Select Page

 

Sistem osiguranja i upravljanja kvalitetom na

Univerzitetu u Sarajevu – Fakultetu islamskih nauka

 1. Organizacija sistema osiguranja i upravljanja kvalitetom

Organizaciju sistema osiguranja i upravljanja kvalitetom na Fakultetu, shodno članu 6. Pravilnika o sistemu osiguranja i upravljanja kvalitetom na Univerzitetu u Sarajevu (2019.), odn. članu 41. Pravila Fakulteta (2021.) i članovima 5., 6., 14., 42.-44. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu (2021.), čine:

 – Prodekan za kvalitet,

– Odbor za osiguranje kvaliteta,

– Ured za osiguranje kvaliteta i

– Stručna i savjetodavna tijela nadležna za osiguranje kvaliteta u pojedinim područjima.

Organizacija sistema osiguranja i upravljanja kvalitetom na Fakultetu sastavni je dio integriranog sistema osiguranja i upravljanja kvalitetom na Univerzitetu (grafikon 1.)

Grafikon 1. Organizacija sistema osiguranja i upravljanja kvalitetom na Univerzitetu i Fakultetu.

 

2.Nadležnosti prodekana za kvalitet

Nadležnosti prodekana za kvalitet, shodno članu 41. Pravila Fakulteta i članu 6. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Fakultetu, su:

 

 1. koordinira rad Odbora za osiguranje kvaliteta Fakulteta sa Odborom za upravljanje kvalitetom Univerziteta,
 2. rukovodi radom Odbora za osiguranje kvaliteta Fakulteta,
 3. rukovodi aktivnostima na planu upravljanja kvalitetom svih segmenata rada na Fakultetu, u skladu s relevatnim propisima Univerziteta o osiguranju kvaliteta,
 4. organizira seminare i edukaciju na polju upravljanja kvalitetom za članove Odbora za osiguranje kvaliteta Fakulteta, odn. na planu unapređenja kvaliteta za osoblje Fakulteta,
 5. prati propise iz domena upravljanja kvalitetom i predlaže dinamiku i način njihove implementacije na Fakultetu,
 6. učestvuje u radu Redakcije izdanja Fakulteta,
 7. učestvuje u izradi izvještaja o radu Fakulteta u dijelu koji se tiče upravljanja kvalitetom,
 8. sarađuje sa prorektorom za kvalitet Univerziteta i
 9. obavlja i druge poslove po nalogu dekana.

Poslove prodekana za kvalitet, shodno Odluci Vijeća Fakulteta o izboru i imenovanju prodekana na mandatni period od 2023. do 2027. (br. 03-03-6-554/23 od 7. 6. 2023.), obavlja prof. dr. Nedim Begović.

 

3. Nadležnosti Odbora za osiguranje kvaliteta

Nadležnosti Odbora za osiguranje kvaliteta Fakulteta, shodno članu 6. Pravilnika o sistemu osiguranja i upravljanja kvalitetom na Univerzitetu u Sarajevu i članu 6. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu, su:

 

 1. organiziranje organiziranje i realiziranje procesa osiguranja kvaliteta na Fakultetu,
 2. saradnja sa Odborom za upravljanje kvalitetom na Univerzitetu,
 3. podnošenje izvještaja o svom radu jednom godišnje Odboru za upravljanje kvalitetom na Univerzitetu,
 4. predlaganje projekata iz oblasti osiguranja kvalitete,
 5. utvrđivanja karakterističnih indikatora kvalitete i organiziranje njihovog sistematskog praćenja,analiziranje prikupljenih informacija o kvaliteti rada Fakulteta od svih interesnih grupa (studenti, alumni, nastavno i nenastavno osoblje, poslodavci) te predlaganje mjera i aktivnosti na planu poboljšanja kvalitete radnih procesa,
 6. analiziranje informacija dobijenih provođenjem studentske evaluacije rada akademskog osoblja i uspješnosti realizacije studijskih programa,
 7. istraživanje uzroka nekvalitetnog, neefikasnog i predugog trajanja studiranja i
 8. obavlja i druge poslove vezane za osiguranje kvaliteta po nalogu dekana i prodekana za kvalitet.

