Select Page

Vijeće fakulteta

Vijeće je najviše stručno tijelo fakulteta. Akademsko, naučnoistraživačko, umjetničkoistraživačko i stručno osoblje Univerziteta može ostvariti pravo na članstvo u okviru samo jednog vijeća članice.

Vijeće fakulteta/akademija čine:
a) akademsko osoblje u zvanju docenta, vanrednog i redovnog profesora koje je u radnom odnosu na toj članici Univerziteta u punom radnom vremenu,
b) najmanje po jedan predstavnik asistenata, viših asistenata i lektora koji je u radnom odnosu na toj članici Univerziteta u punom radnom vremenu,
c) odgovorni nastavnici u naučno-nastavnom/umjetničko-nastavnom zvanju docenta,
vanrednog profesora i redovnog profesora i jedan predstavnik saradnika u saradničkom zvanju iz nastavnih baza Univerziteta koji imaju zaključen ugovor o radu sa nepunim radnim vremenom sa Univerzitetom do najviše jedne trećine od ukupnog broja članova vijeća fakulteta/akademije,
d) predstavnik stručnog nenastavnog osoblja i
e) student-prodekan i najmanje po jedan predstavnik studenata svih ciklusa studija na tom fakultetu/akademiji.

STRUČNE SLUŽBE:

Studentska služba
Biblioteka

KONTAKT:

Fax: + 387 33 251 044
Tel: + 387 33 251 011
       + 387 33 251 000
Mail: sekretar@fin.unsa.ba

© Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu, Ćemerlina 54, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina | Telefon: + 387 33 232 982 | Fax: + 387 33 251 044