studente koji obnavljaju godinu*
1.500,00 KM (za strane državljane, osim onih iz regiona, s područja bivše SFRJ)*
Primalac: Rijaset Islamske zajednice u BiH
Transakcijski račun kod Vakufske banke - Sarajevo
Broj računa: 1602005500015065
Svrha uplate: Upisnina 2018/2019.

*Uplata za vanredni, redovni samofinansirajući kao i za studij za strane državljane vrši se u dvije jednake rate: prva prilikom upisa a druga najkasnije 10. januara 2019. god.

5.   Uplatnica - naknada za razvoj informacionog sistema i informacione strukture na Univerzitetu (ISSS), OBAVEZNO sa naznakom da se upisujete na Fakultet islamskih nauka u Sarajevu
Iznos: 10,00 KM
RAČUN: 3383202250621169
UNICREDIT BANKA
PRIMALAC: Rektorat Univerziteta u Sarajevu (za potrebe UTIC-a)

6.   Uplatnica - naknada za razvoj informacionog sistema i informacione strukture Fakulteta
Iznos: 10,00 KM
Primalac: Rijaset Islamske zajednice u BiH
Transakcijski račun kod Vakufske banke - Sarajevo
Broj računa: 1602005500015065
Svrha uplate: Razvoj ISSS

7.   Uplatnica za obnovu bibliotečkog fonda
Iznos: 30,00 KM
Primalac: Rijaset Islamske zajednice u BiH
Transakcijski račun kod Vakufske banke - Sarajevo
Broj računa: 1602005500015065
Svrha uplate: Bibliotečki fond

-     Upisni materijal kupuje se na Fakultetu islamskih nauka.

-     Upis treba izvršiti najkasnije do 28.09.2018.
Pozivamo studentu koji su već stekli uvjet za upis naredne godine da upis obave što prije kako bi neometano mogli započeti  sa novom akademskom godinom.

Odlukom Upravnog odbora Fakulteta islamskih nauka broj: 01/UO-5-1072/15 od 06.10.2015. godine studenti prvog i drugog ciklusa – vnredni studij – iz čijih domaćinstava su upisana dva ili više članova za svakog od upisanih visina participacije troškova studija umanjuje se za iznos 50% od visine participacije troškova studija za vanredni studij  određene odlukom Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-05-19288-9/09 od 11.06.2009. godine.
Studenti po STAROM NPP ne plaćaju naknadu za razvoj informacionog sistema (tačke 5. i 6.).

03.09.2018.                                                                                                           Studentska služba

«
»