Select Page

Uvjeti za prijavu

Uvjeti prijave za osoblje:

  • Biti zaposlenik na Univerzitetu u Sarajevu u tekućoj godini – ne vanjski saradnik, jer vanjski saradnici koji su angažirani temeljem obligacionih ugovora na Univerzitetu u Sarajevu i njegovim (pod)organizacionim jedinicama ne ispunjavaju uslove za mobilnost/finansijsku pomoć u svrhu boravka na inostranoj visokoškolskoj ustanovi (član 19. Pravilnika o mobilnosti Univerziteta u Sarajevu).
  • Mora postojati međuinstitucijski sporazum između Univerziteta u Sarajevu (u našem slučaju Fakulteta islamskih nauka) i (preferiranog) univerziteta u inostranstvu.
  • Trajanje vaše mobilnosti treba da bude: 7-60 dana.

Ova kategorija razmjene se dijeli u dvije grupe:

  • Akademsko osoblje
  • Nenastavno (administrativno) osoblje

STRUČNE SLUŽBE:

Studentska služba
Biblioteka

KONTAKT:

Fax: + 387 33 251 044
Tel: + 387 33 251 011
       + 387 33 251 000
Mail: sekretar@fin.unsa.ba

© Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu, Ćemerlina 54, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina | Telefon: + 387 33 232 982 | Fax: + 387 33 251 044