Select Page

IZDANJA PROFESORA I SARADNIKA FIN-a UNSA

1977-2017.
2017.
Naslovna Naslov
originala
Naslov
prijevoda
Autor Godina Ime i prezime Opis
Religioznost i međuetnička tolerancija u BiH Aid Smajić 2017 Aid Smajić autor
Šeri‘at: Islamsko zakonodavstvo Muhammed Asad 2017 prevodilac
Monografija: Fakultet islamskih nauka 1977-2017 / 2017 urednik
Pravilnik o izradi i odbrani seminarskih radova (eseja) / Prof. dr. Rešid Hafizović 2017 urednik
Vodič za buduće studente Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu / 2017 urednik
2018.
Naslovna Naslov
originala
Naslov
prijevoda
Autor Godina Ime i prezime Opis
Evaluacija u sistemu osiguranja kvaliteta visokoškolskog obrazovanja / Dina Sijamhodžić-Nadarević 2018 Dina Sijamhodžić-Nadarević autor
Vodič za buduće studente Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu / 2018 urednik
2019.
Naslovna Naslov
originala
Naslov
prijevoda
Autor Godina Ime i prezime Opis
Stilistika Kur’ana u djelu Hasana Kafije Pruščaka / Almir Fatić 2019 Almir Fatić autor
Tedžvid i komentar Džezerije / Dževad Šošić 2019 Dževad Šošić autor
Vodič za buduće studente Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu / 2019 urednik
Semantička obzorja prijedloga i glagola u Kur’anu / Zehra Alispahić 2019 Zehra Alispahić autor
2020.
Naslovna Naslov
originala
Naslov
prijevoda
Autor Godina Ime i prezime Opis
Arapski veznici i njihova semantika u Kur’anu / Amira Trnka-Uzunović 2020 Amira Trnka-Uzunović autor
Bilten: Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu 2015-2020 / 2020 urednik
Maqamat al-Hariri al-musawwara: Dirasa tarihiyya atariyya fanniyya Ilustrirane El-Haririjeve Mekame:
Historijska i književno-umjetnička studija
Nahida Abd al-Fattah al-Nu'ajmi 2020 Omer Nakičević prevodilac
Poslanikova komunikacija: iz stila života Božijeg poslanika Muhammeda, a.s. / Kenan Musić 2020 Kenan Musić autor
2021.
Naslovna Naslov
originala
Naslov
prijevoda
Autor Godina Ime i prezime Opis
Savremene tefsirske studije / Almir Fatić 2021 Almir Fatić autor
Vodič za studente prvog i drugog ciklusa studija / 2021 urednik
Uvod u orijentalnu filologiju / Mehmed Kico, Amrudin Hajrić 2021 Mehmed Kico, Amrudin Hajrić autori
Hadž u savremenom društvenom kontekstu / Mustafa Hasani 2021 Mustafa Hasani autor
Savremena arapska filozofija sa elementima filozofije religije / Orhan Bajraktarević 2021 Orhan Bajraktarević autor
Islamozofski eseji / Orhan Bajraktarević 2021 Orhan Bajraktarević autor
Zbirka zadataka iz šerijatskog nasljednog prava / Mustafa Hasani, Senad Ćeman 2021 Mustafa Hasani, Senad Ćeman autori
2022.
Naslovna Naslov
originala
Naslov
prijevoda
Autor Godina Ime i prezime Opis
Radni stres kod bosanskohercegovačkih imama: stanje, uzroci i suočavanje / Aid Smajić 2022 Aid Smajić autor
Studije i ogledi iz semantike Kur’ana / Almir Fatić 2022 Almir Fatić autor
Lingvostilistička analiza engleskih prijevoda bošnjačke balade “Hasanaginica” / Amina Arnautović 2022 Amina Arnautović autor
Sociolingvističke studije o arapskom jeziku / Amrudin Hajrić 2022 Amrudin Hajrić autor
Poetika kurʼanskih kazivanja / Elmir Mašić 2022 Elmir Mašić autor
