Select Page

UPRAVNI ODBOR

Upravni odbor Fakulteta je najviši organ upravljanja na Fakultetu.
Upravni odbor broji pet članova od kojih su dva predstavnici nastavnika i tri člana koje delegira Rijaset.
Predsjednika i članove Upravnog odbora imenuje Rijaset.
Predstavnike nastavnog i drugog osoblja u Upravni odbor biraju članovi Nastavno-naučnog vijeća.
Predstavnike Rijaseta delegira Rijaset Islamske zajednice iz reda svojih članova i uglednih muslimanskih javnih radnika.
Mandat članova Odbora traje četiri godine.
Radom Odbora rukovodi predsjednik.
Sekretar Fakulteta brine o pripremanju rada sjednice Odbora i prikupljanju dokumentacionog materijala.

Upravni odbor:

  • donosi Plan i program razvoja Fakulteta i prati njegovo ostvarivanje;
  • donosi Pravila Fakulteta i druga normativna akta;
  • predlaže finansijski plan prihoda i rashoda Fakulteta Rijasetu na usvajanje;
  • potvrđuje izbor dekana i prodekana nakon pribavljene saglasnosti Rijaseta Islamske zajednice i po
    istom postupku vrši njihovo razrješenje;
  • utvrđuje broj redovnih i vanrednih studenata koji se mogu upisati u toku jedne akademske godine.

Upravni odbor radi u sjednicama i može odlučivati ako je prisutno najmanje dvije trećine članova, a odluke donosi većinom glasova ukupnog broja članova.

 

Odluka o imenovanju upravnog odbora

Dr. Enes Ljevaković, predsjednik
Dr. Mensur Malkić, član
Mensur Karadža, član
Dr. Asim Zubčević, član
Dr. Amira Trnka-Uzunović, član

STRUČNE SLUŽBE:

Studentska služba
Biblioteka

KONTAKT:

Fax: + 387 33 251 044
Tel: + 387 33 251 011
       + 387 33 251 000
Mail: sekretar@fin.unsa.ba

© Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu, Ćemerlina 54, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina | Telefon: + 387 33 232 982 | Fax: + 387 33 251 044