Prodekani

Dekanu u radu izravno pomažu prodekani. Broj prodekana i njihove obaveze određuju se Pravilnikom o radu Nastavno-naučnog vijeća i dekana.
Ako je dekan odsutan ili spriječan u obavljanju svoje službe, u svemu ga zamjenjuje i ima iste ovlasti prodekan stariji po službi.
Dekan može, s pristankom Nastavno-naučnog vijeća, povjeriti prodekanima dio redovnih poslova iz svog djelokruga.

Prof. dr. Ahmet Alibašić
Prof. dr. Ahmet Alibašić

prodekan za nastavu

Bio-bibliografija
Telefon: + 387 33 251 025
E-mail: ahmet.alibasic@fin.ba

Prof. dr. Mustafa Hasani
Prof. dr. Mustafa Hasani

prodekan za finansije

Telefon: + 387 33 251 026
E-mail: mhasani@fin.ba
Prof. dr. Aid Smajić
Prof. dr. Aid Smajić

koordinator za međunarodnu saradnju

Telefon: +387 33 251 038
E-mail: aid.smajic@fin.ba
doc. dr. Zahra Alispahić
doc. dr. Zahra Alispahić

koordinator za NIR

Telefon: +387 33 232 982
Email: zehra.alispahic@fin.unsa.ba

© Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu, Ćemerlina 54, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina | Telefon: + 387 33 232 982 | Fax: + 387 33 251 044