Studije o kompetencijama kadrova Islamske zajednice u BiH: od stečenih ka potrebnim kompetencijama / Dina Sijamhodžić-Nadarević, Aid Smajić, Nedim Begović, Zuhdija Hasanović i Mirzeta Brkić 2022 Dina Sijamhodžić-Nadarević, Aid Smajić, Nedim Begović, Zuhdija Hasanović i Mirzeta Brkić autori
Geneza i razvoj moderne evropske ezoterijske tradicije / Samir Beglerović 2022 Samir Beglerović autor
40 hadisa o snazi duhovnosti s komentarom / Zuhdija Hasanović 2022 Zuhdija Hasanović autor
2023.
Naslovna Naslov
originala
Naslov
prijevoda
Autor Godina Ime i prezime Opis
Zbirka zadataka iz šerijatskog nasljednog prava / Mustafa Hasani, Senad Ćeman 2023 Mustafa Hasani, Senad Ćeman autori
Sloboda religije u islamskom pravu i sistemu ljudskih prava ujedinjenih nacija / Nedim Begović 2023 Nedim Begović autor
Knjige i prijevodi profesora Fakulteta islamskih nauka u izdanju Instituta Ibn Sina u Sarajevu
Naslovna Naziv knjige Autor Prijevod Godina izdanja
SUFIJSKI PUT SPOZNAJE
Ibn ‘al-Arabijeva metafizika imaginacije
Wiliam Chitick Prof. dr. Rešid Hafizović 2021
Islam u kulturnom identitetu Europe Prof. dr. Rešid Hafizović 2018
Spoznaja – prva vrijednost islamaPrilog spoznajnoj teoriji u islamu Prof. dr. Rešid Hafizović 2017
Kaligrafija i islamska kultura Annemarie Schimmel Prof. dr. Rešid Hafizović 2014
Suštinsko čitanje Ibn ‘Arabijeva Fususa kroz komentar Abdulaha Bošnjaka Prof. dr. Rešid Hafizović 2013
Orijentalna mudrost – Teozofija svjetlosti Shaykh Shihabuddin Suhrawardi Al-Maqtul Prof. dr. Rešid Hafizović 2011
Tumačenje dragulja poslaničke mudrosti IV Abdullah al-Bosnawi (Abdullah-efendija Bošnjak) Prof. dr. Rešid Hafizović 2011
Tumačenje dragulja poslaničke mudrosti III Abdullah al-Bosnawi (Abdullah-efendija Bošnjak) Prof. dr. Rešid Hafizović 2009
Tumačenje dragulja poslaničke mudrosti II Abdullah al-Bosnawi (Abdullah-efendija Bošnjak) Prof. dr. Rešid Hafizović 2009
Ibn Sina i vizionarsko kazivanje Henry Corbin Prof. dr. Rešid Hafizović 2009
Tumačenje dragulja poslaničke mudrosti I Abdullah al-Bosnawi (Abdullah-efendija Bošnjak) Prof. dr. Rešid Hafizović 2008
Muhammed – čovjek Božiji Seyyed Hossein Nasr Prof. dr. Rešid Hafizović 2007
Sufijski put ljubavi William C. Chittick Prof. dr. Rešid Hafizović 2005
Ljudsko lice u ogledalu sufijske literature
(bos/eng)
Prof. dr. Rešid Hafizović 2005
Živi sufizam Seyyed Hossein Nasr Prof. dr. Enes Karić
Edin Kukavica
2004
Svjetlosni čovjek u iranskom sufizmu Henry Corbin Prof. dr. Rešid Hafizović 2003
Islamska filozofija u Iranu : XVII i XVIII stoljeće Henry Corbin Prof. dr. Rešid Hafizović 2001
SADR AL-DĪN SHIRAZĪ I NJEGOVA TRANSCENDENTNA THEOZOFIJA Seyyed Hossein Nasr Prof. dr. Adnan Silajdžić 2001
Filozofija Mulla Sadraa Širazija Fazlur Rahman Prof. dr. Rešid Hafizović 2001
Knjige i prijevodi profesora Fakulteta islamskih nauka u izdanju Centra za napredne studije - CNS
Naslovna Naslov
originala
Naslov prijevoda Autor Godina Ime i prezime Opis
Tawhid: Its Implications for Thought and Life Tevhid: implikacije na mišljenje i život Ismail Radži al Faruqi 2008 Džemaludin Latić prevodilac
