Select Page

LAW, STATE AND RELIGION IN BOSNIA AND HERZEGOVINA

Opis sadržaja knjige

Ova knjiga dolazi u pravo vrijeme, kada je Bosna i Hercegovina ponovo u fokusu međunarodne pažnje, a analize koje sadrži mogu pomoći u razumijevanju kompleksnih političkih i pravnih prilika u kojima se danas nalazimo. U postojećoj literaturi o odnosima države i religije u postkomunističkim zemljama Istočne Evrope, veoma malo ili nimalo pažnje posvećeno je razvojima na ovom planu koji su se dogodili u Bosni i Hercegovini u periodu od početka 1990-ih. Dvije pionirske publikacije o religiji i pravu u postkomunističkoj Evropi, koje su uredili S. Ferrari i W. Cole Durham, Jr. (2004.), pripremljene su prije nego što je novo zakonodavstvo o religijama stupilo na snagu u Bosni i Hercegovini. Čak i kasnije objavljene naučne publikacije o pravu i religiji u evropskim državama (npr. G. Simonsa i D. Westerlunda, W. Colea Durhama, Jr. i Bretta G. Scharffsa, J. Tempermana, N. Doea i dr.) nisu uključile postkomunističku i postratnu Bosnu i Hercegovinu. Važno je napomenuti da predmet ove knjige nije bio sveobuhvatno tretiran ni na južnoslavenskom govornom području. Prema tome, da bi popunila prazninu u akademskoj literaturi, ova knjiga istražuje dinamiku odnosa između prava, države i religije u postkomunističkoj/postratnoj Bosni i Hercegovini, s ciljem da pruži odgovore na slijedeća ključna pitanja: Koja su to nova pravna rješenja koja su omogućila državi i religijskim zajednicama da se prilagode liberalnim demokratskim standardima prava na slobodu religije? Da li su pristupi zakonodavsta i sudova u definiranju odnosa između države i religije bliži principu striktne neutralnosti države ili, alternativno, pružaju prostor za saradnju države i religijskih zajednica? Koja su to ključna neriješena pitanja u vezi s osiguranjem individualne slobode religije i konsolidacijom odnosa između države i tradicionalnih religijskih zajednica u Bosni i Hercegovini? Analize koje knjiga obuhvata temelje se na istraživanju više od osamdeset zakona i podzakonskih akata, nekoliko desetina presuda domaćih i međunarodnih sudova, preporuka Institucije ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine, međunarodnih izvještaja o stanju ljudskih prava u Bosni i Hercegovini, kao i mnoštva podataka koji su prikupljeni sa različitih nivoa vlasti, od državnog, preko entitetskog i Brčko Distrikta BiH, do kantonalnog i općinskog, a tiču se stvarnog stanja religijskih prava i implementacije normativnog okvira o
položaju religijskih zajednica.

STRUČNE SLUŽBE:

Studentska služba
Biblioteka

KONTAKT:

Fax: + 387 33 251 044
Tel: + 387 33 251 011
       + 387 33 251 000
Mail: sekretar@fin.unsa.ba

© Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu, Ćemerlina 54, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina | Telefon: + 387 33 232 982 | Fax: + 387 33 251 044