Dokumenti i obrasci

 

Sva potrebna dokumentacija i njene forme moraju biti navedene u tekstu konkursa za razmjenu. U okviru Erasmus+ programa najčešće potrebna dokumentacija za nastavno osoblje je:

 

 1. NOMINACIJSKO PISMO
 • dokument kojim se daje podrška osoblju da učestvuje u razmjeni i prijavi se na dati konkurs.
 • Ovaj dokument uvijek izdaje (pod)organizaciona jedinica Univerziteta u Sarajevu (fakultet/akademija/institut/centar) čiji je formular kreirala Služba za međunarodnu saradnju.
 • Ovo pismo priprema kandidat, elektronski ispunjava sa potrebnim stavkama te šalje na potpis i pečat dekanu/direktoru.
 • Formular mora biti na oficijelnom memorandumu (pod)organizacione jedinice.
 • Formular je automatski izrađen na engleskom jeziku, te svaki dodatni unos treba biti na tom jeziku.

 

 1. ERASMUS+ UGOVOR O MOBILNOSTI
 • dokument koji sadrži aktivnosti koje će kandidat obavljati prilikom posjete visokoobrazovnoj instituciji u programskoj zemlji (predavanje, staff week, obuka, sastanci, istraživanje i ostalo).
 • Ugovor o mobilnosti treba biti na dostupnom Erasmus+ formularu (nijedna druga verzija neće biti priznata), osigurati da ima potpis kandidata, potpis i pečat odgovorne osobe sa članice Univerziteta (dekana/direktora).
 • Formular je automatski izrađen na engleskom jeziku, te svaki dodatni unos treba biti na tom jeziku.
  1. Ugovor o mobilnosti akademskog osoblja (teaching)
 • treba da sadrži predložene aktivnosti koje bi obavljao, odnosno predavanja koja bi držao za studente na inostranoj instituciji.
 • Cilj je da kandidat obavi 8 sati predavanja u toku jedne radne sedmice što je nekad teško postići, tako da ugovori o mobilnosti za predavanje nude i opciju 4+4, odnosno 4 sata predavanja i 4 sata sastanaka i prisustvovanja određenim radionicama, seminarima i drugim aktivnostima za akademsko osoblje.
  1. Ugovor o mobilnosti za nenastavno osoblje (training)
 • je uglavnom automatski određeno održavanjem radionica ili seminara, kao npr. sedmice obuke osoblja (staff week) iz određene oblasti (npr. internacionalizacija).
 • U tom slučaju aktivnosti su određene agendom te radionice.
 • Međutim, moguće je da osoblje dolazi individualno, dakle ne na već postojeću radionicu i definisan program. Tada, prije dolaska i prije prihvatanja potrebno je definisati i provjeriti da li ova mobilnost može biti implementirana i šta će raditi.

 

 1. POZIVNO PISMO, PISMO PODRŠKE
 • podrazumijeva podršku od visokoobrazovne institucije u programskoj zemlji kojom se pokazuje interes da se ugosti osoblje sa Univerziteta u Sarajevu.
 • Ukoliko nije striktno naglašeno da mora biti pozivno pismo, kao dokaz se može uzeti i email prepiska. Dokument, odnosno prepiska treba biti na engleskom jeziku.
 1. CV (EUROPASS FORMAT) – biografija o osoblju sa publikacijama
 2. SKEN PASOŠA

 

 • Potrebno je dostaviti skeniranu stranicu na kojoj se nalaze podaci o kandidatu. Vodite računa da je u pitanju biometrijski pasoš ili stari pasoš sa validnom Schengen vizom. Također je bitno naglasiti da se provjeri datum isteka pasoša, kako ne bi bilo problema prilikom prijavljivanja, odnosno prilikom putovanja.

 

Napomena 1:

Potpisnik dokumenata i za akademsko i za nenastavno osoblje je dekan.

 

U prilogu:

© Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu, Ćemerlina 54, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina | Telefon: + 387 33 232 982 | Fax: + 387 33 251 044