Pravila fakulteta

ISLAMSKA ZAJEDNICA U BOSNI I HERCEGOVINI
UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA U SARAJEVU

Na osnovu člana 80. Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine"  br. 9 od 23. 3. 2007. god.) i članova 162.-169. Pravila Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu, Upravni odbor Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu na sjednici održanoj dana 5. 6. 2008. god., usvojio je

P R A V I L N I K  
o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti
studenata Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu

I

OPĆE ODREDBE

član 1.

Pravilnikom o disciplinskoj odgovornosti studenata (u daljem tekstu: Pravilnik) uređuju se povrede obaveza studenta Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu  (u daljem tekstu: Fakultet), disciplinske mjere i naknada štete, pokretanje i provođenje postupka, utvrđivanje odgovornosti, rokovi, evidencije i druga relevantna pitanja.
Odgovornost za krivična djela ili prekršaj ne isključuje disciplinsku odgovornost studenta.

član 2.

Odgovornost, iz ovog Pravilnika, može biti:

 1. disciplinska, uslijed povrede obaveze (discipline) studenata, i
 2. materijalna (naknada šteta), kada je šteta prouzrokovana

Odgovornost iz stava 1. ovog člana temelji se na krivici učinioca (subjektivna odgovornost).

član 3.

Postupak utvrđivanja odgovornosti je hitan.
Postupak utvrđivanja odgovornosti je javan, osim u slučajevima kada interesi studenta i javnog morala zahtijevaju isključenje javnosti o čemu odlučuje dekan.

II

DOMEN PRIMJENE PRAVILNIKA

1. Lice/osoba sa statusom studenta

član 4.

Student odgovara disciplinski za povredu pravila rada, studiranja i kućnog reda na Fakultetu, za nanošenje štete ugledu i imovini Fakulteta, zaposlenog na njemu i studenta.
Pravilnik se primjenjuje  na fizičko lice/osobu koja na Fakultetu ima status:

 1. redovnog i vanrednog studenta dodiplomskog studija;
 2. apsolventa na dodiplomskom studiju, za vrijeme dok mu traje  apsolventski status;
 3. studenta na postdiplomskom studiju;
 4. studenta kojem taj status nije prestao na jedan od načina utvrđenim članom 73. Pravila Fakulteta.

Status studenta dokazuje se javnom ispravom koju izdaje Fakultet i odgovarajućim evidencijama koje vode službe za studentska pitanja.
Povrede obaveza studenta mogu biti lakše i teže.


2. Lice/osoba koja nema status studenta

član 5.

Na lice/osobu koja, u smislu ovog Pravilnika, nema status studenta, a prekršila je pravilo ili pravila vezana za studiranje koja su utvrđena zakonom, aktima Univerziteta u Sarajevu, i aktima Fakulteta, primjenjuju se opća pravila o krivičnoj i imovinskoj odgovornosti koja važe u Federaciji BiH.
Protiv lica iz stava 1. ovog člana, dekan podnosi prijavu nadležnom državnom organu. 

 

III

POVREDA OBAVEZA/DISCIPLINE STUDENATA


1. Opća pozivanja na povredu obaveza/discipline

član 6.

Student se može pozvati na odgovornost u slučaju prekršaja (povrede) pravila koje je utvrđeno Zakonom o visokom obrazovanju, Pravilima Univerziteta u Sarajevu, Pravilima Fakulteta, odlukama organa upravljanja i odlukama Nastavno-naučnog vijeća Fakulteta, makar taj prekršaj i nije izričito predviđen kao lakša ili teža povreda obaveza studenata.


2. Lakše i teže povrede obaveza/discipline studenata

Lakše i teže povrede obaveza/discipline studenata utvrđene su članom 164-168 Pravila Fakulteta.

član 7.

            Lakšom povredom obaveza studenta smatra se:

 1. Nedolično ponašanje prema nastavnom, nenastavnom osoblju Fakulteta i studentu;
 2. Nepoštovanje kućnog reda na Fakultetu;
 3. Ometanje nastave, ispita i drugih oblika rada na Fakultetu, manjeg obima;
 4. Oštećenje ili uništenje imovine Fakulteta manjeg obima, ili nesavjestan odnos prema imovini Fakulteta;

član 8.