The West and the Muslim World: A Muslim Position Zapad i muslimanski svijet: Jedno muslimansko gledište Jochen Hippler (ed.) 2008 Aid Smajić prevodilac
Christians and Jews in the Ottoman Empire: The Functioning of a Plural Society Kršćani i Jevreji u Osmanskoj carevini – Funkcioniranje jednog pluralnog društva Benjamin Braude
Bernard Lewis
2009 Ahmet Alibašić (sa Mirzom Sarajkićem) prevodilac
Muslim Contributions to World Civilization Muslimanski doprinos svjetskoj civilizaciji Basheer Ahmed
Syed A. Ahsani
Dilnawaz A. Siddiqui
2010 Ahmet Alibašić
Aid Smajić (i Anisa Lojo-Bajrić
prevodilac
Er-Ru'je el-kevnijje el-hadarijje el-kur'anijje: el-muntalak el-esas li el-islah el-insani Univerzalna civilizacijska kur'anska vizija: temeljno ishodište za čovjekov preporod Abdulhamid Ahmed Ebu Sulejman 2010 Enes Karić prevodilac
Major Themes of the Qur'an Glavne teme Kur'ana Enes Karić 2011 Enes Karić prevodilac
Al-Maqasid ‘inde al-Imam al-Šatibi Ciljevi šerijata: eš-Šatibijeva teorija Enes Ljevaković 2011 Enes Ljevaković prevodilac
Yearbook of Muslims in Europe Muslimani u Evropi Jørgen S. Nielsen et al. 2011 Ahmet Alibašić (sa Azrom Mulović) prevodilac
Dimenzije sunneta
Seid Ismail Ali
Jusuf el-Karadavi
Muhammed Selama Gabari
2012 Zuhdija Hasanović izbor i prevodilac
Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approac Intencije šerijata kao filozofija islamskog prava: sistemski pristup Džasir Avde 2012 Nedim Begović prevodilac
Bošnjaci u Egiptu u vrijeme tursko-osmanske uprave / Jusuf Ramić 2012 Jusuf Ramić autor
Percepcije sunneta /
Zuhdija Hasanović 2012 Zuhdija Hasanović autor
Skandalon u oblačićima: kako koristiti strip u nastavi? /
Haris Cerić 2013 Haris Cerić autor
Politička geografija Hamida Dabashija / Samedin Kadić 2013 Samedin Kadić autor
Metodi istraživanja u islamskim naukama: kratak uvod / Fikret Karčić 2013 Fikret Karčić autor
Osnovi didaktike / Hašim Muminović 2013 Hašim Muminović autor
U potrazi za dubinama nebeskog plavetnila: (eseji o vjeri u XXI stoljeću) /
Enes Karić 2014 Enes Karić autor
Islamofobija: pojam, pojava, odgovor / Ahmet Alibašić
Muhamed Jusić
(priredili)
2014 Enes Karić prevodilac
Muslimani Balkana: ‘Istočno pitanje’ u XX. vijeku, drugo izdanje / Fazlur Rahman Prof. dr. Rešid Hafizović 2001 autor
Islamic Business Ethics Islamska poslovna etika Rafik Issa Beekun 2015 Aid Smajić prevodilac
Protokol (Defter) Gornjetuzlanske nahije 1873-1876. / Omer Nakičević 2015 Omer Nakičević prijevod i predgovor
Facilitating Freedom of Religion or Belief: A Deskbook Sloboda vjere ili uvjerenja: priručnik Tore Lindholm et.al. 2015 Nedim Begović (sa Azrom Mulović) prevodilac
The Other European Muslims: A Bosnian Experience / Fikret Karčić 2015 Fikret Karčić autor
The Essence of Islamic Civilization Suština islamske civilzacije Ismail Raji al Faruqi 2015 Ahmet Alibašić prevodilac
Musa i Hidr / Samedin Kadić 2016 Samedin Kadić autor
Tradicionalna Bosna: islamske teološke, filozofske i logičke studije / Enes Karić 2016 Enes Karić autor
Al-Shura: The Qur'anic Principle of Consultation Šura: kur'anski princip dogovaranja Ahmad al-Raysuni 2016 Džemaludin Latić prevodilac
