Magistri

Magistri

Magistri Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu

Magistri islamskih nauka (prema predbolonjskom procesu)

Red.  br.

Prezime (ime oca)
i ime

Datum odbrane

Tema

1.  

Abdibegović (Ibrahim) Nusret

10.07.2002.

Neki šerijatskopravni aspekti u djelima Mustafe Pruščaka

2.  

Adilović (Bećir) Ahmed

17.04.2002.

Rukopis Mehmeda Handžića: „Tefsir ayat al-ahkam min surah al-Nisa“

3.  

Agović (Ibrahim) Lejla

14.04.2016.

Teorijske osnove grupnog oblika rada i njegova primjena u nastavi vjeronauke

4.  

Ahmed (Ibrahim) Nizama

24.05.2017.

Školovanje i radni angažman svršenica medresa i islamskih fakulteta u Bosni i Hercegovini

5.  

Alili (Bajram) hfz. Aziz

17.06.2013.

Kur’anska melodioznost i njene refleksije na kulturnu baštinu Bošnjaka

6.  

Arifović (Avdo) Abdulah

06.11.2013.

Osman Nuri Hadžić i njegova percepcija sunneta

7.  

Arnautalić (Ekrem) Mirsad

19.12.2012.

Halal standard – stanje i perspektive

8.  

Babajić  (Safet) Damir

17.06.2015.

Teologija praktičnog djelovanja muslimana i utjecaj religioznosti roditelja na kvalitet brige prema djeci sa invaliditetom

9.  

Beganović (Refik)  hfz. Enes

12.03.2008.

Abdulah Bošnjak i analiza ajeta u tefsirskim risalama

10.

Beganović (Ešef) hfz. Midhat

05.07.2012.

Sunnet u djelu Husein-ef. Đoze

11.

Beglerović (Amir) Samir

20.04.2005.

Fejzulah efendija Hadžibajrić - njegov život i borba za povratak tekija u okrilje Islamske zajednice

12.

Begović (Ibrahim) Nedim

11.01.2011.

Sloboda religije u islamskom pravu i sistemu ljudskih prava Ujedinjenih nacija

13.

Cikotić (Mustafa) Aljo

16.12.2015.

Garibu’l-hadis, sa posebnim osvrtom na istoimenu studiju h. Mehmed-ef. Handžića

14.

Čajlaković (Husejin) Zehra

30.05.2012.

Post u fetvama savremenih šerijatskih pravnika

15.

Čajlaković (Ibrahim) hfz. Muhamed

05.09.2006.

Vakufska pitanja u fetvama savremenih šerijatskih pravnika

16.

Čehić (Ibrahim) hfz. Ismail

25.02.2016.

Durijevi rivajeti u kiraetima Ebu ‘Amra i Kisai’ja

17.

Čemo (Salih) Kenan

21.03.2005.

Savršeni čovjek i duhovni pol u Ibn Arabijevu mišljenju

18.

Ćeman (Asim) Senad

15.01.2008.

Vakufi i fondacije: komparativna studija o položaju vakufa i fondacija u šerijatskom pravu i pozitivnim zakonskim propisima

19.

Dautović (Ramo) Ejub

18.06.2002.

Analiza tefsirskog mišljenja Husein-ef. Ðoze u VIS-ovom komentaru Kur’ana

20.

Dautović (Ramo) Ferid

29. 11.2001.

Šukrija Alagić: doprinos islamskim znanostima s posebnim osvrtom na tefsir

21.

Dautović (Ramo) Muharem

23.11.2005.

Uloga „El-Hidaje“ u društvenom i vjerskoprosvjetnom životu Bošnjaka (1936-1945. godina)

22.

Dedović (Nazif) Salem

09.03.2016.

Vakufi u Mostaru od 1931. do 2013. godine

23.

Dizdarević (Abdulah) hfz. Mevludin

03.06.2009.

Mustafa Busuladžić i njegovo razumijevanje suodnosa islama i Zapada

24.

Drkić (Omer) hfz. Abdul-Aziz

11.04.2016.

Usklađivanje tedžvidskih varijanti u Hafsovom rivajetu

25.

Duranović (Mujo) hfz. Elvir

28.05.2009.

Tragovi staroslavenske tradicije u praksi bosanskohercegovačkih muslimana

26.

Durguti (Ekrem) Safet

12.06.2015.

Izučavanje Akaida u obrazovnim institucijama Islamske zajednice Republike Kosovo

27.