 

4. Sastav Odbora za osiguranje kvaliteta

Sastav Odbora za osiguranje kvaliteta, shodno Odluci Vijeća Fakulteta o imenovanju komisija (br. 03-03-10. red. sjed. – 1081/23 od 1. 11. 2023.) i Odluci Upravnog odbora Udruženja studenata Fakulteta od 6. 11. 2023., čine:

 1. Prof. dr. Nedim Begović, predsjednik, prodekan za kvalitet;
 2. Prof. dr. Ahmet Alibašić, prodekan za nastavu, predstavnik nastavnog osoblja;
 3. Prof. dr. Dina Sijamhodžić-Nadarević, predstavnik nastavnog osoblja;
 4. Mujesira Zimić-Gljiva, predstavnik nenastavnog osoblja;
 5. Zejd Špiodić, predstavnik studenata I ciklusa studija i
 6. Mubina Suljić-Solo, predstavnik studenata II ciklusa studija.

 

5. Poslovi Ureda za osiguranje kvaliteta

Ured za osiguranje kvaliteta, shodno članu 5. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu, djeluje kao podorganizaciona jedinica u okviru Zajedničke službe Fakulteta. U uredu je predviđen angažman jednog stručnog saradnika čiji djelokrug poslova, shodno članu 44. spomenutog Pravilnika obuhvata:

 1. pruža administrativnu podršku prodekanu za kvalitet u implementaciji aktivnosti koje se provode u okviru sistema upravljanja kvalitetom na Fakultetu,
 2. pruža stručnu i administrativnu podršku Odboru za osiguranje kvaliteta u organiziranju, koordiniranju i realizaciji procesa osiguranja kvaliteta,
 3. pruža podršku Odboru za osiguranje kvaliteta u pripremi godišnjeg izvještaja o radu koji se podnosi Odboru za upravljanje kvalitetom Univerziteta,
 4. ažurira podatke o ljudskim resursima Fakulteta u informacionom sistemu Univerziteta,
 5. prikuplja i obrađuje informacije o kvaliteti rada Fakulteta na osnovu usvojene dokumentacije sistema i smjernica Odbora za osiguranje kvaliteta i prodekana za kvalitet,
 6. pruža logističku i administrativnu podršku procesu studentske evaluacije rada akademskog osoblja i uspješnosti realizacije studijskih programa, obrađuje podatke dobivene kroz evaluaciju i podnosi ih Odboru za osiguranje kvaliteta na analizu,
 7. prikuplja i obrađuje podatke radi analize prolaznosti studenata, uspješnosti studiranja i identifikacije uzroka nekvalitetnog i neefikasnog nastavnog procesa,
 8. obrađuje podatke prikupljene radi analize uspješnosti naučnoistraživačkog rada,
 9. piše izvještaje za internet stranicu Fakulteta o aktivnostima koje se realiziraju u okviru sistema upravljanja i osiguranja kvalitetom na Fakultetu,
 10. sarađuje sa Službom za osiguranje kvaliteta Univerziteta,
 11. obavlja i druge poslove vezane za upravljanje kvalitetom i osiguranje kvaliteta po nalogu dekana, prodekana za kvalitet i Odbora za osiguranje kvaliteta i
 12. prema potrebama obavlja dio poslova iz djelokruga rada Studentske službe po nalogu dekana.

Trenutno poslove Ureda za osiguranje kvaliteta obavljaju zaposlenice Studentske službe Fakulteta:

Firdevsa Jelovac, šef Studentske službe

Mujesira Zimić-Gljiva, stručni saradnik u Studentskoj službi