Select Page

Prodekani

Dekanu u radu izravno pomažu prodekani. Broj prodekana i njihove obaveze određuju se Pravilnikom o radu Nastavno-naučnog vijeća i dekana.
Ako je dekan odsutan ili spriječan u obavljanju svoje službe, u svemu ga zamjenjuje i ima iste ovlasti prodekan stariji po službi.
Dekan može, s pristankom Nastavno-naučnog vijeća, povjeriti prodekanima dio redovnih poslova iz svog djelokruga.

Prof. dr. Ahmet Alibašić
Prof. dr. Ahmet Alibašić

prodekan za nastavu

Bio-bibliografija
+ 387 33 251 025
ahmet.alibasic@fin.unsa.ba

Prof. dr. Mustafa Hasani
Prof. dr. Mustafa Hasani

prodekan za finansije

+ 387 33 251 026
mustafa.hasani@fin.unsa.ba

Prof. dr. Aid Smajić
Prof. dr. Aid Smajić

prodekan za međunarodnu saradnju

+387 33 251 038
aid.smajic@fin.unsa.ba

Prof. dr. Zehra Alispahić
Prof. dr. Zehra Alispahić

koordinator za NIR

+387 33 232 982
zehra.alispahic@fin.unsa.ba

Prof. dr. Nedim Begović
Prof. dr. Nedim Begović

Prodekan za kvalitet

+387 (0)33 251 032

© Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu, Ćemerlina 54, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina | Telefon: + 387 33 232 982 | Fax: + 387 33 251 044