Refleksije o kulturnim i društvenim fenomenima: odgoj, realnosti, tolerancija, islamofobija / Nusret Isanović 2016 Nusret Isanović autor
Safavidska umjetnost: sjajenje ideje perzijske metafizike / Nusret Isanović 2016 Nusret Isanović autor
Pravno-historijske studije / Fikret Karčić 2016 Fikret Karčić autor
Towards a Fiqh for Minorities Ka fikhu manjina: neka temeljna razmatranja Taha Džabir El-‘Alvani 2016 Nedim Begović prevodilac
Major Themes of the Qur'an Glavne teme Kur'ana, drugo izdanje Enes Karić 2016 Enes Karić prevodilac
U vrtlogu vremena (1927-2017) / Omer Nakičević 2017 Omer Nakičević autor
Kroz prizmu historije / Fikret Karčić 2017 Fikret Karčić autor
An Introduction to Islamic Finance Uvod u islamske finansije Muhammad Taqi Uslami 2017 Ahmet Alibašić (sa Amelom Kovačeviće) prevodilac
Al-Maqasid ‘inde al-Imam al-Šatibi Ciljevi šerijata: eš-Šatibijeva teorija, drugo izdanje Ahmed er-Rejsuni 2017 Enes Ljevaković prevodilac
Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approac Intencije šerijata kao filozofija islamskog prava: sistemski pristup, drugo izdanje Džasir Avde 2012 Nedim Begović prevodilac
Samovrednovanje odgojno-obrazovnog rada u bosanskohercegovačkim medresama / Dina Sijamhodžić-Nadarević 2017 Dina Sijamhodžić-Nadarević autorica
Religijska pedagogija: islamska perspektiva  hrestomatija / Dina Sijamhodžić-Nadarević 2017 Dina Sijamhodžić-Nadarević (prijevod sa Azrom  Mulović) autorica i prevoditeljka
Principles of Islamic Jurisprudence Principi islamske jurisprudencije Mohammad Hashim Kamali 2017 Nedim Begović prevodilac
Islam and Other Faiths Islam i druge vjere Ismail Raji al-Faruqi 2017 Džemaludin Latić prevodilac
Studije o dimenzijama sunneta / Zuhdija Hasanović 2018 Zuhdija Hasanović autor
Al-Maturidi and the Development of Sunni Theology in Samarqand El-Maturidi i razvoj sunijske teologije u Semerkandu Ulrich Rudolph 2018 Enes Karić prevodilac
Peace and the Limits of War: Transcending Classical Conception of Jihad Mir i granice rata: prevladavanje klasične percepcije džihada Louay M. Safi 2018 Enes Karić prevodilac
The Oxford History of Islam Oksfordska historija islama John L. Esposito 2018 Ahmet Alibašić (i dr.) prevodilac
Ǧazīra al-bannā’īn (li al-ṣiġār wa al-kibār): qiṣṣa taʿlīmiyya fī al-fikr al-ibdāʿiyy wa fī al-tarbiya al-ʿaqā’idiyya wa al-iǧtimāʿiyya al-siyāsiyya Ostrvo vrijednih neimara (za djecu i odrasle): poučna priča o kreativnom mišljenju i društveno-etičkom odgajanju u skladu s vjerovanjem Abdulhamid Ahmed Ebu Sulejmna 2018 Mehmed Kico prevodilac
Naḥw tafsīr mawḍū‘ī li suwar al-Qur’ān al-Karīm Tematski tefsir Kur’ana Muhammed el-Gazali 2018 Džemaludin Latić prevodilac
Rasprave o vjerskom diskursu, politici i obrazovanju: izbor tekstova Abdulhamid Ebu Sulejman 2018 Aid Smajić
Amrudin Hajrić (sa Munirom Mujićem)
izbor tekstova i prijevod
Treatise of Maqāsid al-Shariʿah Rasprava o ciljevima šerijata Muhammed et-Tahir ibn ʿAšur 2019 Nedim Begović prevodilac
Qur'anic Terminology: A Linguistic and Semantic Analysis Kur'anska terminologija: lingvistička i semantička analiza Balil Abd al-Karim 2019 Almir Fatić prevodilac
Šerijatski sudovi u Jugoslaviji 1918-1941 Shariʻa Courts in Yugoslavia 1918-1941 Fikret Karčić 2019 Fikret Karčić autor
