Obavještenja

Odluka o preliminarnim rang listama - treći upisni rok

FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA UNIVERZITETA U SARAJEVU
Komisija za provođenje konkursa za prijem studenata

Broj:  1080/18
14.09.2018.

 

Na osnovu članova 78. do 86. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo i odluke dekana Fakulteta islamskih nauka br. 01-02-868/18 od 29.06.2018. godine, Komisija za provođenje konkursa za prijem studenata donosi

O D L U K U

Usvaja se preliminarna rang-lista kandidata po objavljenom i provedenom konkursu za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija na Fakultetu islamskih nauka u akademskoj 2018/19. godini.

Uvid u liste moguće je ostvariti na oglasnoj ploči Fakulteta ili pozivom na broj tel. 033 251 011.

Pravna pouka:
Nezadovoljni kandidati imaju pravo prigovora u pisanoj formi Vijeću u roku tri (3) dana od dana objavljivanja liste.

 

                                                                                                Komisija za provođenje konkursa za prijem studenata

«
»