Select Page

Nastavno-naučno vijeće

Nastavno-naučno vijeće je stručno vijeće koje čine svi redovni i vanredni profesori, docenti i predavači,
te izabrani predstavnik asistenata i dva izabrana predstavnika studenata. U radu i odlučivanju Nastavno-naučnog vijeća, kad se raspravlja o studentskim pitanjima, kad se biraju dekan i prodekani i kad ih dekan pozove na sjednicu, sudjeluju dva predstavnika redovnih studenata Fakulteta.
Predstavnici studenata se biraju na rok od godinu dana.

Nastavno-naučno vijeće prati nastavu, naučno-istraživačku i stručnu djelatnost na poljima islamskih i s njima povezanih znanosti na Fakultetu i izvan njega, brine o njezinu napretku, razmatra važnija pitanja
koja se tiču nastavnika, saradnika, znanstvenika, studenata i Fakulteta kao cjeline i usmjerava nastavu, naučno-istraživački i stručni rad na Fakultetu te odlučuje o svim važnijim poslovima Fakulteta.

© Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu, Ćemerlina 54, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina | Telefon: + 387 33 232 982 | Fax: + 387 33 251 044