Obavještenja

Obavijest o upisu i dokumenti potrebni za upis studenata u I godinu

Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu
DOKUMENTI POTREBNI ZA UPIS
u I godinu I ciklusa studija (prvi upis) u akademskoj 2018/2019. godini

1.   Upisni list (čitko popuniti)
2.   Dva ŠV-20 obrasca za akademsku 2018/2019. godinu (čitko popuniti)
3.   Jedan semestralni list (čitko popuniti)
4.   Dvije iste fotografije (4x6)
5.   Ljekarsko uvjerenje (izdaje ga Zavod za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu, Ulica Patriotske lige broj 36)
6.   Originalna svjedočanstva svih razreda i diploma srednje škole ukoliko su na konkurs predate ovjerene kopije
7.   Uplatnica za upisninu
Instrukcije za uplatu:
Redovni studij – troškove studija snosi Osnivač
Iznos:   100,00 KM      
Primalac: Rijaset Islamske zajednice u BiH
Transakcijski račun kod Vakufske banke - Sarajevo
Broj računa: 1602005500015065
Svrha uplate: Upisnina za 2018/2019.
Redovni studij – troškove studija snose sami studenti
Iznos:   1.200,00 KM (Uplata se može izvršiti u dvije jednake rate, prva prilikom upisa a druga prilikom upisa u drugi semestar)
Primalac: Rijaset Islamske zajednice u BiH
Transakcijski račun kod Vakufske banke - Sarajevo
Broj računa: 1602005500015065
Svrha uplate: Školarina za 2018/2019.
Vanredni studij
Iznos:   900,00 KM (Uplata se može izvršiti u dvije jednake rate, prva prilikom upisa a druga prilikom upisa u drugi semestar)
Primalac: Rijaset Islamske zajednice u BiH
Transakcijski račun kod Vakufske banke - Sarajevo
Broj računa: 1602005500015065
Svrha uplate: Školarina 2018/2019.
8.  Uplatnica - naknada za razvoj informacionog sistema i informacione strukture na Univerzitetu (ISSS), sa naznakom da se upisujete na Fakultet islamskih nauka u Sarajevu
Iznos: 10,00 KM
RAČUN: 3383202250621169
UNICREDIT BANKA
PRIMALAC: Rektorat Univerziteta u Sarajevu (za potrebe UTIC-a)
9.   Uplatnica - naknada za razvoj informacionog sistema i informacione strukture Fakulteta
Iznos: 10,00 KM
Primalac: Rijaset Islamske zajednice u BiH
Transakcijski račun kod Vakufske banke - Sarajevo
Broj računa: 1602005500015065
Svrha uplate: Razvoj ISSS
10. Uplatnica za obnovu bibliotečkog fonda
Instrukcije za uplatu:
Iznos: 30,00 KM
Primalac: Rijaset Islamske zajednice u BiH
Transakcijski račun kod Vakufske banke - Sarajevo
Broj računa: 1602005500015065
Svrha uplate: Bibliotečki fond
11. Uplatnica za indeks i upisni materijal (preuzima se na Fakultetu)
Iznos: 30,00 KM
Primalac: Rijaset Islamske zajednice u BiH
Transakcijski račun kod Vakufske banke - Sarajevo
Broj računa: 1602005500015065
Svrha uplate: Indeks i upisni materijal

Upis treba izvršiti najkasnije do 13.7.2018. godine do 15 sati.

Kandidat koji je ostvario pravo na upis dužan je do navedenog roka dostaviti originalne dokumente i izvršiti upis, u suprotnom smatra se da je odustao od upisa na studijski program za koji je aplicirao a pravo upisa stiče sljedeći kandidat sa konačne rang liste koji je ispunio uvjete za status u kojem je aplicirao do popunjavanja odobrene kvote.
Kandidati koji nisu primljeni mogu preuzeti svoje dokumente u istom roku.

Redovni i redovni samofinasirajući studenti iz kategorija djece šehida i poginulih boraca, djece ratnih vojnih invalida, djece dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i djece bez oba roditelja oslobođeni su plaćanja troškova školarine.

 

06.07.2018.                                                                                             Studentska služba

«
»