O studiju

O studiju

Na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu od 2013/14. ak. god. ustanovljena su tri ciklusa studija u skladu s bolonjskim procesom.

Prvi ciklus studija ima tri programa:

-     Islamska teologija;

-     Islamska vjeronauka i religijska pedagogija;

-     Studijski program za imame, hatibe i muallime.

Drugi ciklus studija je jedinstveni studij i vodi do stepena magistra, a treći ciklus studija vodi do stepena doktora islamskih nauka.

Prvi ciklus studija vodi do završenog diplomskog studija i stjecanja akademskog zvanja na Studijskom programu za islamsku teologiju bakalaureat, odnosno bečeler islamske teologije, na Studijskom programu za islamsku vjeronauku i religijsku pedagogiju bakalaureat, odnosno bečeler islamske vjeronauke i religijske pedagogije i na Studijskom programu za imame, hatibe i muallime bakalaureat /bečeler imameta, hatabeta i ta'lima.

Prvi ciklus studija na Studijskom programu islamske teologije i Studijskom programu islamske vjeronauke i religijske pedagogije traje četiri godine, a vrednuje se sa 240 studijskih bodova ECTS (European Credit Transfer System) a Studijski program za imame, hatibe i muallime traje tri godine, a vrednuje se sa 180 studijskih bodova ECTS.

Diplomski studij na Fakultetu organizira se i ostvaruje u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, Statutom Univerziteta u Sarajevu, Pravilima studiranja zasnovanim na Evropskom sistemu prijenosa kredita (ECTS) i Pravilima Fakulteta.

Studentu se garantira mobilnost i priznavanje bodova ostvarenih na drugom univerzitetu u skladu sa Zakonom, Statutom Univerziteta ili drugim općim aktom Univerziteta, odnosno Fakulteta.

Student ima pravo da u toku studija provede jedan dio studijskog programa (jedan semestar ili duže) na drugom univerzitetu u zemlji ili inozemstvu posredstvom međunarodnih programa za razmjenu studenata, a na bazi bilateralnih ugovora između univerziteta, sporazuma, projekata ili drugih oblika međunarodne saradnje.

Prava i obaveze studenata reguliraju se detaljno Zakonom, Statutom Univerziteta i Pravilima Fakulteta.

Fakultet organizira i izvodi prvi ciklus studija iz sljedećih naučnih i stručnih oblasti:

a) Tumačenje Kur’ana (Tefsir),

b) Učenje Kur'ana (Kiraet),

c) Poslanička tradicija (Hadis),

d) Islamska dogmatika (Akaid),

e) Sufizam (Tesavvuf),

f) Uporedne religije,

g) Islamska filozofija,

h) Šerijatsko pravo (Fikh),

i) Islamska civilizacija,

j) Religijska pedagogija (Terbija),

k) Religijska psihologija,

l) Filologija Kur'ana,

m) Stručno obrazovanje imama, hatiba i muallima.

«
»