Silabusi (nastavni planovi i programi)

Silabusi - nastavni planovi i programi

ISLAMSKA ZAJEDNICA U BOSNI I HERCEGOVINI
UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA U SARAJEVU

STRUKTURA DODIPLOMSKOG STUDIJA

 

NOVO - Uvod u studij religije (2018)

NOVO - Islam i savremeni svijet (Master) (2017)

NOVO - Uvod u tefsir - imamski smjer (2017)

NOVO - Silabus Kulturna historija BiH (2016)

NOVO - Teološka antropologija (2017)

NOVO - Šiizam (2017)

NOVO - Silabusi svih predmeta Katedre Hadisa (2014)

NOVO - Silabusi svih predmeta Katedre za islamsku filozofiju (2014)

NOVO - Pregled ranog muslimanskog mišljenja (I/VII – VI/XII st.)

 


TEOLOŠKI SMJER

 SMJER RELIGIJSKE PEDAGOGIJE

SMJER ZA IMAME, HATIBE I MU'ALLIME

 


TEOLOŠKI SMJER

I SEMESTAR

Red. br. Naziv predmeta
1. FONETIKA I MORFOLOGIJA ARAPSKOG JEZIKA
2. ENGLESKI JEZIK I
3. KIRAET I
4. TERMINOLOGIJA HADISA
5. HISTORIJA ŠERIATSKOG PRAVA
6. UVOD U NAUKU AKAIDA
7. UVOD U STUDIJE ISLAMSKE KULTURE I CIVILIZACIJE
8. OSNOVI ISLAMSKOG VJEROVANJA
9. BOSANSKI JEZIK

 

II SEMESTAR

Red. br. Naziv predmeta
1. SINTAKSA ARAPSKOG JEZIKA
2. ENGLESKI JEZIK II
3. KIRAET II
4. USUL-I FIKH
5. RELIGIJA I PRAVO
6. SOCIOLOŠKE TEME I PERSPEKTIVE
7. TERMINOLOGIJA TEFSIRA
8. METODI ISTRAŽIVANJA

 

III SEMESTAR

Red. br. Naziv predmeta
1. ARAPSKI TEKSTOVI
2. ENGLESKI JEZIK III
3. KIRAET III
4. METODOLOGIJA TEFSIRA
5. PRISTUPI SUNNETU
6. IBADAT
7. RANE ŠKOLE KELAMA
8. UVOD U FILOZOFIJU

 

IV SEMESTAR

Red. br. Naziv predmeta
1. KLASIČNA ARAPSKA STILISTIKA I METRIKA
2. PEDAGOGIJA
3. KIRAET IV
4. PREGLED HISTORIJE ISLAMSKE KULTURE I CIVILIZACIJE
5. ETIKA
6. ŠERIATSKO PORODIČNO PRAVO
7. KELAM SHI'A U ISLAMU I TESAVVUF
8. RAZUMIJEVANJE HADISA
9. TEOLOŠKA EPISTEMOLOGIJA

 

V SEMESTAR

Red. br. Naziv predmeta
1. ARAPSKA KNJIŽEVNOST
2. HISTORIJA BiH
3. KIRAET V
4. KLASIČNE ŠKOLE TEFSIRA
5. FILOZOFIJA POVIJESTI
6. UČENJE JUDAIZMA I KRŠĆANSTVA
7. ŠERIATSKO NASLJEDNO I VAKUFSKO PRAVO

 

VI SEMESTAR

Red. br. Naziv predmeta
1. HADISKI TEKSTOVI
2. ISLAMSKE INSTITUCIJE
3. SAVREMENE AKAIDSKE TEME
4. ŠERIATSKO GRAÐANSKO  I KRIVIČNO PRAVO
5. RELIGIJA I DRUŠTVO
6. KLASIČNA ISLAMSKA FILOZOFIJA

 

VII SEMESTAR

Red. br. Naziv predmeta
1. SAVREMENE ŠKOLE TEFSIRA
2. SAVREMENA ISLAMSKA FILOZOFIJA
3. ISLAMSKA KULTURA I CIVILIZACIJA NA BALKANU
4. IZBORNI PREDMET
5. IZBORNI PREDMET
6. OPĆA PSIHOLOGIJA
7. Domski odgoj

 

VIII SEMESTAR

Red. br. Naziv predmeta
1. STUDIJ GENOCIDA
2. RJEČNIK KUR'ANA
3. IZBORNI PREDMET
4. IZBORNI PREDMET
5. PRAKTIKUM
6. Didaktika sa metodikom vjerske nastave

 