Džafić (Smail) Ibrahim

01.03.2000.

Glosa Ibrahima Opijača na uvod Beydawinog tefsira

28.

Fatić (Ibro) Almir

30.11.2005.

Tefsirske rasprave Hasana Kjafija Pruščaka

29.

Fazlić (Ibrahim) hfz. Fadil

16.12.1988.

Komparacija između Hafsovog i Waršovog kira’eta

30.

Fazlović (Bešir) Vahid

23.05.2012.

Akaidske teme u djelu Abdurahmana Adila Čokića

31.

Gazija-Pajt (Avdulah) Enisa

08.02.2012.

Elči Ibrahim-pašina medresa u Travniku

32.

Genjga (Sirađ) Abdusamed

16.11.2016.

Semantika karakterističnih riječi u Kur’anu – na primjeru ad-Dāmaġānījevog djela Al-Wuğūhu wa n-naẓāʼiru li alfāẓ Kitābi-l-Lāhi l-ʻAzīzi

33.

Gobeljić (Edhem) Mustafa

08.06.2011.

Hadis u kulturi Bošnjaka, lični i porodični život

34.

Gobeljić (Hasan) Saudin

16.11.2015.

Mapiranje društvenog angažmana kršćanskih međureligijskih i mirotvornih organizacija u postratnoj Bosni i Hercegovini

35.

Grabus (Mujo) Nedžad

05.06.2001.

Doprinos Šejha Juje tumačenju bitnih odrednica kaside „Al-Amali“

36.

Hadžić (Halid) Almir

19.06.2013.

Reformističke ideje škole El-Menar u Glasniku Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini od 1933. do 1982.

37.

Hadžihasanović (Aziz)  Amra

22.02.2016.

Primjena principa islamske umjetnosti u restauraciji i konzervaciji džamija u Bosni i Hercegovini

38.

Hafizović (Muniz) Muhamed

15.06.2015.

Predstavljanje islama u djelu Darka Tanaskovića

39.

Halilović (Hilmo) hfz. Salih

27.10.2016.

Metodologija memoriranja Kur’ana u svijetu i Bosni i Hercegovini

40.

Hasani (Mahmut) Mustafa

14.11.2001.

Uloga muftije i fetve u društvenom i vjerskom životu muslimana Bosne i Hercegovine

41.

Hasanović (Avdo) Zuhdija

26.05.1999.

Muhaddis Mustafa Pruščak i metode odgoja u djelu „Er-Radi li-l-murtedi šerhu’l-Hadi li’l-muhtedi“

42.

Hasanović (Huso) Hidajet

21.10.2015.

Religijski identitet muslimana u Republici Hrvatskoj (1991. godine do danas)

43.

Hasanović (Sadik) Aziz

03.06.2007.

Rasprave o hutbi u kontekstu pristupanja Bosne i Hercegovine europskom kulturnom i političkom krugu

44.

Hatunić (Muhamed) Ahmed

12.06.2015.

Šerijatskopravni aspekt u djelu Šabana Hodžića

45.

Hodžić (Muhamed) Bilal

21.01.2015.

Interpretacija šerijatskih propisa u djelima Smaila Balića

46.

Hrvačić (Hajro) hfz. Đevad

21.04.2010.

Fenomen baštinjenja idžazetname s posebnim osvrtom na hadiske idžazetname Bošnjaka

47.

Hurić-Bećirović (Hasib) Remzija

04.07.2011.

Školovanje muslimanki u Bosni i Hercegovini pod austrougarskom vlašću (1878-1918)

48.

Husejnović (Asim) hfz. Safet

06.07.2009.

Izučavanje tedžvida u Bosni i Hercegovini od 1878. do 1978.

49.

Ibranović (Zihno) Džemail

05.02. 2002.

Porodica Korkut i njen doprinos našoj kulturnoj baštini

50.

Imamović (Salko) Amra

02.02.2010.

Priroda potrebe za religioznošću kod mladih

51.

Indžić (Mustafa) Salih

18.01.2012.

Doprinos bošnjačke uleme razmatranju mustalehul-hadisa

52.

Islamčević (Besim) Haris

26.02.2015.

Istraživanje odnosa muslimanskih gimnazijalaca Unsko-sanskog kantona prema tradicionalnoj vjerskoj praksi

53.

Išerić (Ragib) Amira

14.02.2013.

Funkcija udžbeničkih ilustracija u nastavi islamske vjeronauke

54.

Jašić (Midhat) Orhan

28.06.2012.