Wholeness and Holiness in Education: An Islamic Perspective Cjelovitost i svetost u obrazovanju Zahra Al Zeera 2019 Dina Sijamhodžić-Nadarević prevoditeljica
Mali leksikon velikih tema / Samedin Kadić 2019 Samedin Kadić autor
Ijtihad and Renewal Idžtihad i obnova Said Shabbar 2019 Nedim Begović prevodilac
Authentication of Hadith: Redefining the Criteria Utvrđivanje autentičnosti hadisa: redefinisanje kriterija Israr Ahmad Khan 2019 Fadilj Maljoki prevodilac
God and Man in the Koran: Semantics of the Koranic Weltanschauung Bog i čovjek u Kur'anu: semantika kur'anskog Weltanschauung Toshihiko Izutsu 2019 Enes Karić prevodilac
Knowledge Triumphant: The Concept of Knowledge in Medieval Islam Trijumfalno znanje: koncept znanja u srednjovjekovnom islamu Franz Rosenthal 2020 Enes Karić prevodilac
A Brief Introduction to Qur'anic Exegesis Kratki uvod u tumačenje Kur'ana Ali Suleiman Ali 2020 Almir Fatić prevodilac
Gender and Equality in Muslim Family Law: Justice and Ethics in the Islamic Legal Tradition Spol i ravnopravnost u mislimanskom porodičnom pravu: pravda i etika u islamskoj pravnoj tradiciji Ziba Mir-Hosseini
Kari Vogt
Lena Larsen
Christian Moe
(urednici)
2020 Nedim Begović prevodilac
Reviving the Balance: The Authority of the Qur'an and the Status of the Sunnah Kako razumijevati sunnet: autoritet Kur'ana i status sunneta Taha Džabir el-Alvani 2020 Fadilj Maljoki prevodilac
Apostasy in Islam: A Historical & Scriptural Analysis Apostazija u islamu: historijska i tekstualna analiza Taha Džabir el-Alvani 2020 Fadilj Maljoki prevodilac
Public Policy: Beyond Traditional Jurisprudence: A Maqasid Approach Javna politika: između tradicionalne jurisprudencije i ciljeva islamskog prava Basma I. Abdelgafar 2020 Nedim Begović prevodilac
Epistemological Bias in the Psysical and Social Sciences Epistemološka pristrasnost u prirodnim i društvenim naukama Abdelwahab M. Elmessiri (ur.) 2020 Aid Smajić prevodilac
Ageless Qur'an Timeless Text: A Visual Study of Sura 17 Across 14 Countries & 19 Manuscripts Neprolazni Kur'an: svevremeni tekst: vizualna studije 17. kur'anske sure kroz četrnaest stoljeća i devetnaest rukopisa Muhammed Mustafa el-A'zami, 2020 Džemaludin Latić prevodilac
Uṣūl al-tarbiya al-islamiyya Načela islamske pedagogije Se'id Isma'il Ali 2021 Amrudin Hajrić prevodilac
Rethinking Islamic Education in Europe / Ahmet Alibašić (ur.) 2022 Ahmet Alibašić urednik
Freedom of Expression in Islam: Challenging Apostasy and Blasphemy Laws Sloboda izražavanja u islamu: osporavanje zakona o apostaziji i blasfemiji Muhammad Khalid Masud
Kari Vogt
Lena Larsen
Christian Moe
(urednici)
2022 Nedim Begović prevodilac
Arapsko proljeće, ulema i muslimanski intelektualci / Ahmet Alibašić 2022 Ahmet Alibašić autor
Načela dobre vladavine u islamskoj civilizaciji / Ahmet Alibašić 2022 Ahmet Alibašić autor
An Introduction to Islamic Law Uvod u islamsko pravo Wael B. Hallq 2022 Nedim Begović prevodilac
Knjige, prijevodi i poglavlja u knjigama profesora Fakulteta islamskih nauka u izdanju drugih izdavačkih kuća
Prof. dr. Rešid Hafizović

