Select Page

DEKANAT

Dekanat predstavlja kolegij kojeg čine dekan, prodekani i sekretar Fakulteta. Putem Dekanata organizira se rad i rukovodi radom Fakulteta. Dekanat neposredno te putem stručnih službi koje skupa čine Zajedničku službu (Sekretarijat, Studentska služba, Ured za osiguranje kvaliteta i Tehnička služba) obavlja stručne, administrativne i tehničke poslove. Članovi Dekanata obavljaju poslove rukovođenja na Fakultetu, u skladu s Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Fakultetu.

Prof. dr. Mustafa Hasani
Prof. dr. Mustafa Hasani

dekan

Bio-bibliografija
Telefon: +387 33 232 982
E-mail: dekan.mh@fin.unsa.ba
Glavna zgrada Fakulteta, sprat 1., kabinet br. 203

Dekan rukovodi radom i poslovanjem Fakulteta, te zastupa Fakultet u skladu sa propisima Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, Statutom Univerziteta u Sarajevu i Pravilima Fakulteta. U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, dekana zamjenjuje, po njegovom ovlaštenju, jedan od prodekana sa svim pravima i obavezama dekana. Izuzetno, dekan može pisanim putem ovlastiti i drugo lice da ga zamijeni u slučaju odsutnosti ili spriječenosti.

Prodekani pomažu dekanu u radu i sudjeluju u aktivnostima Dekanata. Fakultet ima šest prodekana, i to: prodekan za nastavu, prodekan za naučnoistraživački rad, prodekan za međunarodnu saradnju, prodekan za finansije, prodekan za kvalitet i student-prodekan. Njihovi poslovi i nadležnosti propisani su Pravilima Fakulteta i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Fakultetu, te usklađeni s djelokrugom rada prorektora za odgovarajuće resore na Univerzitetu u Sarajevu.

Prof. dr. Ahmet Alibašić
Prof. dr. Ahmet Alibašić

prodekan za nastavu

Bio-bibliografija
Telefon: + 387 33 251 025

E-mail:
ahmet.alibasic@fin.unsa.ba
Glavna zgrada Fakulteta, sprat 1., kabinet br. 212

Prof. dr. Kenan Musić
Prof. dr. Kenan Musić

prodekan za finansije

Bio-bibliografija
Telefon: 
 +387 33 251 011
E-mail: kenan.music@fin.unsa.ba
Glavna zgrada Fakulteta, sprat 1., kabinet br. 220

Prof. dr. Aid Smajić
Prof. dr. Aid Smajić

prodekan za međunarodnu saradnju

Bio-bibliografija
Telefon: +387 33 251 038

E-mail: aid.smajic@fin.unsa.ba
Glavna zgrada Fakulteta, sprat 1., kabinet br. 215

Prof. dr. Zehra Alispahić
Prof. dr. Zehra Alispahić

prodekan za naučnoistraživački rad

Bio-bibliografija
Telefon: +387 33 251 036

E-mail:
zehra.alispahic@fin.unsa.ba
Glavna zgrada Fakulteta, sprat 1., kabinet br. 221

Prof. dr. Nedim Begović
Prof. dr. Nedim Begović

prodekan za kvalitet

Bio-bibliografija
Telefon: +387 (0)33 251 032
E-mail:
nedim.begovic@fin.unsa.ba
Glavna zgrada Fakulteta, prizemlje, kabinet br. 133

Emina Muderizović, dipl.pravnik
Emina Muderizović, dipl.pravnik

sekretar fakulteta

Bio-bibliografija
Telefon: + 387 33 251 013

E-mail: sekretar@fin.unsa.ba
E-mail: emina.muderizovic@fin.unsa.ba
Glavna zgrada, sprat 1., kabinet br. 103

Sekretar pomaže u radu dekanu i prodekanima u osiguravanju uvjeta za zakonito poslovanje Fakulteta. On rukovodi administrativno-pravnim i drugim stručnim poslovima službi Fakulteta, koordinira rad sa generalnim sekretarom Univerziteta u Sarajevu u cilju unaprijeđenja funkcionalne integracije procesa u okviru Univerziteta.

© Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu, Ćemerlina 54, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina | Telefon: + 387 33 232 982 | Fax: + 387 33 251 044