Pravila fakulteta

Pravila Fakulteta

Na osnovu člana 62. Ustava Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, člana 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju (''Službene novine Kantona Sarajevo'' broj: 13/04), člana 1. Odluke o izmjenama i dopunama Pravila Univerziteta u Sarajevu broj: 02-I-1097/04 i člana 3. Ugovora o međusobnim pravima i obavezama između Univerziteta u Sarajevu i Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu potpisanog 29. 9. 2004. godine, Upravni odbor Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu na sjednici održanoj 14. 02. 2005. godine donio je


P R A V I L A
FAKULTETA ISLAMSKIH NAUKA U SARAJEVU


I OPĆE ODREDBE
Naziv i sjedište

II Organi upravljanja i rukovođenja i drugi organi na Fakultetu
Upravni odbor
Nastavnonaučno vijeće
Dekan
Postupak biranja dekana
Postupak razrješnjenja dekana
Prodekani
Sekretarijat, stručne službe i pomoćno osoblje

III. NASTAVNICI I SARADNICI

IV. STUDENTI I PRAVILA STUDIRANJA

V. NASTAVNI I NAUČNOISTRAŽIVAčKI RAD
Dodiplomski studij
Postdiplomski studij
Naučni stepen doktora nauka

VI OSTALE DJELATNOSTI

VII FINANSIRANJE FAKULTETA

VIII MATERIJALNA I DISCIPLINSKA ODGOVORNOST

IX PRAVILA I DRUGI OPĆI AKTI FAKULTETA

X PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

 

I OPĆE ODREDBE

 

Na vrh

Organi upravljanja i rukovođenja i drugi organi na Fakultetu

NASTAVNICI I SARADNICI

STUDENTI I PRAVILA STUDIRANJA

NASTAVNI I NAUčNOISTRAŽIVAčKI RAD

OSTALE DJELATNOSTI

FINANSIRANJE FAKULTETA

MATERIJALNA I DISCIPLINSKA ODGOVORNOST

PRAVILA I DRUGI OPĆI AKTI FAKULTETA

Na vrh

«
»