            Težom povredom obaveze studenta smatra se:

 1. Prepravka, dopisivanje ili brisanje podataka u javnoj ispravi, dokumentu ili evidenciji koju izdaje, odnosno vodi Fakultet, te falsificiranje potpisa nastavnika i drugih ovlaštenih lica;
 2. Falsificiranje javne isprave koju izdaje Fakultet;
 3. Korišćenje nedopuštenih načina i sredstava pri polaganju ispita i predispitnim obavezama;
 4. Polaganje prijemnog ispita, ispita u toku studija i predispitnih obaveza za drugu osobu, studenta Fakulteta;
 5. Polaganje prijemnog ispita, ispita u toku studija i predispitnih obaveza od druge osobe za studenta Fakulteta;
 6. Otuđenje ili namjerno uništavanje imovine Fakulteta, zaposlenog ili studenta;
 7. Konzumiranje alkohola ili narkotičkog sredstva;
 8. Odbijanje studenta da se podvrgne adekvatnom medicinskom testiranju ukoliko Fakultet opravdano sumnja da je korisnik opojnih sredstava;
 9. Dolazak i prisustvo na Fakultetu u odjeći koja izlazi izvan granica pristojnog odijevanja;
 10. Ophođenje i kontakti među studentima, saradnicima, nastavnicima i zaposlenicima Fakulteta koji nisu dopušteni po šerijatskim propisima najstrožije su zabranjeni unutar i izvan Fakulteta;
 11. Unošenje ili distribuiranje literature i časopisa koji se prema principima islamskog morala smatraju nemoralnim i nepristojnim;
 12. Neovlašćeno bavljenje privrednom djelatnošću na Fakultetu;
 13. Vrijeđanje ili kleveta zaposlenog na Fakultetu, ili studenta;
 14. Vršenje drugih aktivnosti kojima se nanosi šteta i narušava ugled Fakulteta, nastavnika i drugih radnika Fakulteta i studenata.
 15. Onemogućavanje zaposlenog na Fakultetu ili studenta u izvršavanju svojih prava i obaveza, ili ometanje nastave, ispita i drugih oblika rada na Fakultetu;
 16. Odbijanje ili nepostupanje po izričitom uputstvu ovlašćenog lica na Fakultetu, organa Fakulteta, u vezi s pravilima rada ili korišćenjem imovine Fakulteta;
 17. Dovođenje u zabludu zaposlenog na Fakultetu ili organa Fakulteta, u namjeri da se ostvare prava i pogodnosti ili imovinska korist;
 18. Tjelesni napad na zaposlenog ili studenta, ili izazivanje tuče i nasilja na Fakultetu;
 19. Izazivanje nacionalne, vjerske i rasne mržnje i netrpeljivosti;
 20. Iznošenje i pronošenje, putem sredstava  javnog informiranja i na javnim skupovima, neistinitih tvrdnji kojima se nanosi šteta ugledu Fakulteta;
 21. Izvršenje krivičnog djela ili prekršaja na Fakultetu, koji studenta čini nepodobnim za studiranje;
 22. Vršenje svega onoga što je strogo zabranjeno po šerijatskim propisima;
 23. Tri ili više puta ponovljena lakša povreda obaveze studenta.
 1.  
  1. izvršioca ili saizvršioca (više lica),
  2. podstrekača,
  3. pomagača, i
  4. prikrivača.
  1.  
   1. u bilo kojoj prostoriji u zgradi ili zgradama Fakulteta ili u neposrednoj blizini zgrade Fakulteta;
   2. u prostorijama ili ispred prostorija u kojima se izvodi dislocirana nastava;
   3. u školama i mektebima (prilikom izvođenja praktične nastave), džematima (u toku izvršavanja ramazanskih aktivnosti);
   4. na svakom drugom mjestu, ako se preduzetim radnjama narušava ugled Fakulteta, drugog studenta ili studenata, nastavnika i saradnika ili nekog iz nenastavnog osoblja Fakulteta (na pr. iznošenje neistinitih informacija, podataka);
   5. na svakom drugom mjestu, ako se preduzetim radnjama namjeravalo steći neko pravo na protupravan način ili protivpravna imovinska korist (npr. falsificiranje javne isprave koju izdaje Fakultet).
  1. opomena,
  2. javna opomena,
  3. isključenje sa Fakulteta.
  1. svaki student,
  2. svaki zaposleni,
  3. prodekan, po službenoj dužnosti, i
  4. svako lice koje je angažirano na Fakultetu.
  1. ime i prezime studenta ili studenata koji su učinili povredu obaveza ili prouzrokovali štetu,
  2. njihovu bližu identifikaciju,
  3. opis radnje kojom je učinjena povreda obaveza/discipline ili prouzrokovana šteta uz navođenje mjesta, vremena i načina izvršenja, i
  4. dokaze (javnu ispravu, svjedoke, druge dokaze).
  1. za lakšu povredu obaveze/discipline, po isteku šest (6) mjeseca računajući od dana saznanja za učinjenu povredu ili prouzrokovanu štetu;
  2. za težu povredu obaveze/discipline, po isteku dvanaest (12) mjeseci računajući od dana saznanja za učinjenu povredu ili prouzrokovanu štetu.
  1. samostalno utvrdi postojanje odgovornosti za povredu obaveza i da:
   1.  
    • donese odluku o obustavi disciplinskog postupka, kada utvrdi da ne postoji odgovornost studenta za povredu obaveze;
    • donese odluku o izricanju disciplinske mjere, kada utvrdi da je student odgovoran za povredu obaveze;
  2. imenuje disciplinsku komisiju radi utvrđivanja relevantnih činjenica i izvođenja potrebnih dokaza o povredi obaveze i utvrđivanja odgovornosti studenta povodom određene disciplinske prijave.
  1. konstatovanjem prisustva pozvanih lica i utvrđivanjem njihovog svojstva (lice protiv koga se vodi postupak, svjedok, vještak, zapisničar i dr.),
  2. čitanjem rješenja iz člana 19. ovog Pravilnika,
  3. davanjem izjave od strane studenta protiv koga se vodi postupak,
  4. provođenjem dokaznog postupka: uvidom u javne isprave, saslušanjem svjedoka, uvidom u odgovarajuće evidencije koje se vode na Fakultetu, saslušanjem vještaka i dr.,
  5. davanjem završnih izjava studenta protiv koga se vodi postupak, i eventualno, njegovog punomoćnika.
  1. oslobađa studenta od odgovornosti,
  2. obustavlja postupak uslijed zastarjelosti,
  3. izriče određenu disciplinsku mjeru zbog učinjene povrede obaveza.
  1. ime i prezime studenta protiv koga se izriče mjera i podaci o njegovoj identifikaciji;
  2. opis učinjene radnje, mjesto, vrijeme i način izvršenja;
  3. vrstu disciplinske mjere (član 13. Pravilnika) i iznos naknade štete (član 16. Pravilnika), ako je student proglašen krivim;
  4. obrazloženje rješenja;
  5. pouku o pravnom lijeku i rok za podnošenje žalbe; i
  6. potpis dekana i pečat Fakulteta, s brojem i datumom rješenja.
 2. 3. Svojstvo u izvršenju povrede obaveze/discipline

