Select Page

Upravni odbor

Upravni odbor Fakulteta je najviši organ upravljanja na Fakultetu.
Upravni odbor broji pet članova od kojih su dva predstavnici nastavnika i tri člana koje delegira Rijaset.
Predsjednika i članove Upravnog odbora imenuje Rijaset.
Predstavnike nastavnog i drugog osoblja u Upravni odbor biraju članovi Nastavno-naučnog vijeća.
Predstavnike Rijaseta delegira Rijaset Islamske zajednice iz reda svojih članova i uglednih muslimanskih javnih radnika.
Mandat članova Odbora traje četiri godine.
Radom Odbora rukovodi predsjednik.
Sekretar Fakulteta brine o pripremanju rada sjednice Odbora i prikupljanju dokumentacionog materijala.

Upravni odbor:

  • donosi Plan i program razvoja Fakulteta i prati njegovo ostvarivanje;
  • donosi Pravila Fakulteta i druga normativna akta;
  • predlaže finansijski plan prihoda i rashoda Fakulteta Rijasetu na usvajanje;
  • potvrđuje izbor dekana i prodekana nakon pribavljene saglasnosti Rijaseta Islamske zajednice i po
    istom postupku vrši njihovo razrješenje;
  • utvrđuje broj redovnih i vanrednih studenata koji se mogu upisati u toku jedne akademske godine.

Upravni odbor radi u sjednicama i može odlučivati ako je prisutno najmanje dvije trećine članova, a odluke donosi većinom glasova ukupnog broja članova.

Mr. Vahid Fazlović, predsjednik
Prof. dr. Adnan Silajdžić, član
Prof. dr. hfz. Dževad Šošić, član
Doc. dr. Asim Zubčević, član
Dr. hfz. Senaid Zaimović, član

© Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu, Ćemerlina 54, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina | Telefon: + 387 33 232 982 | Fax: + 387 33 251 044