Treći ciklus - oglasna ploča

Zaključak - Odbrana sinopsisa i sastav komisije - mr hafiza Sumeja Ljevaković-Subašić

UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA
VIJEĆE DOKTORSKOG STUDIJA
Datum: 17. 11. 2017.

 

Vijeće doktorskog studija na svojoj Dvadesetoj redovnoj sjednici održanoj dana 09. 11. 2017. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK

mr hafiza Sumeja Ljevaković-Subašić branit će sinopsis doktorskoga rada pod naslovom: „Bošnjačko tumačenje Kur'ana u tretiranju emancipacije žena između 1883. i 1970. godine“, pred Komisijom za odbranu sinopsisa u sastavu:

1. dr Almir Fatić, vanredni profesor, predsjednik
2. dr Enes Karić, redovni profesor, mentor, član
3. dr Dina Sijamhodžić-Nadarević, docent, član

Ispit je javan, i održat će se: 20. 11. 2017. godine, u 13:30 h, u uredu br. 129 (nova zgrada).

                                                                       Predsjednik Vijeća doktorskog studija:
                                                   Prof. dr Adnan Silajdžić

«
»