Select Page

Realizirani projekti

Među brojnim naslovima koji su plod višedecenijske izdavačke djelatnosti Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu ističemo dva istraživačka projekta novijeg datuma:

  1. Monografsko izdanje Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu 1977 – 2017., publikovano u povodu četrdesete godišnjice rada Fakulteta islamskih nauka;
  2. Publikacija Uloga vakufa u razvoju Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu

Oba rada su rezultat timskog i istraživačkog rada saradnika i profesora Fakulteta islamskih nauka koji na svojim stranicama bilježe najvažnije etape u historijskom hodu Fakulteta, najraritetnije rezultate u njegovom radu i ključnu ulogu bošnjačkoga naroda i uleme u kreiranju, utemeljenju i razvoju ove liderske visoke, islamske odgojno-obrazovne i naučnoistraživačke institucije na ovim prostorima.

U periodu koji je pred nama, kroz završnu fazu projekta Tendencije u tumačenju Šerijata u Bosni i Hercegovini kroz odgovore na postavljena pitanja u periodu 2010-2015, nadamo se da će Fakultet islamskih nauka dati poseban doprinos interpretativnoj islamskoj misli ovih prostora.

3Radni stres kod bh. imama: stanje, uzroci i suočavanje

Među realiziranim naučnoistraživačkim projektima nastavnika i saradnika Fakulteta novijeg datuma ističe se Radni stres kod bosanskohercegovačkih imama: stanje, uzroci i suočavanje prof. dr. Aida Smajića.

Knjiag pod naslovom Radni stres kod bosanskohercegovačkih imama: stanje, uzroci i suočavanje, čiji je autor Aid Smajić, strukturiran je kroz sljedeće cjeline: Uvod, Metodologija, Rezultati i analiza, Zaključna razmatranja, Prilozi, Literatura. Na kraju rukopisa je prikazan indeks autora i indeks pojmova. U najširem smislu rukopis je posvećen fenomenu radnog stresa, pri čemu autor prikazujući rezultate istraživanja i oslanjajući se na dosadašnja saznanja iz ovog područja, sistematično i detaljno problematizuje fenomen radnog stresa kod bosanskohercegovačkih imama, ukazujući na različite faktore koji imaju značajnu ulogu u pojavi ovog psihološkog stanja.

Knjiga Radni stres kod bosanskohercegovačkih imama: stanje, uzroci i suočavanje obrađuje izuzetno važnu temu, a prezentirane informacije, rezultati istraživanja i smjernice za unapređenje psihosocijalne prilagodbe i kvalitete rada imama mogu biti višestruko korisne, kako osobama koje učestvuju direktno i indirektno u kreiranju radnog konteksta imama tako i svim znanstvenicima i stručnjacima koji kroz istraživanja i rad u praksi nastoje doprinijeti boljem razumijevanju radnog stresa i predložiti adekvatne prevencijske i intervencijske mjere. Sadržaj koji je u knjizi predstavljen i interpretiran, u skladu sa znanstvenim kriterijima, utemeljen je na dosadašnjim relevantnim teorijskim i empirijskim spoznajama. Posebno značajan doprinos ovog djela ogleda se u prikazu velikog broja rezultata koji su proizašli iz kompleksnog istraživanja te navođenju konkretnih smjernica i preporuka za praktične implikacije u radu sa imamima, a sve s ciljem prevencije stresa i unapređenje kvalitete obavljanja zahtjevnih radnih zadataka i savladavanja izazova koji se pred njih postavljaju. Iz psihološke perspektive ova istraživačka studija predstavlja značajno naučno djelo jer je još jednom empirijskim putem potvrđena značajnost detektovanja različitih faktora rizika i protektivnih faktora u kontekstu razmatranja radnog stresa. Ovo naučno djelo sadrži mnogo vrijednih informacija kada je u pitanju pojam radnog stresa, a dobiveni rezultati mogu biti značajno polazište za planiranje budućih istraživanja u ovom području i u osmišljavanju preventivnih i intervencijskih mjera kada je u pitanju pojava stresa na radnom mjestu imama, ali i u drugim radnim kontekstima.
(Iz recenzije prof. dr. Amele Dautbegović)