  član 9.

  Povredu obaveze/discipline student može učiniti u svojstvu:

  Svojstvo i stepen krivice (krivnje) u izvršenju povrede obaveze utvrđuju se u postupku.

  4. Mjesto izvršenja povrede obaveze/discipline

  član 10.

  Povreda obaveze/discipline može biti učinjena:


  5. Vrijeme izvršenja povrede obaveze/discipline

  član 11.

  Povreda obaveze/discipline učinjena je u periodu dok lice ima status studenta.


  6. Primjena pravila na prouzrokovanje štete

  član 12.

  Pravila iz člana 5 do 10. ovog Pravilnika shodno se primjenjuju i na slučajeve prouzrokovanja štete.

   

  IV

  DISCIPLINSKE MJERE I NAKNADA ŠTETE


  1. Disciplinske mjere

  član 13.

  Studentu za povredu obaveza mogu se izreći mjere:

  Mjere isključenja sa Fakulteta mogu se izreći za samo težu povredu dužnosti i to u trajanju od jedne do tri akademske godine.


  2. Princip individualizacije

  član 14.

  Prilikom izricanje mjere uzimaju se u obzir, naročito: motivi iz kojih je povreda obaveza/discipline učinjena, težina povrede obaveze, posljedice koje je izazvala povreda, način izvršenja povrede obaveza, stepen odgovornosti studenta, ranije ponašanje studenata, kao i njegovo ponašanje poslije učinjene povrede obaveza/discipline.


