Organi upravljanja

Organi upravljanja

Upravni odbor

Upravni odbor Fakulteta je najviši organ upravljanja na Fakultetu.
Upravni odbor broji pet članova od kojih su dva predstavnici nastavnika i tri člana koje delegira Rijaset.
Predsjednika i članove Upravnog odbora imenuje Rijaset.
Predstavnike nastavnog i drugog osoblja u Upravni odbor biraju članovi Nastavno-naučnog vijeća.
Predstavnike Rijaseta delegira Rijaset Islamske zajednice iz reda svojih članova i uglednih muslimanskih javnih radnika.
Mandat članova Odbora traje četiri godine.
Radom Odbora rukovodi predsjednik.
Sekretar Fakulteta brine o pripremanju rada sjednice Odbora i prikupljanju dokumentacionog materijala.

Upravni odbor:

- donosi Plan i program razvoja Fakulteta i prati njegovo ostvarivanje;
- donosi Pravila Fakulteta i druga normativna akta;
- predlaže finansijski plan prihoda i rashoda Fakulteta Rijasetu na usvajanje;
- potvrđuje izbor dekana i prodekana nakon pribavljene saglasnosti Rijaseta Islamske zajednice i po
istom postupku vrši njihovo razrješenje;
- utvrđuje broj redovnih i vanrednih studenata koji se mogu upisati u toku jedne akademske godine.
Upravni odbor radi u sjednicama i može odlučivati ako je prisutno najmanje dvije trećine članova, a odluke donosi većinom glasova ukupnog broja članova.

Nastavno-naučno vijeće

Nastavno-naučno vijeće je stručno vijeće koje čine svi redovni i vanredni profesori, docenti i predavači,
te izabrani predstavnik asistenata i dva izabrana predstavnika studenata. U radu i odlučivanju Nastavno-naučnog vijeća, kad se raspravlja o studentskim pitanjima, kad biraju se dekan i prodekani i kad ih dekan pozove na sjednicu, sudjeluju dva predstavnika redovnih studenata Fakulteta.
Predstavnici studenata se biraju na rok od godinu dana.

Nastavno-naučno vijeće prati nastavu, naučno-istraživačku i stručnu djelatnost na poljima islamskih i s njima povezanih znanosti na Fakultetu i izvan njega, brine o njezinu napretku, razmatra važnija pitanja
koja se tiču nastavnika, saradnika, znanstvenika, studenata i Fakulteta kao cjeline i usmjerava nastavu, naučno-istraživački i stručni rad na Fakultetu te odlučuje o svim važnijim poslovima Fakulteta.

Dekan

Dekan predstavlja i rukovodi Fakultetom prema odredbama Pravila Fakulteta, prema odlukama Nastavno-naučnog vijeća i odlukama Rijaseta islamske zajednice. Dekan u granicama svojih ovlaštenja može ovlastiti prodekane i druga lica da zastupaju Fakultet u određenim poslovima. Sadržaj i opseg punomoći određuje dekan. Dekan može imenovati stalnu i privremenu komisiju za obavljanje poslova iz svoga djelokruga.

Prodekani Fakulteta

Dekanu u radu izravno pomažu prodekani. Broj prodekana i njihove obaveze određuju se Pravilnikom o radu Nastavno-naučnog vijeća i dekana.
Ako je dekan odsutan ili spriječan u obavljanju svoje službe, u svemu ga zamjenjuje i ima iste ovlasti prodekan stariji po službi.
Dekan može, s pristankom Nastavno-naučnog vijeća, povjeriti prodekanima dio redovnih poslova iz svog djelokruga.

Upravni odbor:

Mr. Vahid Fazlović, predsjednik
Prof. dr. Adnan Silajdžić, član
Prof. dr. hfz. Dževad Šošić, član
Prof. dr. Amrudin Hajrić, član
Dr. hfz. Senaid Zaimović, član

Dekan Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu:

Prof. dr. Zuhdija Hasanović
Telefon: +387 33 232 982
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Prodekani Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu:

Prof. dr. Ahmet Alibašić, prodekan za nastavu
Telefon: + 387 33 251 025
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli., Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Prof. dr. Mustafa Hasani, prodekan za finansije
Telefon: + 387 33 251 026
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli., Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Prof. dr. Aid Smajić, koordinator za međunarodnu saradnju
Telefon: +387 33 251 038
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli., Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Doc. dr. Zehra Alispahić, koordinatorica za naučno-istraživački rad
Telefon: +387 33 251 036
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli., Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Sekretar Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu:

 

Emina Muderizović, dipl.pravnik
Telefon: + 387 33 251 013
Fax: + 387 33 251 044
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli., Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

«
»