4. JAČANJE RETORIČKIH KOMPETENCIJA BUDUĆIH VJERSKIH LIDERA

Na putu jačanja retoričkih i prezentatorskih potencijala budućih vjerskih lidera i službenika, Fakultet islamskih nauka u Sarajevu zajedno sa partnerskom organizacijom Konrad Adenauer Shtiftung sa sjedištem u Sarajevu, od 2019. godine kontinuirano i uspješno realizira stručni i naučne seminare sa međunarodnim učešćem o temi Jačanje retoričkih kompetencija budućih vjerskih lidera.

Prisustvo vjerskih službenika i službenica u javnosti, njihovi maniri, ponašanje, retoričke sposobnosti i način na koji odašiljaju poruke, humanizira i kreira javne stavove, a običnom čovjeku daje jasne smjernice i olakšava svakodnevno suočavanje sa brojnim izazovima. Uz studente Fakulteta islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu na ovim stručnim seminarima učešće uzimaju i studenti Katoličkog bogoslovnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Pravoslavnog bogoslovnog fakulteta „Sveti Vasilije Ostroški“ u Foči. Neke od tema koje se kroz predavanja i radionice univerzitetskih profesora i medijskih stručnjaka iz Bosne i Hercegovine i regije realiziraju tokom ovih seminara su:

Govor kao Božiji dar i umjeće javnog govora

Lijepa riječ je kao lijepo drvo…

Religijske poruke u javnosti – kako ih prenositi?

Uloga neverbalne komunikacije vjerskih lidera u susretu sa nereligijskom populacijom

Komuniciranje u crkvama i vjerskim zajednicama

 Jačanje retoričkih sposobnosti vjerskih lidera kroz razvijanje svijesti o vlastitom jezičkom identitetu

Kako prenositi poruku vjere?

Poruke vjerskih lidera koje pamtim!

Kako pripremiti dobru vjersku poruku?

Za idejni  koncept i uspješnu realizaciju ovog seminara zaduženi su prof. dr. Zehra Alispahić i prof. dr. Mustafa Hasani sa FIN UNSA i Azra Crnkić, projektna koordinatorica KAS Sarajevo.

Jačanje retoričkih kompetencija budućih vjerskih lidera

5. Vjerovanje i teologija pred izazovima ideje uspostavljanja globalnog svjetskog poretka Katedra za akaid (dogmatiku), tesavvuf i uporedne religije

Projekt Katedre za Akaid (dogmatiku), tesavvuf i uporedne religije pod naslovom Vjerovanje i teologija pred izazovima ideje uspostavljanja globalnog svjetskog poretka, publiciran je u vidu knjige: Samir Beglerović, Adnan Silajdžić, Rešid Hafizović, Orhan Jašić, Bajram Dizdarević, Religija i teologija pred izazovima novog svjetskog poretka, Tuzla, OFF-SET, 2023.

6.  Projekat EU  COST CA 20107 Connecting Theory and Practical Issues of Migration and Religious Diversity

Doc. Dr. Dr. Orhan Jašić održao je predavanje u Beču na engleskom jeziku o  temi “Muslim narratives on migration, theoretical approaches and challenges”. Predavanje je realizirano  u okviru projekta EU ( COST CA 20107 Connecting Theory and Practical Issues of Migration and Religious Diversity) u kojemu participira ispred Bosne i Hercegovine i Fakulteta islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu. Predavanje je održano u okviru navedenog projekta i PhD Summer School “Religious and Non-Religious Narratives on Migration” na Univerzitetu u Beču u periodu od 12. do 16. jula 2023. godine.

STRUČNE SLUŽBE:

Studentska služba
Biblioteka

KONTAKT:

Fax: + 387 33 251 044
Tel: + 387 33 251 011
       + 387 33 251 000
Mail: sekretar@fin.unsa.ba

© Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu, Ćemerlina 54, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina | Telefon: + 387 33 232 982 | Fax: + 387 33 251 044