  3. Naknada štete

  član 15.

  Odgovornost iz osnova prouzrokovanja štete postoji, ako je radnja učinjena namjerno ili iz krajnje nepažnje.
  Naknada prouzrokovane štete obuhvata prostu (stvarnu) štetu u visini stvarnog oštećenja, uključujući i odgovarajuće troškove.


  4. Kumulacija sankcija

  član 16.

  Odlukom o izricanju disciplinske mjere određuje se i iznos naknade štete, ako je šteta prouzrokovana.


  5. Šteta učinjena drugom licu

  član 17.

  Ako je student prouzrokovao štetu na imovini ili ličnom dobru drugom licu, Fakultet ne odgovara za štetu.

   

  V

  POSTUPAK ZA UTVRđIVANJE POVREDE OBAVEZE/DISCIPLINE I NAKNADE ŠTETE


  1. Prijava

  član 18.

  Prijavu o učinjenoj povredi obaveze/discipline i prouzrokovanju štete, kada je došao do saznanja dužan je podnijeti:

  Prijava se može podnijeti pismeno ili usmeno, i sadrži naročito:

  Prijava se podnosi dekanu.
  Neurednu prijavu dekan odbacuje.
  Neosnovanu prijavu dekan odbija.
  Urednu i osnovanu prijavu dekan dostavlja studentu uz poziv da se u roku od tri dana od dana dostavljanja pismenim putem izjasni o navodima prijave, tj. da podnese odgovor na prijavu.

  2. Pokretanje postupka

   član 19.

  Za utvrđivanje disciplinske odgovornosti (u daljem tekstu: odgovornost) za povredu i izricanje disciplinske mjere studentu, nadležan je dekan.
  Postupak za utvrđivanje odgovornosti pokreće dekan, svojom odlukom u formi pismenog rješenja.
  Rješenje dekana o pokretanju postupka za utvrđivanje odgovornosti obavezno sadrži podatke iz člana 18. stava 2. ovog Pravilnika.
  Rješenje o pokretanju postupka lično se uručuje studentu putem protokola Fakulteta, uz obavezno uputstvo da može angažirati punomoćnika.
  Kada student odbije prijem odluke ili drugog pismena, dostavljanje se smatra izvršenim.
  U slučaju  nemogućnosti da se dostavljanje izvrši na drugi način, smatra se da je izvršeno protekom tri dana od dana isticanja odluke ili drugog pismena na odgovarajuću oglasnu tablu Fakulteta.
  Prije donošenja rješenja iz stava 1. ovog člana, dekan može odrediti drugog zaposlenika da vodi prethodni postupak, prikuplja dokaze i da vodi druge radnje postupka.
  Odluka dekana o izricanju disciplinske mjere je konačna i izvršna danom dostavljanja studentu.


  3. Rokovi

  član 20.

  Postupak za utvrđivanje odgovornosti studenta za učinjene povrede obaveza/discipline i prouzrokovanu štetu, ne može se pokrenuti niti voditi:

  Apsolutni rok zastare za utvrđivanje odgovornosti studenata za učinjenu povredu obaveze/discipline i prouzrokovne štete jeste dvanaest (12) mjeseci, računajući od dana kada je učinjena povreda ili šteta prouzrokovana.
  Ako učinjena povreda obaveze/discipline ima obilježje krivičnog djela (npr. falsificiranje javne isprave), apsolutni rok zastare jeste onaj koji je krivičnim zakonom utvrđen za to djelo.

  član 21.

  Student protiv koga je pokrenut disciplinski postupak se ne može ispisati s Fakulteta sve do pravosnažnog okončanja disciplinskog postupka.


  4. Načini vođenja postupka

  član 22.

  Nakon prijema odgovora studenta na disciplinsku prijavu, odnosno nakon isteka roka za davanje odgovora na prijavu, dekan može da:

  Dekan zakazuje raspravu za utvrđivanje odgovornosti za povredu obaveze/discipline i prouzrokovanu štetu.
  Rasprava se zakazuje u prostorijama Fakulteta u toku radnog vremena.
  Na raspravu se poziva student protiv koga je pokrenut postupak ili njegov punomoćnik i drugo lice čije je prisustvo neophodno.
  Pismeni poziv za raspravu lično se uručuje studentu putem Protokola Fakulteta.