Prof. dr. Enes Karić

Prof. dr. Adnan Silajdžić 

1. Filozofijska teologija Abu al-Hasana al-Ašʻarija: teorija o božijim imenima i atributima, Bosanski kulturni centar, Sarajevo, 1999.
2. Studime për Sunetin dhe Hadithin, Logos-A, Skopje, 2021.
3. Muslimanët në kërkim të një identiteti, A.C.F.O.S. Books, Tirana, 2010.

Prof. dr. Almir Fatić

Prof. dr. Nedim Begović

Nedim Begović and Emir Kovačević, Law, State and Religion in Bosnia and Herzegovina (London and New York: Routledge, 2022.), 180 str.

Nedim Begović, Vjerska sloboda i muslimanske manjine u Evropi (Sarajevo: El-Kalem, 2015.), 390 str.

Nusret Isanović, Nedim Begović i Muhammed Jusić, Islamska vjeronauka za 3. razred srednjih škola (Sarajevo: El-Kalem, 2013.), 200 str.

Nedim Begović, Doprinos Mehmeda Alija Ćerimovića šerijatsko-pravnoj nauci u Bosni i Hercegovini (Sarajevo: El-Kalem, 2007.), 187 str.

Knjige (urednik ili kourednik)

Ahmet Alibašić, Mustafa Hasani, Senad Ćeman i Nedim Begović (ur.), Islamska pravna kultura u tranziciji: Eseji u čast Fikreta Karčića (Sarajevo: Centar za napredne studije, 2020.), 419 str.

Ahmed al-Dawoody, Nedim Begović, Zehra Alispahić, Mustafa Hasani, Senad Ćeman, Amir Mahić (ur.), Islamsko pravo i međunarodno humanitarno pravo (Sarajevo: Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu, 2020.), 91 str.

Ahmed al-Dawoody, Nedim Begović, Zehra Alispahić, Mustafa Hasani, Senad Ćeman, Amir Mahić (eds.), Islamic Law and International Human Rights Law (Sarajevo: Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu, 2020.), 96 str.

Nedim Begović (ur.), Vakufi u Bosni i Hercegovini (Sarajevo: Vakufska direkcija Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, 2015.), 294 str.

Nedim Begović (ur.), Vakufi u Bosni i Hercegovini (Sarajevo: Vakufska direkcija Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, 2013.), 212 str.

Prof. dr. Dina Sijamhodžić-Nadarević

Knjige i poglavlja u knjigama:

1. “Rethinking Madrasah Education in a Globalised World” (poglavlje Development of Madrasah Education in Bosnia and Herzegovina), Routledge, 2019.

2. “Samovrednovanje odgojno-obrazovnog rada u bosanskohercegovačkim medresama”, Sarajevo, CNS Sarajevo i ILUM Bužim, 2009.
3. “Evaluacija u sistemu osiguranja kvaliteta visokoškolskog obrazovanja“, El-Kalem, Sarajevo, 2013.

4. Ismail H. Amzat (urednik), “Supporting Modern Teaching in Islamic Schools Pedagogical Best Practice for Teachers” (poglavlje napisale Amina Isanović Hadžiomerović i Dina Sijamhodžić-Nadarević: Research-Based Reform of Madrasah Curriculum in Bosnia and Herzegovina and its Implications for Fostering Teachers’ Professional Development), Routledge,2021.

5. Delong-Bas, N. (urednica), The Oxford Encyclopaedia of Islam and Women, Oxford University Press, New York, SAD, 2013. (poglavlje „Education and Women: Contemporary Discourse“)

6. Bošnjačka ulema i islam u 20. stoljeću (prilozi) – (poglavlje Pedagoška misao i djelovanje Džemaludin-ef. Čauševića), El-Kalem, 2019, Sarajevo.

