Uvjeti za prijavu

Uvjeti prijave za osoblje:

  • biti zaposlenik na Univerzitetu u Sarajevu u tekućoj godini – ne vanjski saradnik, jer vanjski saradnici koji su angažirani temeljem obligacionih ugovora na Univerzitetu u Sarajevu i njegovim (pod)organizacionim jedinicama ne ispunjavaju uslove za mobilnost/finansijsku pomoć u svrhu boravka na inostranoj visokoškolskoj ustanovi (član 19. Pravilnika o mobilnosti Univerziteta u Sarajevu).
  • mora postojati međuinstitucijski sporazum između Univerziteta u Sarajevu i (preferiranog) univerziteta u inostranstvu
  • trajanje vaše mobilnosti treba da bude: 7-60 dana

Ova kategorija razmjene se dijeli u dvije grupe:

  1. Akademsko osoblje
  2. Nenastavno (administrativno) osoblje

© Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu, Ćemerlina 54, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina | Telefon: + 387 33 232 982 | Fax: + 387 33 251 044