Vrste razmjene za osoblje

 

Vrste razmjene za akademsko i nenastavno osoblje su:

  1.  STA (Staff Mobility for Teaching)
  • za ovu opciju se prijavljuje akademsko osoblje (redovni profesori, vanredni profesori, docenti) gdje se dogovara izvođenje nastave u različitim oblicima: seminari, predavanja, radionice i vježbe.
  • Osoblje mora predavati minimalno 8 sati nastave sedmično ili u kombinaciji 4 + 4 (4 sata predavanja + 4 sata sastanaka sa predstavnicima institucije – domaćina) kao i pripremanje i organizacija predavanja, i pojedinačne nastavne sesije.
  • Stvarno predavanje u ovom kontekstu zahtijeva da nastavnik bude fizički prisutan sa studentima.
  • Za opciju teaching prijavljuje se ono akademsko osoblje koje po Zakonu o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo (ZoVOKS) može držati predavanja na Univerzitetu u Sarajevu.

 

  1. STT (Staff Mobility for Training)
  • za ovu opciju se prijavljuje nenastavno osoblje koje je najčešće određeno održavanjem radionica ili seminara, kao npr. sedmice obuke osoblja (staff week) iz određene oblasti (npr. internacionalizacija).
  • Ovu opciju mobilnosti može koristiti u iznimnim slučajevima akademsko osoblje ukoliko je aktivno i direktno uključeno u administraciju čija je tematika predložena za ovu mobilnost (npr. prodekani za međunarodnu saradnju u okviru prisustvovanja staff weeku iz oblasti Erasmus+ implementacije KA107 projekta) i gdje se očekuje aktivno predstavljanje aktivnosti koji prate ovaj projekat.
  • Također, ovu opciju mogu koristiti i asistenti, viši asistenti, lektori
  • najčešći povod za ove mobilnosti je staff week – sedmica obuke/treninga iz oblasti međunarodne saradnje.

© Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu, Ćemerlina 54, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina | Telefon: + 387 33 232 982 | Fax: + 387 33 251 044