Treći ciklus - oglasna ploča

Zaključak - Odbrana sinopsisa i sastav komisije - mr Abdulah Arifović

UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA
VIJEĆE DOKTORSKOG STUDIJA

 

Broj:  VDS-4-1411/17
Datum: 20. 12. 2017.

 

Vijeće doktorskog studija na svojoj Dvadeset i prvoj redovnoj sjednici održanoj dana 13. 12. 2017. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK

mr Abdulah Arifović branit će sinopsis doktorskoga rada pod naslovom: „Mladomuslimanska percepcija sunneta“, pred Komisijom za odbranu sinopsisa u sastavu:

1. dr hafiz Kenan Musić, docent, predsjednik
2. dr Nusret Isanović, redovni profesor, član
3. dr Zuhdija Hasanović, vanredni profesor, mentor, član

            Ispit je javan, i održat će se: 25. 12. 2017. godine, u 14 h, u staroj zgradi Fakulteta, na prvome spratu (učionica 2).

                                                                       Predsjednik Vijeća doktorskog studija:
                                                   Prof. dr Adnan Silajdžić

«
»