Select Page

Realizovani projekti

Među brojnim naslovima koji su plod višedecenijske izdavačke djelatnosti Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu ističemo dva istraživačka projekta novijeg datuma:

  1. Monografsko izdanje Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu 1977 – 2017., publikovano u povodu četrdesete godišnjice rada Fakulteta islamskih nauka;
  2. Publikacija Uloga vakufa u razvoju Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu

Oba rada su rezultat timskog i istraživačkog rada saradnika i profesora Fakulteta islamskih nauka koji na svojim stranicama bilježe najvažnije etape u historijskom hodu Fakulteta, najraritetnije rezultate u njegovom radu i ključnu ulogu bošnjačkoga naroda i uleme u kreiranju, utemeljenju i razvoju ove liderske visoke, islamske odgojno-obrazovne i naučnoistraživačke institucije na ovim prostorima.

U periodu koji je pred nama, kroz završnu fazu projekta Tendencije u tumačenju Šerijata u Bosni i Hercegovini kroz odgovore na postavljena pitanja u periodu 2010-2015, nadamo se da će Fakultet islamskih nauka dati poseban doprinos interpretativnoj islamskoj misli ovih prostora.

3Radni stres kod bh. imama: stanje, uzroci i suočavanje

Među realiziranim naučnoistraživačkim projektima nastavnika i saradnika Fakulteta novijeg datuma ističe se Radni stres kod bosanskohercegovačkih imama: stanje, uzroci i suočavanje prof. dr. Aida Smajića.

Knjiag pod naslovom Radni stres kod bosanskohercegovačkih imama: stanje, uzroci i suočavanje, čiji je autor Aid Smajić, strukturiran je kroz sljedeće cjeline: Uvod, Metodologija, Rezultati i analiza, Zaključna razmatranja, Prilozi, Literatura. Na kraju rukopisa je prikazan indeks autora i indeks pojmova. U najširem smislu rukopis je posvećen fenomenu radnog stresa, pri čemu autor prikazujući rezultate istraživanja i oslanjajući se na dosadašnja saznanja iz ovog područja, sistematično i detaljno problematizuje fenomen radnog stresa kod bosanskohercegovačkih imama, ukazujući na različite faktore koji imaju značajnu ulogu u pojavi ovog psihološkog stanja.

Knjiga Radni stres kod bosanskohercegovačkih imama: stanje, uzroci i suočavanje obrađuje izuzetno važnu temu, a prezentirane informacije, rezultati istraživanja i smjernice za unapređenje psihosocijalne prilagodbe i kvalitete rada imama mogu biti višestruko korisne, kako osobama koje učestvuju direktno i indirektno u kreiranju radnog konteksta imama tako i svim znanstvenicima i stručnjacima koji kroz istraživanja i rad u praksi nastoje doprinijeti boljem razumijevanju radnog stresa i predložiti adekvatne prevencijske i intervencijske mjere. Sadržaj koji je u knjizi predstavljen i interpretiran, u skladu sa znanstvenim kriterijima, utemeljen je na dosadašnjim relevantnim teorijskim i empirijskim spoznajama. Posebno značajan doprinos ovog djela ogleda se u prikazu velikog broja rezultata koji su proizašli iz kompleksnog istraživanja te navođenju konkretnih smjernica i preporuka za praktične implikacije u radu sa imamima, a sve s ciljem prevencije stresa i unapređenje kvalitete obavljanja zahtjevnih radnih zadataka i savladavanja izazova koji se pred njih postavljaju. Iz psihološke perspektive ova istraživačka studija predstavlja značajno naučno djelo jer je još jednom empirijskim putem potvrđena značajnost detektovanja različitih faktora rizika i protektivnih faktora u kontekstu razmatranja radnog stresa. Ovo naučno djelo sadrži mnogo vrijednih informacija kada je u pitanju pojam radnog stresa, a dobiveni rezultati mogu biti značajno polazište za planiranje budućih istraživanja u ovom području i u osmišljavanju preventivnih i intervencijskih mjera kada je u pitanju pojava stresa na radnom mjestu imama, ali i u drugim radnim kontekstima.
(Iz recenzije prof. dr. Amele Dautbegović)

4. JAČANJE RETORIČKIH KOMPETENCIJA BUDUĆIH VJERSKIH LIDERA

Na putu jačanja retoričkih i prezentatorskih potencijala budućih vjerskih lidera i službenika, Fakultet islamskih nauka u Sarajevu zajedno sa partnerskom organizacijom Konrad Adenauer Shtiftung sa sjedištem u Sarajevu, od 2019. godine kontinuirano i uspješno realizira stručni i naučne seminare sa međunarodnim učešćem o temi Jačanje retoričkih kompetencija budućih vjerskih lidera.