Religioznost i njen utjecaj na kvalitet života studentske populacije

55.

Jusić-Sofić (Kemal) Medina

17.10.2011.

Odgojne vrijednosti priča za djecu sa posebnim osvrtom na prijevode sa perzijskog jezika

56.

Jusufi (Aziz) Azmir

16.06.2015.

Šerif Ahmeti i njegov doprinos u prevođenju i tumačenju Kur’ana na albanskom jeziku

57.

Kavazović (Hasan) Husein

10.05.2012.

Kodifikacija šerijatskog prava Muhamed Kadri-paše u poređenju s Osmanlijskim porodičnim zakonom

58.

Križ (Ivan) Ivica

07.05.2012.

Predstavljanje islama katolicima kod dr. Tomislava Jablanovića (1921-1986)

59.

Lavić (Mustafa) Osman

05.07.2013.

Biblioteke u Bosni u periodu Osmanske vladavine

60.

Mahić (Asim) Amir

16.03.2016.

Doktorski rad Mehmeda Begovića: „De l’evolution du droit musliman en Yugoslavie“

61.

Mahmutović (Salih) Suad

12.05.2014.

Bihaćki vakufi od 1878. godine do danas

62.

Malkić (Muharem) hfz. Mensur

09.07.2012.

Život i djelo hafiza Ćamil-ef. Silajdžića (Doprinos izučavanju kur’anskih nauka)

63.

Malkić (Munir) Safija

14.03.2013.

Odgojna uloga majke u glasilima Islamske zajednice (Takvim, Glasnik, Islamska misao) druge polovine 20. stoljeća

64.

Mašić  (Hadžija) hfz. Elmir

16.06.2015.

Aspekti kur’anskog i’džaza -Analiza djela al-Qur’an al-mu’džiza al-kubra Muhammeda Abu Zahraa

65.

Medara (Šaban) Azra

13.07.2016.

Književno stvaralaštvo halvetijskog derviškog reda u Bosanskom ejaletu/vilajetu

66.

Mehanović (Nezir) Muhamed

10.05.2001.

Ličnost Ahmeda Mujezinzade kao muhaddisa u djelu Enisu’l-va’izin uz osvrt na njegovu ličnost kao mufessira, sufije i pedagoga

67.

Meheljić (Nurudin) Amir

26.6.2013.

Imamski rad u toku agresije na BiH (1992-1995) s posebnim osvrtom na sudbinu Ibrahim-ef. Halilovića, muftije banjalučkog

68.

Mehmedović-Mulalić (Ibrahim) Medina

08.07.2013.

Islamom motivirane nevladine organizacije i udruženja u BiH

69.

Musić (Šemsudin)
hfz. Kenan

29.06.2009.

Džihad u djelu Mustafe Pruščaka „Radost gazija“: Studija hadiskog aspekta djela

70.

Numanagić (Džemal)
Amela

23.05.2017.

Medresa Osman-ef. Redžović u Velikom Čajnu kod Visokog od osnivanja do danas

71.

Okić (Sakib) Muhamed

17.12.2015.

Tumačenje Kur’ana u djelu Ibrahima Hodžića

72.

Omanović (Arif) Omer

18.07.2016.

Istraživanje prisutnosti sunneta Božijeg poslanika Muhammeda, s.a.v.s., u životu muslimana Republike Hvatske

73.

Omanović-Veladžić (Seid) Alma

18.11.2009.

Sarajevo u Hronici Muhameda Enverija Kadića u periodu 1839-1878.

74.

Omeragić (Ešref) Bahrudin

14.10.2015.

Razumijevanje kur’anske pozicije Isusa i Marije u djelima njemačkih orijentalista

75.

Omerdić (Džemil) Muharem

23.11.2000.

Doprinos Ahmeda Bejadi-zadeta razvoju akaidske nauke - Iman, spoznaja i znanje u njegovim djelima: El-Usulu’l-munifa i Išaratu’l-meram min ibarati’l-imam

76.

Pašanović (Vehbija) Fikret

12.10.2011.

Muhamed Prozorac i djelo: Plan društvenog poretka u islamu

77.

Peštalić (Ekrem) hfz. Edin

11.01.2012.

Tradicionalističko tumačenje Kur’ana u Hikjmetu (tefsirske rasprave)

78.

Petrit (Alit) Alimi

26.12.2013.

Potrebe, mogućnosti i perspektive muslimansko-kršćanskog dijaloga u Švicarskoj

79.

