Select Page

O NIR-u

U svojoj temeljnoj misiji da obrazuje i odgaja visokoobrazovan vjerski kadar za potrebe Islamske zajednice balkanskih prostora, Islamski teološki fakultet, danas Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu je i naučnoistraživačka institucija. Valjanu argumentaciju za ovu tvrdnju iznio je Husein ef. Đozo, jedan od idejnih utemeljitelja Fakulteta u tematskom broju Glasnika VIS-a posvećenom osnivanju i otvaranju Islamskog teološkog fakulteta gdje je zapisao:

„Ovo osnivanje je sinteza povjesnog nastojanja muslimana u ovim krajevima da se na našem tlu, prema našim potrebama i uslovima, stvara i priprema visoko-obrazovni vjerski kadar. (…) zadatak Fakulteta je dvojak: 1) Naučni – razrada nove savremene interpretacije islamske misli i 2) Pedagoški: Obrazovanje i odgajanje visokokvalificiranog vjerskog kadra. (…) Ova interpretacija obuhvaća, na prvom mjestu, strogo naučni prilaz izučavanju osnovnih koncepcija i principa islama. Mi smatramo da se na ovom Fakultetu islamska misao mora izučavati u njenim izvornim koncepcijama i principima. Ranije se, nažalost, i sada na mnogim islamskim univerzitetima Islam, uglavnom, izučavao i izučava ne kao misao, koncepcija i princip, nego kao određena praksa i primjena koja je već u mnogom zastarjela i prevaziđena. Ipak, nova predstava o Islamu koju treba da razradi Fakultet neće niti smije imati pokušaj prilagođavanja učenja islama savremenim sistemima i teorijama“.

I sam čin utemeljenja i otvaranja Fakulteta bio je rezultat višegodišnjih planskih i sistemskih aktivnosti i propitivanja opečaćenih Odlukom Vrhovnog islamskog starješinstva u SFRJ i Sabora IZ-e. Tek tada je višedecenijski bošnjački san o visokoj, islamskoj, odgojno obrazovnoj i naučnoj instituciji realiziran.

Fakultet islamskih nauka danas je jedan od četiri fakulteta koji djeluju u okviru Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini te uz Katolički bogoslovni fakultet jedina teološka visokoobrazovna ustanova u akademskoj zajednici Univerziteta u Sarajevu u kojoj djeluje ukupno dvadeset i dva fakulteta, tri akademije i pet instituta. Svojim ukupnim djelovanjem i utjecajem kojeg ostvaruje na različitim poljima nastavno-naučnog, istraživačkog i ukupnog društvenog djelovanja posljednjih je godina prepoznatljiv ne samo na prostorima Balkana, nego i cijele Evrope.

Studentima i istraživačima na trocikličnom studiju na raspolaganju su moderno opremeljene učionice, čitaonica i biblioteka sa preko 25.000 bibliotečkih jedinica.

Istraživački i originalni znanstveni radovi i knjige nastavnika i profesora Fakulteta islamskih nauka objavljivani su diljem svijeta u eminentnim izdavačkim kućama, kao i u naučnim časopisima za islamske studije, u vjeronaučnim udžbenicima te u časopisima koji pokrivaju društvene, religijske, kulturalne i civilizacijske teme. To govori da su nastavnici i profesori sami objavili svoja djela na arapskom, engleskom, njemačkom, francuskom, španskom, albanskom, perzijskom, turskom, slovenačkom jeziku ili su na te jezike prevođeni i da je njihov rad prepoznat i valoriziran kako u bosanskohercegovačkom kontekstu tako i u različitim dijelovima svijeta. Profesori Fakulteta islamskih nauka dali su značajan doprinos savremenoj interpretaciji islamske misli u bh. kontekstu ali i na međunarodnom planu.

O prestižnosti Fakulteta danas dovoljno govori uspostavljena naučno-istraživačka saradnja s brojnim univerzitetima u svijetu ali i pozicioniranje Fakulteta islamskih nauka kao nezaobilazne odgojno-obrazovne i naučnoistraživačke ustanove u procesu propitivanja primarnih društvenih, vjerskih i kulturoloških fenomena ovih prostora. Dovoljna argumentacija za to je da je kroz četiri decenije svoga rada ostao istinski plod bosanskog i evropskog iskustva u izučavanju islama onako kako su to željeli njegovi kreatori.

Doc. dr. Zehra Alispahić
Katedra za filologiju Kur’ana
Koordinatorica za naučnoistraživački rad – FIN UNSA

Telefon:
387 33 232 982
387 33 251 036
Fax: 387 33 251 044

e-mail: zehra.alispahic@fin.unsa.ba
zalispahic@yahoo.com

STRUČNE SLUŽBE:

Studentska služba
Biblioteka

KONTAKT:

Fax: + 387 33 251 044
Tel: + 387 33 251 011
       + 387 33 251 000
Mail: sekretar@fin.unsa.ba

© Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu, Ćemerlina 54, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina | Telefon: + 387 33 232 982 | Fax: + 387 33 251 044