Select Page

Prvi ciklus

Islamska teologijaNastavni plan i program 2018

Islamska vjeronaukaNastavni plan i program 2018

Program za imameNastavni plan i program 2018

Drugi ciklus

Master za imameNPP 2018

Međureligijski studij i izgradnja miraNPP 2018

Treći ciklus

Vijeće doktorskog studija

Članovi Vijeća:

Prof. dr. Adnan Silajdžić (predsjednik Vijeća)
Prof. dr. Rešid Hafizović
Prof. dr Enes Karić
Prof. dr. Mehmed Kico
Prof. dr. Džemal Latić
Prof. dr. Zuhdija Hasanović
Prof. dr. Mustafa Hasani
Prof. dr. Ahmet Alibašić

Kontakt:

Prof. dr. Samir Beglerović (sekretar Vijeća)
Kontakt telefon/ fax: +387 33 251 029
E-mail adresa: doktorski.studij@fin.unsa.ba

Vijeće doktorskoga studija održava sjednice orijentirajući se prikupljenim materijalom za razmatranje.

Doktorski studij

Vijeće doktorskoga studija formirano je i otpočelo sa radom u akademskoj 2015./2016. godini. Doktorski studij izvodi se iz islamskih nauka: akaid, tefsir, hadis, fikh, islamska filozofija, islamska kultura i civilizacija, te religijska pedagogija. Studij traje tri godine, šest semestara, a vrednuje se sa 180 ECTS.

Prva dva semestra su opće naravi, a u trećemu semestru doktorandi biraju užu oblast iz koje namjeravaju prijaviti temu doktorskoga rada. U prvome i drugome semestru doktorandi slušaju zajedničke obavezne predmete i polažu ispite. Treći i četvrti semestar planirani su za slušanje nastave iz, ukupno, tri izborna predmeta, zatm polaganje ispita, te objavljivanje četiri znanstvena rada, odnosno dva rada i učestvovanje na dvije znanstvene konferencije.

U četvrtome semestru doktorandi brane sinopsis teme, te prijavljuju temu doktorskoga rada.

Izborne predmete, kandidat odabire u dogovoru sa svojim mentorom, koji mu se dodjeljuje u trećemu semestru doktorskoga studija, nakon doktorandovoga prijedloga.

Po uspješnome okončanju studija, kandidat stječe zvanje „doktora islamskih nauka“, sa navođenjem uže znanstvene oblasti u kojoj je radio doktorsku tezu.

O izvođenju nastave brine se Vijeće doktorskoga studija, koje odgovora Vijeću Fakulteta.

Prijavne forme

 • Obrazac molbe studenata trećega semestra za odabir oblasti i mentora
  Obrazac molbe za odabir oblasti i mentora (LINK)
 • Prijavni materijal Vijeću doktorskog studija
  – Sinopsis predlozene doktorske disertacije (LINK)
  – Obrazac životopisa kandidata koji prijavljuju sinopsis za odbranu (LINK)
  – Molba za pokretanje procedure odbrane Sinopsisa doktorskog rada (LINK)
 • Materijali za nastavnike i mentore
  – Obrazac Godišnjega rasporeda studenta 13. i 14. semestra (LINK)
  – Obrazac Izvještaja o održanoj nastavi (LINK)
  – Obrazac Izvještaja Komisije sa odbrane sinopsisa (LINK)
  – Obavijest o završetku doktorskog rada (U FAZI IZRADE!)
 • Posebni dokumenti
  – Propozicije konačne verzije doktorskoga rada (U FAZI IZRADE!)
  – Obrazac prve dvije stranice doktorskoga rada (U FAZI IZRADE!)

STRUČNE SLUŽBE:

Studentska služba
Biblioteka

KONTAKT:

Fax: + 387 33 251 044
Tel: + 387 33 251 011
       + 387 33 251 000
Mail: sekretar@fin.unsa.ba

© Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu, Ćemerlina 54, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina | Telefon: + 387 33 232 982 | Fax: + 387 33 251 044