Prisustvo vjerskih službenika i službenica u javnosti, njihovi maniri, ponašanje, retoričke sposobnosti i način na koji odašiljaju poruke, humanizira i kreira javne stavove, a običnom čovjeku daje jasne smjernice i olakšava svakodnevno suočavanje sa brojnim izazovima. Uz studente Fakulteta islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu na ovim stručnim seminarima učešće uzimaju i studenti Katoličkog bogoslovnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Pravoslavnog bogoslovnog fakulteta „Sveti Vasilije Ostroški“ u Foči. Neke od tema koje se kroz predavanja i radionice univerzitetskih profesora i medijskih stručnjaka iz Bosne i Hercegovine i regije realiziraju tokom ovih seminara su:

Govor kao Božiji dar i umjeće javnog govora

Lijepa riječ je kao lijepo drvo…

Religijske poruke u javnosti – kako ih prenositi?

Uloga neverbalne komunikacije vjerskih lidera u susretu sa nereligijskom populacijom

Komuniciranje u crkvama i vjerskim zajednicama

 Jačanje retoričkih sposobnosti vjerskih lidera kroz razvijanje svijesti o vlastitom jezičkom identitetu

Kako prenositi poruku vjere?

Poruke vjerskih lidera koje pamtim!

Kako pripremiti dobru vjersku poruku?

Za idejni  koncept i uspješnu realizaciju ovog seminara zaduženi su prof. dr. Zehra Alispahić i prof. dr. Mustafa Hasani sa FIN UNSA i Azra Crnkić, projektna koordinatorica KAS Sarajevo.

Jačanje retoričkih kompetencija budućih vjerskih lidera

5. Vjerovanje i teologija pred izazovima ideje uspostavljanja globalnog svjetskog poretka Katedra za akaid (dogmatiku), tesavvuf i uporedne religije

Projekt Katedre za Akaid (dogmatiku), tesavvuf i uporedne religije pod naslovom Vjerovanje i teologija pred izazovima ideje uspostavljanja globalnog svjetskog poretka, publiciran je u vidu knjige: Samir Beglerović, Adnan Silajdžić, Rešid Hafizović, Orhan Jašić, Bajram Dizdarević, Religija i teologija pred izazovima novog svjetskog poretka, Tuzla, OFF-SET, 2023.

6.  Projekat EU  COST CA 20107 Connecting Theory and Practical Issues of Migration and Religious Diversity

Doc. Dr. Dr. Orhan Jašić održao je predavanje u Beču na engleskom jeziku o  temi “Muslim narratives on migration, theoretical approaches and challenges”. Predavanje je realizirano  u okviru projekta EU ( COST CA 20107 Connecting Theory and Practical Issues of Migration and Religious Diversity) u kojemu participira ispred Bosne i Hercegovine i Fakulteta islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu. Predavanje je održano u okviru navedenog projekta i PhD Summer School “Religious and Non-Religious Narratives on Migration” na Univerzitetu u Beču u periodu od 12. do 16. jula 2023. godine.

7. Naučni skup: Trendovi u visokom obrazovanju i jačanju nastavne i naučno-istraživačke saradnje između Univerziteta u Sarajevu, Fakulteta islamskih nauka i Shenandoah univerziteta (SAD)

Slijedom javnog poziva za sufinansiranje naučnoistraživačkih/umjetničkoistraživačkih i istraživačkorazvojnih projekata i programa iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2023. godinu u organizaciji Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo, Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu uz sufinansijsku podršku  (program B.3) Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo organizirao je naučni skup (12–13.06.2023) pod nazivom

“Trendovi u visokom obrazovanju i jačanju nastavne i naučno-istraživačke saradnje između Univerziteta u Sarajevu, Fakulteta islamskih nauka i Shenandoah univerziteta (SAD)”

https://fin.unsa.ba/naucni-skup-u-organizaciji-fin-a-trendovi-u-visokom-obrazovanju-i-jacanje-akademske-saradnje-univerziteta-u-sarajevu-fakulteta-islamskih-nauka-i-shenandoah-univerziteta-sad/

Naučni skup organiziran je na temelju  prethodno uspostavljene akademske saradnje Univerziteta u Sarajevu, Fakulteta islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu i Univerziteta Shenandoah u Winchesteru (SAD) na projektu Jamal Barzinji. Tim povodom profesori Univerziteta Shenandoah, dr. Amy Sarch, prorektorica za nastavu, i dr. Jeff Coker, dekan Koledža umjetnosti i nauka i profesor historije, boravili su na Univerzitetu u Sarajevu (10–14. juni 2023) i učestvovali u realizaciji naučnog skupa.

Pomenuti naučni skup kao i radni sastanci u okviru Barzinji projekta u projekciji su imali nastavak  jačanja nastavne i naučno-istraživačke saradnje između Univerziteta u Sarajevu, Fakulteta islamskih nauka i Univerziteta Shenandoah. Jačanje saradnje nastavljeno je u toku druge polovine 2023. godine kroz istraživačku nastavnu saradnju, potom učešće profesorice i studentice Fakulteta islamskih nauka na konferenciji koja je održana u oktobru  2023. godine na Shenandoah  Univerzitetu. https://fin.unsa.ba/prof-dr-dina-sijamhodzic-nadarevic-i-studentica-aida-memic-na-konferenciji-na-shenandoh-univerzitetu-sad-govorile-o-ucescu-u-medjunarodnim-coil-projektima/

Zahvaljujemo se  Ministarstvu za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo na sufinansijskoj  podršci organizacije naučnog događaja.