7. Zbornik radova sa znanstvenog skupa „Obrazovanje kadrova Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini – izazovi i perspektive“ ( Poglavlje Odgovor fakultetà Islamske zajednice u BiH na nove potrebe i zahtjeve u obrazovanju vjeroučiteljskog kadra), Sarajevo, 2016; Izdavač: Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini – Rijaset – Uprava za obrazovanje i nauku: El-Kalem

8. Tuhinul Islam and Leon Fulcher (editors). RESIDENTIAL CHILD AND YOUTH CARE IN A DEVELOPING WORLD – EUROPEAN PERSPECTIVES 2, The CYC-Net Press, 2017. (Poglavlje u knjizi napisali Mujo Slatina, Dina Sijamhodžić-Nadarević i Haris Cerić „Children and Young People without Parental Care in Bosnia and Herzegovina: At the Crossroads between Residential Care and De-institutionalisation“.)

9. Ednan Aslan (urednik) “Islamic Textbooks and Curricula in Europe”, Peter Lang – Internationaler Verlag der Wissenschaften, Frankfurt am Main 2011. (Poglavlje “The Structure of Islamic Educational Institutions in Bosnia and Herzegovina and Curriculum Development” (Struktura islamskih obrazovnih institucija u Bosni i Hercegovini i razvoj kurikuluma).

Dr. Kenan Čemo
Naslovna Naslov
originala
Naslov prijevoda Autor Godina Ime i prezime Opis Izdavač
Rječnik sufijsko-tarikatskih izraza Kenan Čemo 2022 autor Bookline
Božija Lijepa Imena sa komentarom i dovama Samir Beglerović i Kenan Čemo 2022 autor FIN
Zbirka hikaja tarikatskih prvaka Samir Beglerović i Kenan Čemo 2004 autor Libris
Gradacija bitka Abdullah Bošnjak 2003 Samir Beglerović i Kenan Čemo prevodilac Libris
Biserne niske mudrosti: inspiracija iz svijeta čiste duhovnosti Ebu Hamid el-Gazali 2003 Samir Beglerović i Kenan Čemo prevodilac Libris
Oživljavanje vjerskih znanosti (9 tomova) Ebu Hamid el-Gazali 2004-2008 Zuhdija Hasanović, Sead Seljubac, Zahid Mujkanović, Samir Beglerović, Kenan Čemo, Amrudin Hajrić (samo u 2. tomu), Kenan Musić (samo u 7. tomu) prevodilac Bookline
Tájne dove Hasan Mekki el-Huvejlidi 2008 Kenan Čemo prevodilac Libris
Mistična astrologija prema Ibn Arebiju Titus Burckhardt 2003 Kenan Čemo prevodilac Libris
Tumač čežnji sa komentarom Muhjiddin Ibn Arebi 2022 Samir Beglerović i Kenan Čemo prevodilac Bookline
Prof. dr. Amira Trnka-Uzunović
Naslovna Naslov
originala
Naslov prijevoda Autor Godina Ime i prezime Opis Izdavač
Arapski jezik u Bosni i Hercegovini Hana Younis (urednica) 2021 Amira Trnka-Uzunović autor poglavlja
Arapski jezik u
nastavi u Bosni i
Hercegovini od 1945. do 1992.
Kulturni
centar „Kralj
Fahd“
Prof. dr. Zehra Alispahić

Objavljena poglavlja u knjigama drugih izdavača

Zehra Alispahić, „Naučni i pedagoški rad profesora Mesuda Hafizovića (1947-2001)” u: Zbornik radova sa Naučne konferencije „Alimi Srebrenice i njihova uloga u duhovnom i društvenom životu Bošnjaka”, ur. Šefko Sulejmanović i Emir Šečić (Tuzla/Srebrenica: Institut za društvena i religijska istraživanja i Medžlis Islamske zajednice Srebrenica, 2022.) str. 213-237.
Zehra Alispahić, „Ebu Hanife – Fragmenti iz životopisa”, u: Zbornik radova sa konferencije „Imam Ebu Hanife”, ur. Elvir Duranović i Sumeja Ljavaković-Subašić, (Sarajevo: Institut za islamsku tradiciju Bošnjaka, 2022.) str. 19-29.