  5. Održavanje (tok) rasprave

  član 23.

  Usmenu raspravu vodi dekan ili lice koje pismeno ovlasti dekan (voditelj rasprave). Rasprava se održava u prostorijama, na dan i u vrijeme kako je utvrđeno u pozivu za raspravu.
  Rasprava se ne može održati, ako studentu protiv koga se vodi postupak, odnosno njegovom punomoćniku poziv za raspravu nije uredno uručen.
  Usmena rasprava se odvija prema sljedećem redoslijedu:

  Rasprava se odvija postavljanjem pitanja i davanjem odgovora (kontradiktornost postupka).
  Ako se rasprava ne može završiti na jednom ročištu, zakazuje se novo ročište, najkasnije za 15 dana.

  član 24.

  Dekan imenuje disciplinsku komisiju radi utvrđivanja relevantnih činjenica i izvođenja potrebnih dokaza o povredi obaveze i utvrđivanja odgovornosti studenta povodom određene disciplinske prijave.
  Disciplinska komisija iz prethodnog  člana sastoji se od tri člana: dva iz reda zaposlenih na Fakultetu i jednog iz reda studenata.
  Član Komisije iz reda studenata je predsjednik IO Udruženja studenata, ili drugi student kojeg za to ovlasti predsjednik IO Udruženja studenata.
  Nakon utvrđivanja relevantnih činjenica i dokaza disciplinska komisija donosi zaključak kojim utvrđuje postojanje povrede obaveze i odgovornost studenta protiv koga je podnijeta disciplinska prijava.
  Komisija donosi zaključak iz prethodnog stava većinom glasova svojih članova i upućuje ga dekanu.

  član 25.

  Disciplinska komisija donosi jednu od sljedećih odluka:

  član 26.

  Nakon prijema zaključka disciplinske komisije dekan može da:
  1.      Donose odluku o obustavi disciplinskog postupka;
  2.      Donese odluku o izricanju disciplinske mjere.
  Dekan ne može da donese odluku o izricanju disciplinske mjere ako je disciplinska komisija zaključila da ne postoji odgovornost studenta za povredu obaveze.


  6. Zapisnik

  član 27.

  Na raspravi se vodi zapisnik u koji se unose svi relevantni podaci vezani za tok rasprave iz člana 23. stav 3. ovog Pravilnika.
  Zapisnik vodi lice koje odredi dekan.


  7. Dostavljanje odluke

  član 28.

  Odlukom, kojom se odlučuje o disciplinskoj mjeri i naknadi štete, donosi dekan u formi pisanog rješenja, najkasnije osam (8) dana nakon zaključenja rasprave.
  Rješenje iz stava 1. ovog člana sadrži, naročito:

  Ako je student oslobođen od odgovornosti ili je postupak o utvrđivanju odgovornosti obustavljen, u dispozitivu rješenja se navodi izreka o tome uz sve ostale elemente iz stava 3. ovog člana.
  Rješenje iz stava 1. ovog člana uručuje se lično studentu putem protokola Fakulteta, ako je to moguće, u protivnom, primijenit će se odredbe Zakona o upravnom postupku.

  član 29.

  Odluka o izricanju disciplinske mjere izvršava se njenim isticanjem na odgovarajuću oglasnu tablu Fakulteta na trideset dana od dana konačnosti i upisom disciplinske mjere u studentsku knjižicu (indeks) i matičnu evidenciju studenta kome je izrečena.
  Pored disciplinske mjere, u studentsku knjižicu se upisuje i naziv povrede obaveze zbog koje je izrečena.
  Upis mjere u studentsku knjižicu potpisuje dekan.

  član 30.

  Odluka o izricanju disciplinske mjere isključenja sa Fakulteta, izvršava se i privremenim oduzimanjem studentske knjižice studentu kojem je izrečena, na period trajanja mjere isključenja sa Fakulteta.
  Prilikom dostavljanja odluke o izricanju disciplinske mjere isključenja sa Fakulteta, dekan je obavezan da pozove studenta da preda svoju studentsku knjižicu ovlašćenom licu na Fakultetu u roku od tri dana od dana dostavljanja odluke.

  član 31.