IZBORNI PREDMETI  ZA VII SEMESTAR

Red. br. Naziv predmeta
1. MODERNI TRENDOVI U TEFSIRU
2. POVIJEST TUMAČENJA KUR'ANA U BOSNI I HERCEGOVINI
3. ŠERIATSKA PRAVNA PRAVILA
4. HISTORIJA OSMANSKE DRŽAVE
5. HISTORIJA ISLAMSKE UMJETNOSTI
6. PORODIČNA PEDAGOGIJA 
7. PEDAGOŠKA KOMUNIKOLOGIJA
8. SOCIJALNA PSIHOLOGIJA
9. DEMOKRATIJA I LJUDSKA PRAVA
10. UPOREDNA RELIGIJSKA PRAVA

 

IZBORNI PREDMETI  ZA VIII SEMESTAR

Red. br. Naziv predmeta
1. STILISTIKA KUR'ANA
2. PRONALAŽENJE HADISA (TAHRIDŽUL-EHADIS)
3. SAVREMENA FIKHSKA PITANJA
4. PSIHOLOGIJA KOMUNIKACIJE
5. OBRAZOVNI MENADŽMENT
6. MASMEDIJSKA PEDAGOGIJA
7. KNJIŽEVNOST
8. EDUKACIJSKA PSIHOLOGIJA
9. METODIKA VJERSKE NASTAVE

 

 

 

 

SMJER RELIGIJSKE PEDAGOGIJE

 

I SEMESTAR

Red. br. Naziv predmeta
1. FONETIKA I MORFOLOGIJA ARAPSKOG JEZIKA
2. ENGLESKI JEZIK I
3. KIRAET I
4. TERMINOLOGIJA HADISA
5. HISTORIJA ŠERIATSKOG PRAVA
6. UVOD U NAUKU AKAIDA
7. BOSANSKI JEZIK
8. OSNOVI ISLAMSKOG VJEROVANJA
9. UVOD U STUDIJE ISLAMSKE KULTURE I CIVILIZACIJE

 

II SEMESTAR

Red. br. Naziv predmeta
1. SINTAKSA ARAPSKOG JEZIKA
2. ENGLESKI JEZIK II
3. KIRAET II
4. USUL-I FIKH
5. RELIGIJA I PRAVO
6. SOCIOLOŠKE TEME I PERSPEKTIVE
7. METODI ISTRAŽIVANJA
8. TERMINOLOGIJA TEFSIRA

 

III SEMESTAR

Red. br. Naziv predmeta
1. ARAPSKI TEKSTOVI
2. ENGLESKI JEZIK III
3. KIRAET III
4. METODOLOGIJA TEFSIRA
5. PRISTUPI SUNNETU
6. IBADAT
7. RANE ŠKOLE KELAMA
8. UVOD U FILOZOFIJU

 

IV SEMESTAR

Red. br. Naziv predmeta
1. KLASIČNA ARAPSKA STILISTIKA I METRIKA
2. DIDAKTIKA
3. KIRAET IV
4. PREGLED HISTORIJE ISLAMSKE KULTURE I CIVILIZACIJE
5. ETIKA
6. ŠERIATSKO PORODIČNO PRAVO
7.

KELAM SHI'A U ISLAMU I TESAVVUF

8. RAZUMIJEVANJE HADISA

 

V SEMESTAR

Red. br. Naziv predmeta
1. ARAPSKA KNJIŽEVNOST
2. HISTORIJA BiH
3. KIRAET V
4. PEDAGOGIJA
5. FILOZOFIJA POVIJESTI
6. UČENJE JUDAIZMA I KRŠĆANSTVA
7. OPĆA PSIHOLOGIJA

 

VI SEMESTAR

Red. br. Naziv predmeta
1. HADISKI TEKSTOVI
2. ISLAMSKE INSTITUCIJE
3. PSIHOLOGIJA LIČNOSTI
4. SOCIOLOGIJA ODGOJA
5. RELIGIJA I DRUŠTVO
6. KLASIČNA ISLAMSKA FILOZOFIJA
7. METODIKA VJERSKE NASTAVE 

 

VII SEMESTAR

Red. br. Naziv predmeta
1. RAZVOJNA PSIHOLOGIJA
2. SAVREMENA ISLAMSKA FILOZOFIJA
3. ISLAMSKA KULTURA I CIVILIZACIJA NA BALKANU
4. IZBORNI PREDMET
5. IZBORNI PREDMET
6. EDUKOMETRIJA

 

