Select Page

O studiju

Na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu od 2013/14. ak. god. ustanovljena su tri ciklusa studija u skladu s bolonjskim procesom.

Prvi ciklus studija ima tri programa:

 • Islamska teologija;
 • Islamska vjeronauka i religijska pedagogija;
 • Studijski program za imame, hatibe i muallime.

Drugi ciklus studija je jedinstveni studij i vodi do stepena magistra, a treći ciklus studija vodi do stepena doktora islamskih nauka.

Prvi ciklus studija vodi do završenog diplomskog studija i stjecanja akademskog zvanja na Studijskom programu za islamsku teologiju bakalaureat, odnosno bečeler islamske teologije, na Studijskom programu za islamsku vjeronauku i religijsku pedagogiju bakalaureat, odnosno bečeler islamske vjeronauke i religijske pedagogije i na Studijskom programu za imame, hatibe i muallime bakalaureat /bečeler imameta, hatabeta i ta'lima.

Prvi ciklus studija na Studijskom programu islamske teologije i Studijskom programu islamske vjeronauke i religijske pedagogije traje četiri godine, a vrednuje se sa 240 studijskih bodova ECTS (European Credit Transfer System) a Studijski program za imame, hatibe i muallime traje tri godine, a vrednuje se sa 180 studijskih bodova ECTS. 

Diplomski studij na Fakultetu organizira se i ostvaruje u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, Statutom Univerziteta u Sarajevu, Pravilima studiranja zasnovanim na Evropskom sistemu prijenosa kredita (ECTS) i Pravilima Fakulteta.

Studentu se garantira mobilnost i priznavanje bodova ostvarenih na drugom univerzitetu u skladu sa Zakonom, Statutom Univerziteta ili drugim općim aktom Univerziteta, odnosno Fakulteta.

Student ima pravo da u toku studija provede jedan dio studijskog programa (jedan semestar ili duže) na drugom univerzitetu u zemlji ili inozemstvu posredstvom međunarodnih programa za razmjenu studenata, a na bazi bilateralnih ugovora između univerziteta, sporazuma, projekata ili drugih oblika međunarodne saradnje.

Prava i obaveze studenata reguliraju se detaljno Zakonom, Statutom Univerziteta i Pravilima Fakulteta.

Fakultet organizira i izvodi prvi ciklus studija iz sljedećih naučnih i stručnih oblasti:

 

 • Tumačenje Kur’ana (Tefsir),
 • Učenje Kur'ana (Kiraet),
 • Poslanička tradicija (Hadis),
 • Islamska dogmatika (Akaid),
 • Sufizam (Tesavvuf),
 • Uporedne religije,
 • Islamska filozofija,
 • Šerijatsko pravo (Fikh),
 • Islamska civilizacija,
 • Religijska pedagogija (Terbija),
 • Religijska psihologija,
 • Filologija Kur'ana,
 • Stručno obrazovanje imama, hatiba i muallima.

STRUČNE SLUŽBE:

Studentska služba
Biblioteka

KONTAKT:

Fax: + 387 33 251 044
Tel: + 387 33 251 011
       + 387 33 251 000
Mail: sekretar@fin.unsa.ba

© Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu, Ćemerlina 54, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina | Telefon: + 387 33 232 982 | Fax: + 387 33 251 044