8. Obredna materijalna davanja: zekat, sadekatu-l-fitr i fidja kod bosanskohercegovačkih muslimana – razumijevanje i praksa

Podaci o voditeljima projekta: prof. dr. Mustafa Hasani i doc. dr. Senad Ćeman

Naučna oblast (prema klasifikaciji Frascatti), matična oblast: Humanističke nauke

Predmet rada/projekta odnosno istraživačke/naučne teme: Terensko istraživanje

Cilj projekta odnosno istraživačke/naučne teme: istražiti u kojoj mjeri su zastupljena obavezna obredna materijalna izdvajanja u praksi bosanskohercegovačkih muslimana

Kraći opis rada/projekta sa ključnim pojmovima: Mustafa Hasani i Senad Ćeman s u saradnji sa Vijećem muftija Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini pripremili i realizirali studiju o obrednim davanjima muslimana a potom analizirali kako bosanskohercegovački muslimani danas teorijski razumijevaju i praktično izvršavaju ove islamske obaveze. Putem metoda ankete, obrade, analize i prijedloga ponuđen je uvid u stanje muslimanske doktrine i prakse u odnosu na trenutnu praksu tumačenja i primjene vjerskih normi muslimana naših krajeva. Odgovori na anketu su bili prikupljani u periodu 15.11.-16.12.2022. Anketirano je 895 ispitanika. Anketu čini 54 pitanja: 35 pitanja sa isključivo jednim odgovorom, 7 pitanja sa mogućnosti odabira više odgovora, 6 pitanja čiji je odgovor predstavljen skalom od 1-5, 6 pitanja koja su zahtijevala esejski odgovor/objašnjenje od ispitanika. Anketa je kreirana i distribuirana pomoću Google Forms aplikacije. Nakon zatvaranja ankete svi odgovori su pohranjeni na jednom mjestu i dostupni za analizu. Sadržaj ankete sa rezultatima učinjen je dostupnim Vijeću muftija i Uredu za zekat. Na osnovu prvobitnih rezultata ankete urađena je obrada i priprema podataka za korištenje u aplikaciji Google Data Studio. Online izvještaju sa sumiranim rezultatima za svako zasebno pitanje je moguće pristupiti (samo Vijeću muftija i Uredu za zekat) preko sljedećeg linka: https://datastudio.google.com/s/k1XW4fKLoZE. Kao poseban doprinos kreiranog online izvještaja sa rezultatima ankete izdvajamo mogućnost da se odgovori jednostavno grupišu prema kategorijama od interesa za istraživačka pitanja. Korištenjem filtera brzo i jednostavno se vrši odabir bilo koje kategorije na osnovu anketnih pitanja, a program automatski predstavlja rezultate samo za odabrane kategorije.

Rezultati projekta: Pouzdani rezultati sa terena o pitanju vjerskih materijalnih izdvajanja u korist vjerske zajednice. Dragocjeno iskustvo u istraživanju i sistematiziranju obrađenih informacija u oblasti obredoslovlja. Definiranje stava na osnovu relevantnih podataka o konkretnom pitanju.

Rezultati istraživanja su prezentirani članovima Vijeća muftija na 2. tematskoj sjednici Vijeća posvećenoj zekatu, sadekatul-fitru i kurbanu. Sjednica je održana u Brčkom 1. februara 2023. godine. Rezultati su također prezentirani 18. februara 2023. na dva predramazanska savjetovanja i to u: Zagrebu, u Islamskom centru Zagreb, u organizaciji Mešihata Islamske zajednice u Republici Hrvatskoj i u Ljubljani, u Muslimanskom kulturnom centru Ljubljana, u organizaciji Mešihata Islamske zajednice u Republici
Sloveniji.

Javnost je upoznata sa rezultatima projekta putem Sehurskog programa Radio Bira, te putem objavljenog rada voditelja projekta „Zekat i sadekatul fitr u praksi muslimana u Bosni i Hercegovini: prikaz dijela rezultata provedene ankete“ objavljenog u Novom Muallimu br. 94, str. 21-28.
(https://ilmijja.ba/ojs/index.php/casopis1/article/view/2021) U Zbornik radova Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu br. 27 uvršten je drugi rad voditelja projekta pod nazivom „Praksa izdvajanja zekata, sadekatul-fitra i fidje kod bosanskohercegovačkih muslimana – analiza sprovedenih ispitivanja.“

STRUČNE SLUŽBE:

Studentska služba
Biblioteka

KONTAKT:

Fax: + 387 33 251 044
Tel: + 387 33 251 011
       + 387 33 251 000
Mail: sekretar@fin.unsa.ba

© Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu, Ćemerlina 54, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina | Telefon: + 387 33 232 982 | Fax: + 387 33 251 044