  Disciplinske mjere: opomena i javna opomena mogu se izreći istom studentu, svaka samo po jednom.
  Disciplinska mjera isključenja sa Fakulteta u trajanju do jedne godine može se izreći istom studentu neodređen broj puta, ali tako da pri ponovnom izricanju ove mjere, ona ne može biti izrečena u kraćem trajanju nego u prethodno izrečenom trajanju.

  član 32.

  Disciplinska mjera isključenja sa Fakulteta sastoji se u obustavi prava i obaveza studenta, u periodu trajanja na koji je izrečena, odnosno u nemogućnosti studenta da učestvuje u oblicima provjere znanja i da preduzima bilo kakve administrativno-pravne radnje u vezi s reguliranjem svog studentskog statusa.
  Period trajanja isključenja sa Fakulteta, računa se prema kalendarskoj godini, počev od dana konačnosti odluke o izricanju disciplinske mjere.

  član 33.

  Za jednu povredu obaveze studentu se izriče jedna disciplinska mjera.
  Kada izvršena povreda obuhvata elemente dvije ili više različitih povreda obaveze, izriči se mjera predviđena za težu povredu, s tim da u ovakvom slučaju postoje otežavajuće okolnosti za studenta, odnosno počinioca.
  Mjera isključenja sa Fakulteta ako je  izrečena studentu u periodu trajanja već prethodno izrečene mjere isključenja sa Fakulteta, izvršava se neposredno po izvršenju, odnosno isteku prethodno izrečene mjere.


  8. Materijalna odgovornost

  član 34.

  Student snosi materijalnu odgovornost za štetu koju pričini imovini Fakulteta, namjerno ili iz nehata.
  Disciplinska komisija formirana u ovakvom slučaju utvrđuje vrijednost pričinjene štete, neposredno ili na osnovu nalaza stručnog lica, koje Fakultet angažuje na zahtjev komisije.
  Disciplinska komisija donosi zaključak kojim utvrđuje vrijednost pričinjene štete i svoje mišljenje o tome da li je šteta pričinjena namjerno ili iz nehata.
  Na osnovu zaključka Komisije o odgovornosti za imovinsku štetu, dekan donosi odluku o naknadi štete kojom obavezuje studenta da u primjerenom roku izvrši naknadu štete.
  Pored odluke iz prethodnog stava, dekan može izreći studentu i disciplinsku mjeru ukoliko je Komisija zaključila da je student izazvao štetu namjerno ili iz grubog nehata.
  Nepostupanje studenta po pravosnažnoj odluci dekana o naknadi štete, predstavlja za sebe težu povredu obaveze studenta i osnov za izricanje disciplinske mjere.


  9. Žalba

  član 35.

  Protiv rješenja iz člana 28. ovog Pravilnika student može, lično ili putem svog punomoćnika, uložiti žalbu Upravnom odboru Fakulteta, kao drugostepenom organu.
  Žalba se ulaže, najkasnije osam (8) dana, računajući od dana prijema prvostepenog rješenja.
  Upravni odbor može prvostepeno rješenje: potvrditi ili preinačiti ili poništiti, u cijelosti ili djelimično.
  Odluka Upravnog odbora Fakulteta je konačna.


  10. Primjena pravila o upravnom postupku

  član 36.

  Na postupak utvrđivanja odgovornosti studenta primjenjuju se odredbe Zakona o upravnom postupku, ako u ovom Pravilniku nisu predviđena procesna pravila.


  11. Evidencije

  član 37.

  O izrečenim disciplinskim mjerama i naknadi štete (član 13. i 16. Pravilnika) vodi se posebna evidencija, koju ustrojava dekan.
  Evidenciju iz stava 1. ovog člana vodi Služba za rad sa studentima.

   

  VI

  PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

  član 38.

  Odredbe ovog Pravilnika, primenjivat će se na disciplinske postupke koji se pokrenu po njegovom stupanju na snagu.

  član 39.

  Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana nakon njegovog objavljivanja na oglasnoj ploči Fakulteta.
  Izmjene i dopune Pravilnika vrše se na način i po postupku predviđenom za njegovo donošenje.
  Tumačenje Pravilnika i pojedinih njegovih odredbi vrši Upravni odbor Fakulteta.

  Predsjednik
  Upravnog odbora
  Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu

  Pravilnik oglašen
  na oglasnoj ploči Fakulteta
  Sarajevo 5. 6. 2008. god.

«
»