Treći ciklus - oglasna ploča

Zaključak - Odbrana sinopsisa i sastav komisije - mr Muhamed Fazlović

UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA
VIJEĆE DOKTORSKOG STUDIJA

Datum: 12. 07. 2017.

 

Vijeće doktorskog studija na svojoj Osamnaestoj redovnoj sjednici održanoj dana 12. 07. 2017. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK

mr Muhamed Fazlović branit će sinopsis doktorskoga rada pod naslovom: „Theodor Nöldekeov historijski kriticizam i njegova primjena u kur'anskim studijama“, pred Komisijom za odbranu sinopsisa u sastavu:

1. dr Almir Fatić, vanredni profesor, predsjednik
2. dr Samir Beglerović, vanredni profesor, član
3. dr Enes Karić, redovni profesor, mentor, član

Ispit je javan, i održat će se: 20. 07. 2017. godine, u 11 h, u staroj zgradi Fakulteta, na prvome spratu (učionica 2).

 

                                                                      Predsjednik Vijeća doktorskog studija:
Prof. dr Adnan Silajdžić

«
»