Select Page

Vijeće fakulteta

Vijeće je najviše stručno tijelo Fakulteta.
 
Vijeće  čini  akademsko  osoblje  iz  reda  nastavnika  u  radnom  odnosu  sa  punim  radnim vremenom, te po jedan predstavnik viših asistenata, asistenata i najmanje tri studenta, vodeći računa o godinama i ciklusima studija.  
 
Sastav,  nadležnosti  i  dužnosti  Vijeća  određeni  su  Zakonom  o  visokom  obrazovanju Kantona Sarajevo i Statutom Univerziteta u Sarajevu.

Zaključci/Odluke

2023. godina

Januar

Februar

Mart

April

Maj

Jun

Jul

Avgust

Septembar

Oktobar

Novembar

Decembar

2022. godina

Januar

Februar

Mart

April

Maj

Jun

Jul

Avgust

Septembar

Oktobar

Novembar

Decembar

2021. godina

Januar

Februar

Mart

April

Maj

Jun

Jul

Avgust

Septembar

Oktobar

Novembar

Decembar

2020. godina

Januar

Februar

Mart

April

Maj

Jun

Jul

Avgust

Septembar

Oktobar

Novembar

Decembar

© Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu, Ćemerlina 54, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina | Telefon: + 387 33 232 982 | Fax: + 387 33 251 044