VIII SEMESTAR

Red. br. Naziv predmeta
1. STUDIJ GENOCIDA
2. RJEČNIK KUR'ANA
3. IZBORNI PREDMET
4. IZBORNI PREDMET
5. PRAKTIKUM
6. EDUKOMETRIJA

 

IZBORNI PREDMETI  ZA VII SEMESTAR

Red. br. Naziv predmeta
1. MODERNI TRENDOVI U TEFSIRU
2. POVIJEST TUMAČENJA KUR'ANA U BOSNI I HERCEGOVINI
3. ŠERIATSKA PRAVNA PRAVILA
4. HISTORIJA OSMANSKE DRŽAVE
5. HISTORIJA ISLAMSKE UMJETNOSTI
6. PORODIČNA PEDAGOGIJA 
7. PEDAGOŠKA KOMUNIKOLOGIJA
8. SOCIJALNA PSIHOLOGIJA
9. DEMOKRATIJA I LJUDSKA PRAVA
10. SAVREMENE AKAIDSKE TEME

 

IZBORNI PREDMETI  ZA VIII SEMESTAR

Red. br. Naziv predmeta
1. STILISTIKA KUR'ANA
2. PRONALAŽENJE HADISA (TAHRIDŽUL-EHADIS)
3. SAVREMENA FIKHSKA PITANJA
4. PSIHOLOGIJA KOMUNIKACIJE
5. OBRAZOVNI MENADŽMENT
6. MASMEDIJSKA PEDAGOGIJA
7. KNJIŽEVNOST
8. EDUKACIJSKA PSIHOLOGIJA

 

 
 

SMJER ZA IMAME, HATIBE I MU'ALLIME

I SEMESTAR

Red. br. Naziv predmeta
1. KIRAET I
2. UVOD U NAUKU AKAIDA
3. HISTORIJA ŠERIATSKOG PRAVA
4. SIRA
5. FONETIKA I MORFOLOGIJA ARAPSKOG JEZIKA
6. BOSANSKI JEZIK
7. OSNOVI ISLAMSKOG VJEROVANJA
8. UVOD U OSNOVE ISLAMSKOG VJEROVANJA
9. ENGLESKI JEZIK I

 

II SEMESTAR

Red. br. Naziv predmeta
1. KIRAET II
2. RANE ŠKOLE AKAIDA
3. USUL-I FIKH
4. MUSLIMANSKA DRUŠTVA I ZAJEDNICE
5. SINTAKSA ARAPSKOG JEZIKA
6. ENGLESKI JEZIK II
7. RAZVOJNA PSIHOLOGIJA
8. IZBORNI PREDMET
9. SOCIOLOGIJA ODGOJA

 

III SEMESTAR

Red. br. Naziv predmeta
1. KIRAET III
2. KLASIČNI AKAIDSKI TEKSTOVI
3. IBADAT
4. IMAMET
5. TERMINOLOGIJA TEFSIRA
6. TERMINOLOGIJA HADISA
7. ARAPSKI TEKSTOVI
8. UVOD U IZUČAVANJE KELAMA
9. D'AVA

 

IV SEMESTAR

Red. br. Naziv predmeta
1. KIRAET IV
2. KOMPARATIVNE RELIGIJE
3. ŠERIATSKO PORODIČNO PRAVO
4. TEMATSKI TEFSIR
5. TEMATSKI HADIS
6. HATABET, RETORIKA I V'AZ
7. ARAPSKI JEZIK – KONVERZACIJA
8. PEDAGOGIJA

 

V SEMESTAR

Red. br. Naziv predmeta
1. KIRAET V
2. SAVREMENE AKAIDSKE TEME
3. ŠERIATSKO NASLJEDNO I VAKUFSKO PRAVO
4. HISTORIJA BIH
5. ARAPSKI JEZIK - KONVERZACIJA
6. INSTITUCIJE IZ-E
7. PSIHOLOGIJA GRUPE

 

VI SEMESTAR

Red. br. Naziv predmeta
1. KIRAET VI
2. SAVREMENI RELIGIJSKI POKRETI
3. SAVREMENE FIKHSKE TEME
4. ISLAMSKA KULTURA I CIVILIZACIJA
5. AHLAK
6. METODIKA VJERSKE NASTAVE
7. PRAKTIKUM
8. IZBORNI PREDMET
9. IZBORNI PREDMET

 

IZBORNI PREDMETI

Red. br. Naziv predmeta
1. FILOZOFSKE DISCIPLINE
2. ISLAMSKA FILOZOFIJA
3. SOCIOLOGIJA RELIGIJE
4. TESAVUF
5. LOGIKA
6. STUDIJ GENOCIDA
7. RELIGIJA I PRAVO
«
»