Select Page

Annotated Legal Documents on Islam in Europe: Slovenia

KNJIGA NEDŽADA GRABUSA IZ SERIJE:  Annotated Legal Documents on Islam in Europe, Volume: 21 – Annotated Legal Documents on Islam in Europe: Slovenia i izdanju BRILLA

Nedžad Grabus, Annotated Legal Documents on Islam in Europe: Slovenia (Brill, 08 Apr 2021), 163 str.

Tokom 2021. godine u izdanju renomirane izdavačke kuće Brill publicirana je knjiga Annotated Legal Documents on Islam in Europe: Slovenia – Anotirani pravni dokumenti o islamu u Evropi: Slovenija. Knjiga se sastoji se od zbirke pravnih dokumenata koji se tiču statusa islama i muslimana u Sloveniji. Pravni tekstovi su objavljeni na originalnom slovenačkom jeziku, dok su napomene i prateći materijal na engleskom jeziku. Pod pravnim dokumentima podrazumevaju se tekstovi zakona, uključujući relevantne podzakonske akte, kao i značajne sudske odluke. Svakom zakonskom tekstu prethodi uvod koji opisuje historijske, političke i pravne okolnosti njegovog usvajanja, kao i kratak pasus koji rezimira njegov sadržaj. Fokus zbirke je na vjerskim dimenzijama prisustva muslimana u Evropi, odnosno na pristupu pojedinaca da praktikuju svoje vjerske obaveze i na sposobnosti da organiziraju i manifestiraju svoj vjerski život.

Prof. dr. Nedžad Grabus je redovni profesor na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu Na Univerzitetu u Ljubljani i gostujući je profesor i član uredništva časopisa “Unity and Dialogue”. Više od petnaest godina obavljao je funkciju muftije Mešihata Islamske zajednice u Republici Sloveniji.

(link: https://brill.com/display/title/26852?language=en)

STRUČNE SLUŽBE:

Studentska služba
Biblioteka

KONTAKT:

Fax: + 387 33 251 044
Tel: + 387 33 251 011
       + 387 33 251 000
Mail: sekretar@fin.unsa.ba

© Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu, Ćemerlina 54, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina | Telefon: + 387 33 232 982 | Fax: + 387 33 251 044