Select Page

Dekan

Dekan predstavlja i rukovodi Fakultetom prema odredbama Pravila Fakulteta, prema odlukama Nastavno-naučnog vijeća i odlukama Rijaseta islamske zajednice. Dekan u granicama svojih ovlaštenja može ovlastiti prodekane i druga lica da zastupaju Fakultet u određenim poslovima. Sadržaj i opseg punomoći određuje dekan. Dekan može imenovati stalnu i privremenu komisiju za obavljanje poslova iz svoga djelokruga.

Dekan može, s pristankom Nastavno-naučnog vijeća, povjeriti prodekanima dio redovnih poslova iz svog djelokruga.

Prof. dr. Zuhdija Hasanović
Prof. dr. Zuhdija Hasanović

dekan fakulteta

STRUČNE SLUŽBE:

Studentska služba
Biblioteka

KONTAKT:

Fax: + 387 33 251 044
Tel: + 387 33 251 011
       + 387 33 251 000
Mail: sekretar@fin.unsa.ba

© Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu, Ćemerlina 54, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina | Telefon: + 387 33 232 982 | Fax: + 387 33 251 044