Obavještenja

Konkurs za upis studenata u I godinu prvog ciklusa studija u studijskoj 2018./2019. godini na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu

FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA UNIVERZITETA U SARAJEVU

KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA

Plan upisa za akademsku 2018/2019. god.

 

STUDIJSKI PROGRAM

 

Predviđeno trajanje prvog ciklusa studija, godine i (E)CTS

BROJ STUDENATA

Redovni studij- troškove studija snosi osnivač

Redovni studij- troškove studija snose sami studenti

Vanredni  studij

DL stu-dij

Strani držav-ljani

Ukupno

Islamska teologija 

VIII semestara
240 ECTS

20

10

10

-

10

50

Islamska vjeronauka i religijska pedagogija

VIII semestara
240 ECTS

10

5

5

-

5

25

Program  za imame, hatibe i  muallime

VI semestara
180 ECTS

10

10

10

-

5

35

Posebni uvjeti
1)   Studijski program Islamska teologija i Studijski program za imame, hatibe i muallime: završena medresa s odličnim ili vrlo dobrim uspjehom.
2)   Studijski program Islamska vjeronauka i religijska pedagogija: završena medresa ili druga četverogodišnja srednja škola s odličnim ili vrlo dobrim uspjehom;

Rangiranje
Rangiranje kandidata i prijem studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija vršit će se u skladu s "Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata za upis u prvu godinu prvog ciklusa i integriranog studija (prvog i drugog ciklusa) na Univerzitetu u Sarajevu u studijskoj 2018/2019. godini", a na osnovu sljedećih kriterija:

1)   Studijski program Islamska teologija
1. Općeg uspjeha iz sva četiri razreda srednje škole (maks. 20 bodova),
2. Ostvarene prosječne ocjene iz sljedećih predmeta u srednjoj školi (maks. 80 bodova):

·    Maternji jezik
·    Kiraet
·    Tefsir
·    Hadis
·    Akaid
·    Fikh
·    Ahlak
·    Historija islama
·    Arapski jezik

 

3.   Rezultata ostvarenih na takmičenjima učenika srednjih škola iz predmeta relevantnih za studij,
4.   Odličan (5,0) uspjeh iz svih nastavnih predmeta i primjerno vladanje u toku cjelokupnog srednjoškolskog obrazovanja (5 bodova),
5.   Hifz cijelog Kur'ana (5 bodova).

 

2)   Studijski program Islamska vjeronauka i religijska pedagogija
1.   Općeg uspjeha iz sva četiri razreda srednje škole (maks. 80 bodova),
2.   Ostvarene prosječne ocjene iz sljedećih predmeta u srednjoj školi (maks. 20 bodova):
·    Maternji jezik
·    Vjeronauka / Ahlak
·    Historija

3.   Rezultata ostvarenih na takmičenjima učenika srednjih škola iz predmeta relevantnih za studij,
4.   Odličan (5,0) uspjeh iz svih nastavnih predmeta i primjerno vladanje u toku cjelokupnog srednjoškolskog obrazovanja (5 bodova),
5.   Hifz cijelog Kur'ana (5 bodova).

3)   Studijski program za imame, hatibe i muallime
1.   Općeg uspjeha iz sva četiri razreda srednje škole (maks. 20 bodova),
2.   Ostvarene prosječne ocjene iz sljedećih predmeta u srednjoj školi (maks. 80 bodova):

·    Maternji jezik
·    Kiraet
·    Tefsir
·    Hadis
·    Akaid
·    Fikh
·    Ahlak
·    Historija islama
·    Arapski jezik

 

3.   Rezultata ostvarenih na takmičenjima učenika srednjih škola iz predmeta relevantnih za studij,
4.   Odličan (5,0) uspjeh iz svih nastavnih predmeta i primjerno vladanje u toku cjelokupnog srednjoškolskog obrazovanja (5 bodova),
5.   Hifz cijelog Kur'ana (5 bodova).

 

Za prijavu na konkurs za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija kandidat je dužan predati sljedeće dokumente:
·    popunjen prijavni list za konkurs (preuzima se na web stranici ili lično na fakultetu),
·    originalna svjedočanstva ili ovjerene kopije o završenim razredima srednje škole završene u Bosni i Hercegovini u četverogodišnjem trajanju, odnosno odgovarajuće dokumente nakon izvršene ekvivalencije za kandidate koji srednju školu nisu završili u Bosni i Hercegovini (ukoliko su dokumenti u postupku ekvivalencije, prilažu se prevedeni i od sudskog tumača ovjereni dokumenti),
·    originalnu diplomu ili ovjerenu kopiju o završenoj srednjoj školi,
·    izvod iz matične knjige rođenih,
·    uvjerenje o državljanstvu,
·    kopija lične karte,
·    druge relevantne dokumente (potvrde o pripadnosti porodici šehida/poginulog borca, dijete RVI, dijete borca branitelja BiH, dijete dobitnika ratnog vojnog priznanja, dijete bez oba roditelja...).
Prijave se mogu predati svakim radnim danom od 9.00 do 15.00 sati u studentsku službu Fakulteta islamskih nauka.  Konkurs za upis studenata traje do 8. do 22. juna  2018. godine do 15.00 sati.
Prijave podnesene poslije utvrđenog roka kao i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.
VAŽNA NAPOMENA: Upozoravaju se kandidati ukoliko predaju originalne dokumente (svjedočanstva, diplome, izvod iz matične knjige rođenih...) da izvrše njihovo kopiranje i ovjeru, jer će podizanje originalnih dokumenata na revers biti omogućeno tek nakon usvajanja konačne rang liste i upisa.

Plan  aktivnosti
·    Objava Preliminarne rang liste: 25. 6. 2018. god. u 16.00 sati.
·    Žalbeni rok: 25.-28. 6. 2018. god.
·    Objava Konačne  rang liste: 29. 6. 2018. god. u 16.00 sati.

Cijena studija
·    Redovni studij: 100,00 KM/jedna godina
·    Redovan-samofinansirajući studij: 1.200,00 KM/jedna godina
·    Vanredan studij: 900,00 KM/jedna godina

Djeca šehida i poginulih branilaca i djeca bez oba roditelja koji prvi put upisuju prvu ili odgovarajuću godinu studija po starom ili bolonjskom sistemu studiranja oslobođeni su obaveze plaćanja upisnine.
Studenti iz kategorije djece šehida i poginulih boraca, djece ratnih vojnih invalida, djece dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i djece bez oba roditelja oslobođeni su plaćanja troškova školarine.

«
»