Zehra Alispahić, „Izučavanje arapskog jezika i islamskih znanosti u odgojno–obrazovnom sistemu osmanske uprave – iskustvo Bosne i Hercegovine”, u: Arapski jezik u posredovanju među kulturama Istoka i Zapada – Zbornik radova sa prvog simpozija povodom Međunarodnog dana arapskog jezika, ur. Ekrem Tucaković (Sarajevo: Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini, Uprava za obrazovanje i nauku, IC Rijaseta Islamske zajednice u BiH El-Kalem, 2021.) str. 73-84.

Zehra Alispahić, “Pravo na mir i pokretanje rata u islamskom pravu“, u: Islamsko pravo i međunarodno humanitarno pravo: Zbornik radova, ur. Zuhdija Hasanović (Sarajevo: Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu, 2020.) str. 41-51.

Zehra Alispahić, „Right to Peace and to Initiate a War in Islamic law “, in Islamic Law and International Humanitarian Law, ed. Zuhdija Hasanović (Sarajevo: University of Sarajevo – Faculty of Islamic Studies, 2020), str. 42-52.

Zehra Alispahić, „Mjera je vjera“, u: Vesatijja – Suvremena islamska apologetika, ur. Muhamed Jusić, (Sarajevo: Centar za dijalog Vesatijja, Islamske informativne novine Preporod, 2018.) str. 123-126.
Zehra Alispahić, „Gazi Husrev Beg Madrasa – Vorlaufer einer Hochschulbildung in Europa – Islamische kultur“, u Islamstunde Die Anderenrespektirien 8 (udžbenik vjeronauke za 8. razred na njemačkom jeziku, Beč, Republika Austrija, 2017.) 11.

Đermana Šeta, Zehra Alispahić, Emir Kovačević, Ekrem Tucaković, Nihad Mehmedović, Mensur Karadža, Nedim Begović „Bosnia and Herzegovina”, in: European Islamophobia Report 2015, eds. Enes Bayrakli, Farid Hafez, (Istanbul, Washington, Cairo: SETA-Foundation for Political, Ekonomic and Social Research, 2016.) 71-92.

Zehra Alispahić, Poglavlje „Goraždanski muftiluk“, u: Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini – Monografija, ur. Dževad Hodžić, (Sarajevo: Udruženje ilmijje Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, 2013.) str. 140-173.

Zehra Alispahić, „Naš diskurs o ženi“, u Islamski diskurs u Bosni i Hercegovini: Zbornik radova naučnog skupa „Islamski diskurs u/za BiH: stanje, perspektive i prioriteti“, ur. Mehmedalija Hadžić, (Sarajevo: Fakultet islamskih nauka u Sarajevu, Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini, Institut za proučavanje tradicije Bošnjaka, Centar za napredne studije, 2011.) str. 77-96.

Zehra Alispahić, „Egipat, Eritreja, komori, Libija, Maroko, Mauritanija, Tanzanija, Tunis, Zapadna Sahara, Centralna Afrika-manjine, Zapadna Afrika-manjine, Portugal i Španija“, u: Atlasa islamskoga svijeta, ur. Dževad Hodžić, (Sarajevo: Udruženje ilmijje Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, 2004.) str. 78-88., 88-94., 192-189., 217-226., 247-257., 258-265., 388-396., 397-406., 454-457., 487-490., 505-507., 708-709., 710-714.

Mr. Mirzeta Brkić
Naslovna Naslov
originala
Naslov prijevoda Autor Godina Ime i prezime Opis Izdavač
OD INDIVIDUALNE DO INSTITUCIONALNE ODGOVORNOSTI Amela Dautbegović, Mirna Marković, Emina Dedić-Bukvić, Mirzeta Brkić, Ahmed Čolić i Aid Smajić 2023 autor E-knjige Univerziteta u Sarajevu – Filozofskog fakulteta

 

https://ebooks.ff.
unsa.ba/
index.php
/ebooks_ffunsa/
catalog/
book/71

STRUČNE SLUŽBE:

Studentska služba
Biblioteka

KONTAKT:

Fax: + 387 33 251 044
Tel: + 387 33 251 011
       + 387 33 251 000
Mail: sekretar@fin.unsa.ba

© Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu, Ćemerlina 54, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina | Telefon: + 387 33 232 982 | Fax: + 387 33 251 044