Pleh (Idriz) Dževad

03.02.2010.

Bosanska kuća i savremeno stanovanje u islamskoj tradiciji

80.

Prljača (Derviš) Mustafa

11. 03.2003.

Nastanak i prosvjetno-pedagoško djelovanje pokreta Ihvanu-l-muslimin u Egiptu i njegove refleksije na Bosnu i Hercegovinu do 1945. godine

81.

Purdić (Muradif) Ahmed

06.06.2011.

Akademije islamskog prava i njihove odluke - komparativna studija o najznačajnijim akademijama islamskog prava i njihovim fetvama, rezolucijama i preporukama

82.

Seljubac (Alija) Sead

05.11.2001.

Semantička razina filološke metodologije u Allamekovoj glosi na Širvanijev komentar sure El-Feth

83.

Sijamhodžić-Nadarević (Salih) Dina

01.07.2009.

Samovrednovanje odgojno-obrazovnog rada u medresama

84.

Srebrenica (Eniz) hfz. Adnan

18.11.2015.

Analiza odgojnih sredstava koje je koristio Božiji poslanik Muhammed, alejhisselam, u svome radu

85.

Strika (Salih) Sejid

21.12.2016.

Vrijednost kur’anskih sura kroz Poslanikove, s.a.v.s., hadise

86.

Sultanović (Enes) Adis

06.10.2015.

Doprinos Muhameda Ždralovića izučavanju bosansko-hercegovačkog rukopisnog nasljeđa

87.

Suljić (Ragib) Sifet

16.01.2014.

Muslimansko osnovno obrazovanje u srezu Tuzla od 1918. do 1941. (Sibijan mektebi i mektebi ibtidaije)

88.

Šabić (Senad) Ibrahim

10.11.2014.

Osnove islamskog društvenog sistema (analiza Ibn ‘Ašurove tefsirske studije ‘Usul al-nizam al-’idžtima’iyy fi al-islam)  

89.

Šahinović (Osman) Rifet

09.05.2012.

Tenzih i tešbih u Nasrovoj teologiji prirode

90.

Šećović (Iso) Sabit

25.03.2015.

Analiza tema o islamu u djelu Vehbije Hodžića

91.

Šošić (Vehbija) Dževad

29. 09.2004.

Veza između kira’eta i Osmanove ortografije Kur’ana

92.

Šošić (Vehbija) Đevdet

10.10.2011.

Islamska pedagoška misao i praksa Derviš-ef. Spahića

93.

Topčagić (Muhibija)
Muhidin

19.05.2016.

Fazlur Rahmanovo razumijevanje islamske tradicije

94.

Velić (Avdo) Abdulgafar

25.01.2012.

Evropa u djelima Bošnjaka u periodu Austro-Ugarske uprave nad Bosnom i Hercegovinom 1878-1918.

95.

Velić (Meho) Ejub

25.02.2015.

Uporedna analiza radova objavljenih u tesavvufskim časopisima: Šebi Arus, Hu i Derviš

96.

Žutić (Rasim) Fatima

28.12.2011.

Uticaj ideje tevhida na oblikovanje motiva na bosanskom ćilimu i vezu

 

 Magistri islamske tologije (prema bolonjskom procesu)

Red.  br.

Prezime (ime oca)
i ime

Datum odbrane

Tema

1.    

Blitović (Edib) Admir

28.03.2017.

Kontekstualiziranje islamske misli u Evropi sa posebnim fokusom na odnos vjere i države

2.    

Dubravac (Vahid) Haris

14.11.2016.

Nasrovo razumijevanje dijaloga među religijama

3.    

Kruško (Mirsad) Zajim

25.02.2016.

Bošnjački tradicionalistički pristup sunnetu s osvrtom na Mujagu Merhemića

4.    

Manjgo (Bajro) Meho

03.06.2016.

Recepcija socijalizma u zvaničnim časopisima i listovima Islamske zajednice u Bosni i Herecegovini u XX. stoljeću

5.    

Mehmedović (Halil) Osman

25.01.2017.

Kur’an u proznoj književnosti bosanskohercegovačkih pisaca u XX. stoljeću

6.    

Mujarić (Ćazim) Muamer

03.02.2017.

Intencionalne interpretacije osnovnih izvora u djelu Džasira Avde

7.    

Muratspahić (Adil) Hamza

14.11.2016.

Razumijevanje religije islama u djelima Željka Mardešića (Jakova Jukića)

«
»