Select Page

Organi upravljanja

Upravni odbor Fakulteta je najviši organ upravljanja na Fakultetu.
Upravni odbor broji pet članova od kojih su dva predstavnici nastavnika i tri člana koje delegira Rijaset.
Predsjednika i članove Upravnog odbora imenuje Rijaset.
Predstavnike nastavnog i drugog osoblja u Upravni odbor biraju članovi Nastavno-naučnog vijeća.
Predstavnike Rijaseta delegira Rijaset Islamske zajednice iz reda svojih članova i uglednih muslimanskih javnih radnika.
Mandat članova Odbora traje četiri godine.
Radom Odbora rukovodi predsjednik.
Sekretar Fakulteta brine o pripremanju rada sjednice Odbora i prikupljanju dokumentacionog materijala.

Upravni odbor:

– donosi Plan i program razvoja Fakulteta i prati njegovo ostvarivanje;
– donosi Pravila Fakulteta i druga normativna akta;
– predlaže finansijski plan prihoda i rashoda Fakulteta Rijasetu na usvajanje;
– potvrđuje izbor dekana i prodekana nakon pribavljene saglasnosti Rijaseta Islamske zajednice i po
istom postupku vrši njihovo razrješenje;
– utvrđuje broj redovnih i vanrednih studenata koji se mogu upisati u toku jedne akademske godine.
Upravni odbor radi u sjednicama i može odlučivati ako je prisutno najmanje dvije trećine članova, a odluke donosi većinom glasova ukupnog broja članova.

Dekan predstavlja i rukovodi Fakultetom prema odredbama Pravila Fakulteta, prema odlukama Nastavno-naučnog vijeća i odlukama Rijaseta islamske zajednice. Dekan u granicama svojih ovlaštenja može ovlastiti prodekane i druga lica da zastupaju Fakultet u određenim poslovima. Sadržaj i opseg punomoći određuje dekan. Dekan može imenovati stalnu i privremenu komisiju za obavljanje poslova iz svoga djelokruga.

Dekanu u radu izravno pomažu prodekani. Broj prodekana i njihove obaveze određuju se Pravilnikom o radu Nastavno-naučnog vijeća i dekana.
Ako je dekan odsutan ili spriječan u obavljanju svoje službe, u svemu ga zamjenjuje i ima iste ovlasti prodekan stariji po službi.
Dekan može, s pristankom Nastavno-naučnog vijeća, povjeriti prodekanima dio redovnih poslova iz svog djelokruga.

Prof. dr. Zuhdija Hasanović
Prof. dr. Zuhdija Hasanović

dekan fakulteta

Telefon: +387 33 232 982
E-mail: zuhdija.hasanovic@fin.ba

Prof. dr. Ahmet Alibašić
Prof. dr. Ahmet Alibašić

prodekan za nastavu

Telefon: + 387 33 251 025
E-mail: ahmet.alibasic@fin.ba

Prof. dr. Mustafa Hasani
Prof. dr. Mustafa Hasani

prodekan za finansije

Telefon: + 387 33 251 026
E-mail: mhasani@fin.ba

Prof. dr. Aid Smajić
Prof. dr. Aid Smajić

koordinator za međunarodnu saradnju

Telefon: +387 33 251 038
E-mail: aid.smajic@fin.ba

Doc. dr. Zehra Alispahić
Doc. dr. Zehra Alispahić

koordinatorica za naučno-istraživački rad

Telefon: +387 33 251 036
E-mail: zehra.alispahic@fin.ba

Emina Muderizović, dipl.pravnik
Emina Muderizović, dipl.pravnik

sekretar fakulteta

Telefon: + 387 33 251 013
E-mail: sekretar@fin.ba

© Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu, Ćemerlina 54, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina | Telefon: + 387 33 232 982 | Fax: + 387 33 251 044