Select Page

Dokumenti i obrasci

Sva potrebna dokumentacija i njene forme moraju biti navedene u tekstu konkursa za razmjenu, zbog čega je važno detaljno proći kroz upute konkursa.

Koristan link:  https://international.unsa.ba/koji-su-potrebni-dokumenti-za-prijavu-na-mobilnost/.

U okviru Erasmus+ programa najčešće potrebna dokumentacija za nastavno osoblje je:

 1. Nominacijsko pismo
 • Dokument kojim se daje podrška osoblju da učestvuje u razmjeni i prijavi se na dati konkurs.
 • Ovaj dokument uvijek izdaje (pod)organizaciona jedinica Univerziteta u Sarajevu (fakultet/akademija/institut/centar) čiji je formular kreirala Služba za međunarodnu saradnju.
 • Ovo pismo priprema kandidat, elektronski ispunjava sa potrebnim stavkama te šalje na potpis i pečat dekanu/direktoru.
 • Formular mora biti na oficijelnom memorandumu (pod)organizacione jedinice.
 • Formular je automatski izrađen na engleskom jeziku, te svaki dodatni unos treba biti na tom jeziku.
 1. Erasmus+ ugovor o mobilnosti
 • Dokument koji sadrži aktivnosti koje će kandidat obavljati prilikom posjete visokoobrazovnoj instituciji u programskoj zemlji (predavanje, staff week, obuka, sastanci, istraživanje i ostalo).
 • Ugovor o mobilnosti treba biti na dostupnom Erasmus+ formularu (nijedna druga verzija neće biti priznata), osigurati da ima potpis kandidata, potpis i pečat odgovorne osobe sa članice Univerziteta (dekana/direktora).
 • Formular je automatski izrađen na engleskom jeziku, te svaki dodatni unos treba biti na tom jeziku.

a. Ugovor o mobilnosti akademskog osoblja (teaching)

 • Treba da sadrži predložene aktivnosti koje bi obavljao, odnosno predavanja koja bi držao za studente na inostranoj instituciji.
 • Cilj je da kandidat obavi 8 sati predavanja u toku jedne radne sedmice, što je nekad teško postići, tako da ugovori o mobilnosti za predavanje nude i opciju 4+4, odnosno 4 sata predavanja i 4 sata sastanaka i prisustvovanja određenim radionicama, seminarima i drugim aktivnostima za akademsko osoblje.

b. Ugovor o mobilnosti za nenastavno osoblje (training)

 • To je, uglavnom, automatski određeno održavanjem radionica ili seminara, kao npr. sedmice obuke osoblja (staff week) iz određene oblasti (npr. internacionalizacija).
 • U tom slučaju aktivnosti su određene agendom te radionice.
 • Međutim, moguće je da osoblje dolazi individualno, dakle ne na već postojeću radionicu i definisan program. Tada, prije dolaska i prije prihvatanja potrebno je definisati i provjeriti da li ova mobilnost može biti implementirana i šta će raditi.
 1. Pozivno pismo, pismo podrške
 • Podrazumijeva podršku od visokoobrazovne institucije u programskoj zemlji kojom se pokazuje interes da se ugosti osoblje sa Univerziteta u Sarajevu.
 • Ukoliko nije striktno naglašeno da mora biti pozivno pismo, kao dokaz se može uzeti i e- mail prepiska.
 • Dokument, odnosno prepiska treba biti na engleskom jeziku.
 1. CV (Europass format)
 • Biografija o osoblju sa publikacijama.
 1. Sken pasoša
 • Potrebno je dostaviti skeniranu stranicu na kojoj se nalaze podaci o kandidatu.
 • Vodite računa da je u pitanju biometrijski pasoš ili stari pasoš sa validnom Schengen vizom.
 • Također je bitno naglasiti da se provjeri datum isteka pasoša, kako ne bi bilo problema prilikom prijavljivanja, odnosno prilikom putovanja.

Napomena 1:

Potpisnik dokumenata i za akademsko i za nenastavno osoblje je dekan.

U prilogu:

STRUČNE SLUŽBE:

Studentska služba
Biblioteka

KONTAKT:

Fax: + 387 33 251 044
Tel: + 387 33 251 011
       + 387 33 251 000
Mail: sekretar@fin.unsa.ba

© Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu, Ćemerlina 54, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina | Telefon: + 387 33 232 982 | Fax: + 387 33 251 044